ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ: Ωράριο υποδοχής κοινού από 01.10.2015

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ      

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/24249 (ΦΕΚ β 1086 10/4/2012) Υπουργική Απόφαση και όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΔΙΔΠ/Φ.Β 4/10019/22-4-2014 (ΦΕΚ Β 1013/23-4-2014) στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ΕΤΑΑ, θα πραγματοποιείται υποδοχή κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.

Ημερομηνία έναρξης της εν λόγω υπουργικής απόφασης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015.