Εγκύκλιος για παράταση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 03.07.2015
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Φακ.:Β/7
Αρ.Πρωτ.: οικ.30718/1482
Δ6- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
Τ.Κ.: 101 10, Αθήνα
Τηλ.: 210 3368086,8083
Fax: 210 3368085
Ηλ. Ταχυδρομείο: dproyp@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 A΄ δημοσιεύτηκε ο Ν.4331/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 70 του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄, 32), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4324/2015 (Α΄,44) και του άρθρου 5 του Ν.4329/2015 (Α΄, 53).
Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά και στους οφειλέτες της παρ. 8 του αρθ. 28 του ν. 4321/2015, ενώ δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των φκα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. Β/7/οικ. 11798/596/24.03.2015, Β/7/οικ.16648/801/27.04.2015 και Β/7/οικ.18490/901/30.04.2015 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εσωτ.Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
5. Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών
6. Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
7. Δ6/Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αγ. Κωνσταντίνου 8 10241, Αθήνα
Γραφείο κ. Διοικητή
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Πατησίων 30 , 101 70 ,Αθήνα
Γραφείο κ. Διοικητή
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
Ακαδημίας 22, 10671, Αθήνα
Γραφείο κ. Διοικητή

4. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
Μάρνη 22, 10433, Αθήνα
Γραφείο κ. Προέδρου

5. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 ,10672 ,Αθήνα
Γραφείο κ. Προέδρου

6. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ)
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Γραφείο κ. Προέδρου

7. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)
Πατησίων 54,Αθήνα, 106 82,
Γραφείο κ. Προέδρου

8. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)
Ακαδημίας 58, Αθήνα Τ.Κ. 106 79
Γραφείο κ. Προέδρου

9. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)
Σταδίου 31,105 59, Αθήνα
Γραφείο κ. Προέδρου
10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)
Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Γραφείο κ. Προέδρου

11. EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕTAT)
Πανεπιστημίου 63
Γραφείο κ. Προέδρου

12. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΑΠΕΤ)
Καποδιστρίου 34, Αθήνα, 10432
Γραφείο κ. Προέδρου

13. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
11745 Ν. Κόσμος
Γρ. κ. Δ/ντος Συμβούλου

14. ΚΕΑΟ
Πειραιώς 28
10 437 Αθήνα
Γραφείο κας Συντονίστριας