Διακήρυξη διαγωνισμού ΕΤΑΑ για ανάθεση δικαστικής διεκδίκησης απαιτήσεων – Προθεσμία!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Μάρνη 22 – 104 33 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Κατσαριώτη

Τηλ.: 210 5217327
Fax: 210 5217315

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. -ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.) & ALPHA BANK – ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
Του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Α/15-07-2010) άρθρο 68 «Νέο Ασφαλιστικό (Συνταξιοδοτικά), εργασιακά, επενδύσεις Φ.Κ.Α., ρύθμιση οφειλών κλπ».
Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014 τ. Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011»
Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις».
Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 Την απόφαση επί του 6ου θέματος της 244ης/02.08.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡΕ1-ΧΥ6 σχετικά με την συγκρότηση της ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των γνωμοδοτήσεων – προσφορών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό αυτό.
2.3 Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 208317/30.07.2013 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας ( ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ002831097)
2.4 Την απόφαση επί του 5ου θέματος της 357ης/ 09.07.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 6ΓΚ9ΟΡΕ1-ΡΘ9), σχετικά με:
την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με την Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 8/2015, κατόπιν της κήρυξης αυτού άγονου, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής.
Την μερική τροποποίηση όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης 8/2015

2.5 Την υπ’ αρ. 118 με αρ. πρωτ. 192151/02.06.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Ενιαίων Υπηρεσιών ποσού 73.800,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού δαπανών Διοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α., οικ. έτους 2015 στον ΚΑΕ: 0411 (ΑΔΑ: ΩΣ6ΨΟΡΕ1-8Φ8 – ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ002831097).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση σε εξωτερικό νομικό γραφείο της δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων (warrants) του Ε.Τ.Α.Α., από τη συμμετοχή του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έτους 2013 των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.) & ALPHA BANK και ειδικότερα των απαιτήσεων των Τομέων : Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Ασφάλισης Νομικών, με κριτήριο επιλογής του αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ιστορικό:
Το ΕΤΑΑ το 2013 συμμετείχε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και στην ΑΜΚ της Alpha Bank, µε τους όρους των τότε Προσκλήσεων/Ανακοινώσεων (Ανακοίνωση Alpha Bank 09.05.2013 και Ανακοίνωση ΕΤΕ 22.5.2013) και σχετικών ενημερωτικών δελτίων. Εκ των ανωτέρω Προσκλήσεων/Ανακοινώσεων προέκυπτε ότι ο κάθε μέτοχος που θα συμμετείχε στην ΑΜΚ ταυτόχρονα µε τις νέες µετοχές θα πιστώνονταν και Παραστατικούς Τίτλους ∆ικαιωµάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) που θα έδιναν το δικαίωµα στον µέτοχο να αγοράσει στο µέλλον µετοχές της τράπεζας (Εθνική, Alpha) σε συγκεκριμένες τιµές.

Για την ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας
Οι Τοµείς του ΕΤΑΑ κατέβαλαν 24.714.672€ και απέκτησαν 5.760.990 νέες μετοχές.
Για την ΑΜΚ της Alpha Bank
Οι Τοµείς του ΕΤΑΑ κατέβαλαν 6.485.288,67€ και απέκτησαν 14.739.292 νέες μετοχές.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω Αυξήσεων διαπιστώθηκε ότι ενώ είχαν πιστωθεί οι νέες µετοχές, δεν πιστώθηκε ο αντίστοιχος αριθµός των warrants και αυτός αποτελεί το αντικείμενο της ζητούµενης δικαστικής διεκδίκησης.

Τεχνική προσφορά-Γνωμοδότηση
Η τεχνική προσφορά- γνωµοδότηση των συμμετεχόντων θα πρέπει να περιέχει αναλυτική γνωμοδότηση µε τις νομικές διατάξεις, το αντικείμενο της διαφοράς, την πιθανολόγηση ευδοκίμησης των αξιώσεων, τυχόν υπάρχουσα νομολογία και συνοπτική έκθεση της Νομικής Βάσης των προτεινόμενων ενδίκων βοηθημάτων.

Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών θα αποτελέσουν:
α) η νομική αρτιότητα της γνωμοδότησης – τεχνικής προσφοράς.
Στο κριτήριο της νομικής αρτιότητας θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο Τραπεζικού Δικαίου ή Τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικών
β) η οικονομική προσφορά, η οποία, επί ποινή αποκλεισμού δεν δύναται να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα με βάση την απόφαση του Δ.Σ. δαπάνη των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον του νομίμου ΦΠΑ., που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δαπανών Διοίκησης & Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. στον ΚΑΕ: 0411.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή για τη γνωμοδότηση, την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος και τη συζήτηση της υπόθεσης μέχρι τελεσιδικίας μετά της καταθέσεως των σχετικών προτάσεων, υπομνημάτων και τυχόν ενδίκων μέσων του Ταμείου ή /και των αντιδίκων, καθώς και οι δαπάνες στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος για κάθε παράσταση και γραμμάτιο προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου που τυχόν θα απαιτηθεί δια την υπόθεση. Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Τ.Α.Α. Επισημαίνεται ότι το Ταμείο απαλλάσσεται της καταβολής δικαστικού ενσήμου και παραστάσεων κατ’ άρθ. 28 παρ. 4 του Ν.2579/98.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των γραπτών προσφορών είναι η 24η.07.2015 ημέρα Παρασκευή & ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του ΕΤΑΑ, στην οδό Μάρνη αρ. 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος – Πρωτόκολλο.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδρομικώς ή με courier και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. Πέμπτη 23.07.2015 και ώρα 14.00.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 24.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Δικηγόροι-φυσικά πρόσωπα, με νόμιμη και ισχύουσα άδεια δικηγορίας παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος, ιδιότητα αποδεικνυόμενη με σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3μήνου).
β) Δικηγορικές Εταιρείες, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένας δικηγόρος που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. α’, και ο οποίος θα φέρει την ευθύνη χειρισμού της υπόθεσης έναντι του ΕΤΑΑ.
γ) Συμπράξεις δικηγόρων-φυσικών προσώπων ή/και δικηγορικών εταιριών
Οι δικηγόροι ή τα μέλη των δικηγορικών εταιρειών που θα καταθέσουν προσφορές επί ποινή αποκλεισμού:
i) δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικό αδίκημα ή να διώκονται πειθαρχικά από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, προϋπόθεση αποδεικνυόμενη με σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3μήνου).
ii) δεν πρέπει να οφείλουν εισφορές (πλην τηρούμενης ρύθμισης) προς τους αρμόδιους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α., προϋπόθεση αποδεικνυόμενη με σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. (τελευταίου 3μήνου).
iii) δεν πρέπει να έχουν σχέση έμμισθης εντολής με τη μορφή πάγιας αντιμισθίας ή σύμβασης ορισμένου χρόνου για λογαριασμό του ΕΤΑΑ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας), των Τραπεζών ΕΤΕ, ΑLPHA και ATTICA και των θυγατρικών τους, καθώς και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού στο πρόσωπό τους, κατά την τελευταία τουλάχιστον 3ετία, προϋπόθεση αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για τα αντίστοιχα έτη.

iv) Πρέπει να έχουν ως αναγκαία προσόντα:
επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα, αποδεικνυόμενο από χειρισμό συναφούς υπόθεσης σε δικαστικό ή γνωμοδοτικό επίπεδο (δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις κλπ.).
δικαστηριακή εμπειρία με χειρισμό υποθέσεων σε επίπεδο Εφετείου ή Ανωτάτων Δικαστηρίων, αποδεικνυόμενο από δικόγραφα.
αποδεδειγμένη άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), αποδεικνυόμενη από τους σχετικούς τίτλους γλωσσομάθειας (ελληνικούς ή αναγνωρισμένων ξένων πανεπιστημίων).
Οι προϋποθέσεις-προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δύνανται να συντρέχουν συνδυαστικά στα πρόσωπα που θα αποτελούν τον ανάδοχο και όχι να πληρούνται κατ’ ανάγκην σε ένα δικηγόρο.
Όλα τα έγγραφα προς απόδειξη των παραπάνω στοιχείων α), β) και i) έως και iv) πρέπει να συνοδεύουν εκάστη κατατεθησόμενη προσφορά και να βρίσκονται εντός του σφραγισμένου φακέλου των «Δικαιολογητικών συμμετοχής». Παράλειψη υποβολής τινός εκ των ανωτέρω, καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Εκτός των ανωτέρω, είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο Τραπεζικού Δικαίου ή Τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικών, αποδεικνυόμενη από σχετικό τίτλο, ο οποίος θα κατατεθεί εντός του σφραγισμένου φακέλου των «Δικαιολογητικών συμμετοχής»
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τζαγκαράκη Αιμιλία, αριθμός τηλεφώνου: 210 5217303 & από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κ. Κατσαριώτη Ελένη, αριθμός τηλεφώνου: 210 5217327 αριθμός τηλεομοιότυπου (fax): 210-5217315. Σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού πληροφορίες παρέχονται από τους ακόλουθους Δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. κ.κ. Δρ. Κωσταρά Φίλιππο, τηλ.: 210 3740527 και Δημητρακόπουλο Δημήτριο, τηλ: 210-3740528.
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Ε.Τ.Α.Α. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ www.etaa.gr και στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α., όπου θα βρίσκεται αναρτημένη. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να λάβουν κατόπιν αιτήσεώς τους διευκρινίσεις και σχετικά έγγραφα από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού και από τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
«ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ

Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των γραπτών προσφορών είναι η 24.07.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του ΕΤΑΑ, στην οδό Μάρνη αρ. 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος – Πρωτόκολλο.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδρομικώς ή με courier και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή την Πέμπτη 23.07.2015 και ώρα 14.00.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Δικηγόροι-φυσικά πρόσωπα, με νόμιμη και ισχύουσα άδεια δικηγορίας παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος, ιδιότητα αποδεικνυόμενη με σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3μήνου).
β) Δικηγορικές Εταιρίες, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένας δικηγόρος που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. α’, και ο οποίος θα φέρει την ευθύνη χειρισμού της υπόθεσης έναντι του ΕΤΑΑ.
γ) Συμπράξεις δικηγόρων-φυσικών προσώπων ή/και δικηγορικών εταιριών.
Οι δικηγόροι ή τα μέλη των δικηγορικών εταιριών που θα καταθέσουν προσφορές επί ποινή αποκλεισμού:
i) δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικό αδίκημα ή να διώκονται πειθαρχικά από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, προϋπόθεση αποδεικνυόμενη με σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3μήνου).
ii) δεν πρέπει να οφείλουν εισφορές (πλην τηρούμενης ρύθμισης) προς τους αρμόδιους Τομείς του ΕΤΑΑ, προϋπόθεση αποδεικνυόμενη με σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό των Τομέων του ΕΤΑΑ (τελευταίου 3μήνου).
iii) δεν πρέπει να έχουν σχέση έμμισθης εντολής με τη μορφή πάγιας αντιμισθίας ή σύμβασης ορισμένου χρόνου για λογαριασμό του ΕΤΑΑ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας), των Τραπεζών ΕΤΕ, ΑLPHA και ATTICA και των θυγατρικών τους, καθώς και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού στο πρόσωπό τους, κατά την τελευταία τουλάχιστον 3ετία, προϋπόθεση αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για τα αντίστοιχα έτη.
iv) Πρέπει να έχουν ως αναγκαία προσόντα:
επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα, αποδεικνυόμενο από χειρισμό συναφούς υπόθεσης σε δικαστικό ή γνωμοδοτικό επίπεδο (δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις κλπ.).
δικαστηριακή εμπειρία με χειρισμό υποθέσεων σε επίπεδο Εφετείου ή Ανωτάτων Δικαστηρίων, αποδεικνυόμενο από δικόγραφα.
αποδεδειγμένη άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), αποδεικνυόμενη από τους σχετικούς τίτλους γλωσσομάθειας (ελληνικούς ή αναγνωρισμένων ξένων πανεπιστημίων).
Οι προϋποθέσεις-προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δύνανται να συντρέχουν συνδυαστικά στα πρόσωπα που θα αποτελούν τον ανάδοχο και όχι να πληρούνται κατ’ ανάγκην σε ένα δικηγόρο.
Όλα τα έγγραφα προς απόδειξη των παραπάνω στοιχείων α), β) και i) έως και iv) πρέπει να συνοδεύουν εκάστη κατατεθησόμενη προσφορά και να βρίσκονται εντός του σφραγισμένου φακέλου των «Δικαιολογητικών συμμετοχής». Παράλειψη υποβολής τινός εκ των ανωτέρω καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Εκτός των ανωτέρω, είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο Τραπεζικού Δικαίου ή Τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικών, αποδεικνυόμενη από σχετικό τίτλο, ο οποίος θα κατατεθεί εντός του σφραγισμένου φακέλου των «Δικαιολογητικών συμμετοχής»
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω.
Συγκεκριμένα, στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «Προσφορά».
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Ο αριθμός της διακήρυξης.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, στους οποίους τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»: περιέχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 2 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας διακήρυξης και στο άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. β (ii) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

2. Επίσης, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης:
i. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3μήνου), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικό αδίκημα ή διώκονται πειθαρχικά από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
ii. Πιστοποιητικό των Τομέων του ΕΤΑΑ (τελευταίου 3μήνου), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν οφείλουν εισφορές (πλην τηρούμενης ρύθμισης) προς τους αρμόδιους Τομείς του ΕΤΑΑ.
iii. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν σχέση έμμισθης εντολής με τη μορφή πάγιας αντιμισθίας ή σύμβασης ορισμένου χρόνου για λογαριασμό του ΕΤΑΑ, των φορέων του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή των ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητων Αρχών, ΟΤΑ και των Τραπεζών που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, κατά την τελευταία τουλάχιστον 3ετία.
iv. Σε περίπτωση δικηγορικών εταιρειών: το καταστατικό τους, τυχόν τροποποιήσεις του και πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Δικηγορικό σύλλογο.

3. Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακού σπουδών (εφόσον υπάρχει) στο αντικείμενο του Τραπεζικού Δικαίου ή Τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικών.

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»: περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη και αφορούν στη γνωμοδότηση – προσφορά του συμμετέχοντος.
Συγκεκριμένα η τεχνική προσφορά θα περιέχει αναλυτική γνωμοδότηση µε τις νομικές διατάξεις, το αντικείμενο της διαφοράς, την πιθανολόγηση ευδοκίμησης των αξιώσεων, τυχόν υπάρχουσα νομολογία και συνοπτική έκθεση της Νομικής Βάσης των προτεινόμενων ενδίκων βοηθημάτων.

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»: στην οικονομική προσφορά οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρεται η καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και η συνολική αξία με Φ.Π.Α. Στη συνολική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το Ε.Τ.Α.Α.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο πρόχειρο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του πρόχειρου διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α Π.Δ. 118/2007.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς συνίσταται:
α) στη νομική αρτιότητα της γνωμοδότησης – προσφοράς &
β) την προσφερόμενη τιμή,
σύμφωνα με τη βαθμολόγηση των στοιχείων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας.

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Νομικής Αρτιότητας γίνεται βάσει της αξιολόγησης της γνωμοδότησης – προσφοράς. Στο κριτήριο της νομικής αρτιότητας θα συνεκτιμηθεί και η τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο Τραπεζικού Δικαίου ή Τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικών.

Οικονομική αξιολόγηση
Για τη βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για κάθε προσφορά ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

Όπου ΤΠmin : Η τιμή της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή (€) &
ΤΕΠ: Η τιμή της εξεταζόμενης προσφοράς (€) .

Η τελική βαθμολογία προσφοράς βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο Βαθμ. Προσφοράς (ΣΒΠ) = [(ΒΚΝΑ)εξεταζόμενης προσφοράς/ (ΒΚΝΑ)max*(0,70)]+ [(ΒΟΠmin /ΒΟΠ)*(0,30)]*100
Όπου ( ΒΚΝΑ) max: η μέγιστη ΒΚΝΑ των προς αξιολόγηση προσφορών
Η προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι η πλέον συμφέρουσα.

5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων, των οποίων οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την 24η.07.2015 ημέρα Παρασκευή & ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών, όπως προαναφέρθηκε.
Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του υπογράφοντος τη σύμβαση.
Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα :
Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. )
Τον αριθμό της εγγύησης .
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον ΑΦΜ.
Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης
Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.
Τους όρους ότι:
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
6.1 Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Απαιτείται
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας διακήρυξης).
7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει το ένδικο βοήθημα το αργότερο εντός προθεσμίας 120 ημερολογιακών μερών από την υπογραφή της συμβάσεως και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψην του τυχόν αποσβεστικές προθεσμίες, παραγραφές, συμβατικές ρήτρες, νόμιμες προθεσμίες ή άλλες διατάξεις που κωλύουν την άσκηση των δικαιωμάτων του Ε.Τ.Α.Α. ή δύνανται να αποβούν εις βάρος της διεκδίκησης ή ικανοποίησης των δικαιωμάτων του.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο που ήθελε απαιτηθεί εντός της νομίμου προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση να ασκήσει και προσδιορίσει αυτό το αργότερο εντός προθεσμίας 90 ημερολογιακών μερών από την δημοσίευση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να θέτει υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. κάθε δικόγραφο πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της καταθέσεώς του, παραδίδοντας αντίγραφο του τελικού κειμένου αυτού σε έντυπη και ηλεκτρονική (Microsoft Word) μορφή.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως, εγκαίρως και αμελλητί, την Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. για την πορεία της υπόθεσης και ιδίως για τις ημερομηνίες προσδιορισμού συζητήσεων, τυχόν προθεσμίες και εν γένει για κάθε θέμα που άπτεται της υπόθεσης και απαιτεί την συνδρομή ή ενέργεια των Υπηρεσιών ή των εκπροσώπων του Ταμείου.
Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να προβεί σε παραίτηση του Ε.Τ.Α.Α. εκ των δικαιωμάτων του ή εκ της ασκήσεως αυτών καθώς και σε οιαδήποτε συμφωνία ή συμβιβαστική εξωδικαστική ή μη επίλυση της διαφοράς άνευ της προηγούμενης έγγραφης ρητής συναινέσεως των νομίμων εκπροσώπων του Ε.Τ.Α.Α.
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι θα γίνει γνώστης άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, και θα υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες και στοιχεία των οποίων λαμβάνει γνώσει και να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από τους υπαλλήλους του και μόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του βάσει της σύμβασης που θα υπογράψει) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά. Η υποχρέωση εχεμύθειας θα δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης που θα υπογραφεί για διάστημα 5 ετών πλην αν άλλες διατάξεις υποχρεώνουν σε μεγαλύτερη χρονικά δέσμευση.
8. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, εφόσον εγκριθούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής από την Υπηρεσία Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως εξής:
Ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την υπογραφή της σύμβασης
Ποσοστό 40% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την άσκηση της αγωγής
Ποσοστό 20% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την συζήτηση της αγωγής
Ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την άσκηση και προσδιορισμό τυχόν έφεσης
Ποσοστό 20% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την συζήτηση τυχόν εφέσεων
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τυχόν ολοκλήρωσης της υπόθεσης δια τελεσιδικίας άνευ ασκήσεως εφέσεως, ή συμβιβαστικής δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μετά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, ο ανάδοχος θα δικαιούται να εισπράξει το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού, σύμφωνα με τα ποσοστά της αμοιβής που ισχύουν ανωτέρω.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών Διοίκησης & Λειτουργίας των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.
Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει:
α) Φορολογική ενημερότητα.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα.
γ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22- 104 33 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384,
Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________ Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2015

Προς: Ε.Τ.Α.Α.
______________________
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ __________
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ:
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθμός ______ Τ.Κ. __________
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών
α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ____________________ , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της ___________ με αντικείμενο ________________ συνολικής αξίας ________________ , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8./2015 Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα ……………2015 ημέρα ………………, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (που στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και

Β) Αφετέρου τ… ……..……………….. που εδρεύει ………………Τηλ: ….., Fax: ….. Α.Φ.Μ. ………., Δ.Ο.Υ. …………….., και εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………., κάτοικο ………….., οδός ………. Τ.Κ. ……….. με Α.Δ.Τ. …………, του Α.Τ. ……………, Α.Φ.Μ ……………, Δ.Ο.Υ ……………….., (που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Εργοδότης, σύμφωνα με:
α) Την απόφαση επί του …. θέματος της …………… συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και
β) Την υπ’ αρ. 118 με αρ. πρωτ. 192151απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Ενιαίων Υπηρεσιών ποσού 73.800,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Διοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α., οικ. έτους 2015 στον ΚΑΕ: 0411 (ΑΔΑ: ΩΣ6ΨΟΡΕ1-8Φ8 – ΑΔΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ002831097).
γ)Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. …………….προσφορά του Αναδόχου.
δ) Την Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 10/2015

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την μέχρι τελεσιδικίας υποχρέωση δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων (warrants) του Ε.Τ.Α.Α., από τη συμμετοχή του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έτους 2013 των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.) & ALPHA BANK και ειδικότερα των απαιτήσεων των Τομέων : Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ.

Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των …………..…………€ πλέον του νομίμου ΦΠΑ, βάσει της υπ’ αρ. ………….. …./…./201… προσφοράς του και θα καταβληθεί σε αυτόν αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή για τη γνωμοδότηση, την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος και τη συζήτηση της υπόθεσης μέχρι τελεσιδικίας μετά της καταθέσεως των σχετικών προτάσεων, υπομνημάτων και τυχόν ενδίκων μέσων του Ταμείου ή /και των αντιδίκων, καθώς και οι δαπάνες στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος για κάθε παράσταση και γραμμάτιο προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου που τυχόν θα απαιτηθεί δια την υπόθεση. Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Τ.Α.Α. Επισημαίνεται ότι το Ταμείο απαλλάσσεται της καταβολής δικαστικού ενσήμου και παραστάσεων κατ’ άρθ. 28 παρ. 4 του Ν.2579/98.

Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο …………, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής ότι ολοκληρώθηκε η παροχή των υπηρεσιών, εκδοθούν και υποβληθούν τα αντίστοιχα τιμολόγια στους Τομείς και εγκριθούν τα εντάλματα πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4.2 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, εφόσον εγκριθούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής από την Υπηρεσία Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως εξής:
Ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την υπογραφή της σύμβασης
Ποσοστό 40% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την άσκηση της αγωγής
Ποσοστό 20% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την συζήτηση της αγωγής
Ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την άσκηση και προσδιορισμό τυχόν έφεσης
Ποσοστό 20% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την συζήτηση τυχόν εφέσεων
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τυχόν ολοκλήρωσης της υπόθεσης δια τελεσιδικίας άνευ ασκήσεως εφέσεως, ή συμβιβαστικής δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μετά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, ο ανάδοχος θα δικαιούται να εισπράξει το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού, σύμφωνα με τα ποσοστά της αμοιβής που ισχύουν ανωτέρω.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών Διοίκησης & Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α.

4.3 Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας.
Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN).
Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ως εξής:

κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία.

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης

Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το ΝΠΔΔ Ε.Τ.Α.Α. Το Ταμείο απαλλάσσεται της καταβολής δικαστικού ενσήμου και παραστάσεων κατά το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 2579/1998.

Με την καταβολή των παραπάνω ποσών εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις κάθε είδους του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη δυνάμει της παρούσας σύμβασης και ο Εργοδότης ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου.
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22- 104 33 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384,
Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αμοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστεθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων μετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο και ο τελευταίος καμία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη.
Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ………………………… εγγυητική επιστολή ποσού ……………. €, εκδοθείσα από την Τράπεζα …………………. με ημερομηνία …/…/……, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή είναι αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων του με το Ε.Τ.Α.Α.

Άρθρο 6: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι γίνεται γνώστης άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων …………………… ιδιοκτησίας του Εργοδότη ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από τους υπαλλήλους του και μόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοί του γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσει τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εμπιστευτικά τα οποιαδήποτε δεδομένα έλαβε από τον Εργοδότη σε οποιοδήποτε μέσο …………………………να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά σε οποιεσδήποτε ………………… σε άλλους πελάτες του πλην του Εργοδότη. Μετά το πέρας της ………………………..ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταστρέψει τα δεδομένα που παρέλαβε από τον Εργοδότη.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο των όρων της παρούσας, ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση κάθε περαιτέρω ζημίας του.
Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας για διάστημα 5 ετών.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει το ένδικο βοήθημα το αργότερο εντός προθεσμίας 120 ημερολογιακών μερών από την υπογραφή της συμβάσεως και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη του τυχόν αποσβεστικές προθεσμίες, παραγραφές, συμβατικές ρήτρες, νόμιμες προθεσμίες ή άλλες διατάξεις που κωλύουν την άσκηση των δικαιωμάτων του Ε.Τ.Α.Α. ή δύνανται να αποβούν εις βάρος της διεκδίκησης ή ικανοποίησης των δικαιωμάτων του.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο που ήθελε απαιτηθεί εντός της νομίμου προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση να ασκήσει και προσδιορίσει αυτό το αργότερο εντός προθεσμίας 90 ημερολογιακών μερών από την δημοσίευση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να θέτει υπόψη της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. κάθε δικόγραφο πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της καταθέσεώς του, παραδίδοντας αντίγραφο του τελικού κειμένου αυτού σε έντυπη και ηλεκτρονική (Microsoft Word) μορφή.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως, εγκαίρως και αμελλητί, την Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. για την πορεία της υπόθεσης και ιδίως για τις ημερομηνίες προσδιορισμού συζητήσεων, τυχόν προθεσμίες και εν γένει για κάθε θέμα που άπτεται της υπόθεσης και απαιτεί την συνδρομή ή ενέργεια των Υπηρεσιών ή των εκπροσώπων του Ταμείου.
Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να προβεί σε παραίτηση του Ε.Τ.Α.Α. εκ των δικαιωμάτων του ή εκ της ασκήσεως αυτών καθώς και σε οιαδήποτε συμφωνία ή συμβιβαστική εξωδικαστική ή μη επίλυση της διαφοράς άνευ της προηγούμενης έγγραφης ρητής συναινέσεως των νομίμων εκπροσώπων του Ε.Τ.Α.Α.

Άρθρο 7: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

O Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007 να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον εκτελεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του ή παραβεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης.

Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
Α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
Β. Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών/υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
Α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν με ευθύνη του
Ε.Τ.Α.Α.
Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή, αλλά αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Ε.Τ.Α.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Άρθρο 9: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.
Τέλος, η σύμβαση αυτή μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος στην περίπτωση πτώχευσης, θέσεως υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως και θα έχει άμεση ισχύ μετά την κοινοποίησή της στο άλλο μέρος.

Άρθρο 10: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.
3. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
4. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.
5. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών
Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων και για επικύρωση της συμφωνίας τους συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύμβαση σε (6) έξι πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε ένα ο Ανάδοχος και πέντε το Ε.Τ.Α.Α. εκ των οποίων ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συμβάσεων του Ε.Τ.Α.Α..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ