ΛΕΔΕ: Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις Απριλίου 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
                               Ηλ. Μιχόπουλος
 
Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα 18 Μαΐου 2015

Αριθ. Πρωτ. 842

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/4/2015-30/4/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 71.792,66 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 4.440,00 ευρώ σε 9 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 2.400,00 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 58.190,48 ευρώ σε 5 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 5.652,17 ευρώ σε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 1.110,01 ευρώ σε 4 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ