Επιστολή ΛΕΔΕ προς τα μέλη του – Μάρτιος 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
(Λ.Ε.Δ.Ε.)
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ. 210-8822076 / Φαξ 210-8822914 / Ε-mail  info@lede.gr
Αθήνα,  Μάρτιος 2015
Προς όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Κυρίες και Κύριοι  Συνάδελφοι,

Η νέα Διοίκηση του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 1/1/2015-31/12/2017, αποφάσισε να  επικοινωνήσει προσωπικά  με κάθε μέλος,  σε μια προσπάθεια για άμεση ενημέρωση επί όλων των πτυχών που έχουν σχέση με το παρόν και το μέλλον του φορέα. Τούτο κρίθηκε απολύτως αναγκαίο, ενόψει του ότι τα γνωστά πολιτικοοικονομικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας, μετέβαλαν άρδην μεταξύ των άλλων και την  φιλοσοφία της σχέσης μέλους-Λ.Ε.Δ.Ε. και ειδικότερα αυτή που αφορά την ετήσια συνδρομή. Παλαιότερα, ουδέν άγχος διακατείχε το μέλος περί της καταβολής της συνδρομής, καθώς αυτή αντλούνταν μέσω των διανεμητικών λογαριασμών των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας, οι οποίοι τροφοδοτούνταν κυρίως μέσω της παρακράτησης από τις συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις των ακινήτων λόγω της υποχρεωτικής δικηγορικής παράστασης. Η καταβολή λοιπόν της συνδρομής γινόταν μέσω των  Δικηγορικών Συλλόγων προς όφελος του μέλους αλλά ωστόσο ερήμην του. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί, ότι εξαιτίας αυτού του μηχανισμού της καταβολής, πολλά μέλη αγνοούσαν ακόμη και την ύπαρξη του φορέα, παρότι τους παρείχε ανά πάσα στιγμή τις προβλεπόμενες από το καταστατικό παροχές και όταν την ανακάλυπταν αυτό γινόταν με την ευκαιρία λήψης κάποιας παροχής- ενίσχυσης.

 Η σημερινή πραγματικότητα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική και δεν απαιτείται φιλοσοφημένη υπερανάλυση, προκειμένου να καταδειχθεί το αυτονόητο. Πλην μερικών δικηγορικών συλλόγων, που  εξακολουθούν να έχουν ταμεία συνεργασίας ή διανεμητικούς λογαριασμούς τροφοδοτούμενους από άλλες πηγές, με συνέπεια να καταβάλλονται μέσω αυτών οι ετήσιες συνδρομές, τα μέλη των περισσότερων καλούνται να καταβάλουν άμεσα και απευθείας  αυτές στο φορέα μας, όπως δηλαδή πράττουν με τις υποχρεώσεις τους στους φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης (ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ).

Επομένως η σχέση του μέλους προς τον Λ.Ε.Δ.Ε., πρέπει να γίνει άμεση, διάφανη, κατανοητή και σαφής. Η νέα πραγματικότητα, απαιτεί ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του μέλους στο φορέα. Να γνωρίζει δηλαδή γιατί είναι εγγεγραμμένος, τι ποσό και γιατί καταβάλλει και τι του παρέχεται. Στη βάση αυτής της λογικής, εγκαινιάζεται με την επιστολή μας, ένας νέος τρόπος άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος πιστεύουμε κατά το μεν θα βοηθήσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του, κατά το δε θα περιορίσει τα φαινόμενα καταστροφολογίας που εκπορεύτηκαν από ανεύθυνους κύκλους τα τελευταία χρόνια, τα οποία δημιούργησαν σύγχυση και αποπροσανατολισμό.

Εν προκειμένω λοιπόν, με την παρούσα, σας παρέχεται η παρακάτω ενημέρωση:

Ιστορικές πληροφορίες

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 1991. Το ερέθισμα για την ίδρυσή του ήταν η βιοτική ανασφάλεια που εμπεριέχει η δικηγορία και το γεγονός ότι ο δικηγόρος προσφέρει τις υπηρεσίες του με ανάλωση των πνευματικών του δυνάμεων και της σωματικής του αντοχής, που οδηγούν σε άγχος και ασθένεια. Αρχικός σκοπός του φορέα αυτού ήταν η παροχή εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης κατά την έξοδο από την δικηγορία λόγω συνταξιοδότησης. Αργότερα προστέθηκαν και άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως η κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας προς εργασία  ή αιφνιδίου θανάτου, το επίδομα τοκετού, το επίδομα στράτευσης και η ημερήσια χρηματική ενίσχυση λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθενείας. Αργότερα προστέθηκε και  η παροχή Μηνιαίας ΧρηματικήςΕνίσχυσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης, η οποία όμως καταργήθηκε από 1/4/2014. Από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε., το 1991, δομήθηκε με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, αφού πέραν της καταβολής ενός μικρού ποσού που αντιστοιχούσε στην ετήσια τακτική συνδρομή, οι έχοντες μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατέβαλαν περισσότερο, μέσω της είσπραξης ενός ποσοστού 25% ή 35% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του ΤΥΔΕ. Αργότερα, από το έτος 2009 οι ετήσιες συνδρομές καταβάλλονταν σε χρήμα, μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι κατέβαλαν τις προς το Λ.Ε.Δ.Ε. συνδρομές μέσω των διανεμητικών λογαριασμών. Στη συνέχεια, όπως προαναφέρεται, εισήλθαμε στη νέα και δύσκολη, λόγω της γενικότερης δυσμενούς συγκυρίας, φάση της άμεσης και απευθείας καταβολής της συνδρομής από το μέλος προς το φορέα.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. σήμερα

Από δύο αναλογιστικές μελέτες που έγιναν τα έτη 2011 και μια το 2013 προέκυψε ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να επιβιώσει και να παρέχει στα μέλη του τις παροχές του, όπως ισχύουν σήμερα, με την  προϋπόθεση τα εγγεγραμμένα μέλη του να τον στηρίζουν και να καταβάλλουν τις εκάστοτε συνδρομές τους.

Τα αποθεματικά του Λ.Ε.Δ.Ε., που σήμερα ανέρχονται περίπου σε 15.000.000,00 ευρώ εγγυώνται ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε., με την στήριξη των μελών του μπορεί να έχει μακρά και επωφελή για τα μέλη του πορεία.

Σημειωτέον ότι η ετήσια συνδρομή, σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 408,00 ευρώ (34,00 ευρώ μηνιαίως), (μετά από μείωση από το ποσό των 660,00 ευρώ) και δίνει την δυνατότητα στα μέλη να απολαμβάνουν τις παροχές του Λ.Ε.Δ.Ε. που σήμερα είναι,

Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση, ως απώλεια εισοδήματος, σε περίπτωση ασθενείας  ή στράτευσης, συνολικού ποσού 40,00 ημερησίως.

Επίδομα τοκετού, συνολικού ποσού 800,00 ευρώ

Κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου σε περίπτωση απώλειας ζωής, ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση συνταξιοδότησης, συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ (για πλήρη συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε.).

Εν προκειμένω, το ασφαλιστικό πρόγραμμα του Λ.Ε.Δ.Ε. στη βάση της σχέσης παροχής και αντιπαροχής  είναι το αποδοτικότερο και δεν παρέχεται από καμία ασφαλιστική εταιρεία και τούτο μπορεί να ελεγχθεί και διασταυρωθεί από οιοδήποτε μέλος μας.

Διευκολύνεται η εγγραφή των νέων συναδέλφων στο Λ.Ε.Δ.Ε. με την μείωση του ποσού εγγραφής από 300,00 σε 20,00 ευρώ, ενώ το σημερινό καταστατικό δίνει το δικαίωμα επανεγγραφής, εντός έτους, σε όσα μέλη έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς  και με μηδενική εισφορά επανεγγραφής.

Στόχοι  του Δ.Σ.

-Περαιτέρω ελάφρυνση της ετήσιας συνδρομής του μέλους, μέσω πόρου υπέρ του φορέα στα γραμμάτια προκαταβολής του άρθρου 61 του Ν4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων),  γεγονός που θα κάνει ελκυστικότερη την συμμετοχή των συναδέλφων και ειδικά των νέων.

-Εμπλουτισμός των παροχών με την «ασφάλιση επαγγελματικής και αστικής ευθύνης», το οποίο αποτελεί αίτημα της ολότητας των μαχόμενων συναδέλφων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να στηρίξετε με κάθε μέσο τον Λ.Ε.Δ.Ε. Ιδρύθηκε από εμάς, ανήκει σε εμάς, έχουμε τα ίδια δικαιώματα και ασφαλώς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Είναι φορέας που λειτουργεί υπό την ασφάλεια και εγγύηση του κοινωνικού ελέγχου που εξασφαλίζεται μέσω των συλλογικών του οργάνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η υπηρεσία του Λ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται στη διάθεση του καθενός για ενημέρωση. Θέλουμε μέλη ενημερωμένα, συνειδητοποιημένα και με επίγνωση της ένταξής τους στο φορέα.

Σε εποχή αδυναμίας κρατικών ταμείων, να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους, ο Λ.Ε.Δ.Ε. εξακολουθεί να καταβάλει ΑΜΕΣΑ αυτές. Δεν υπήρξε ΟΥΔΕΜΙΑ περίπτωση αδυναμίας καταβολής, ούτε και στη περίοδο της απροσδόκητης και αθρόας εξόδου-συνταξιοδότησης συναδέλφων, οι οποίοι στη περίοδο της έξαρσης της κρίσης επέλεγαν τη φυγή από το επάγγελμα. Κάθε μήνα μέσω του Δ.Σ. και με το εχέγγυο της παρουσίας συμβούλου ιατρού, εγκρίνονται ενισχύσεις σε δικαιούχους συναδέλφους, πολλών χιλιάδων ευρώ, για τις οποίες ενημερώνεστε υπεύθυνα και από την ιστοσελίδα του φορέα μας. www.lede.gr .

Η θετική σας ανταπόκριση στην υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους, θωρακίζει το Λ.Ε.Δ.Ε. στη παρούσα οικονομική συγκυρία και τον καθιστά ικανό να ανταποκριθεί και ο ίδιος στην υποχρέωσή του να καταβάλει τις ενισχύσεις του, σε περίπτωση που θα χρειαστεί για τον καθένα σας.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησης κάποιου μέλους από το πρόγραμμα του Λ.Ε.Δ.Ε., είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι από την ημερομηνία εγγραφής σας στον Λ.Ε.Δ.Ε., μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά για ετήσιες συνδρομές και έχει σχηματιστεί για λογαριασμό σας ένα κεφάλαιο, ανάλογο των ετών της συμμετοχής σας στο Λ.Ε.Δ.Ε., που μαζί με τις μελλοντικές σας εισφορές θα αποδώσει κατά την συνταξιοδότησή σας ένα εφάπαξ ποσό, που σήμερα ανέρχεται σε 10.000,00 ευρώ και που μπορεί μελλοντικά να αυξηθεί, ενώ παράλληλα διατηρείτε και τις ασφαλιστικές καλύψεις όπως αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο.

Ενδεχόμενη απόφασή σας για αποχώρηση από το Λ.Ε.Δ.Ε., οδηγεί αφενός σε απώλεια του σχηματισθέντος κεφαλαίου, που επιστρέφει στο Λ.Ε.Δ.Ε. βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού και αφετέρου σε απώλεια των ασφαλιστικών καλύψεων.

Τέλος δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός και το εξής σημαντικό στοιχείο, το οποίο συνιστά μια επιπρόσθετη αναγκαιότητα συνέχισης της δράσης του Λ.Ε.Δ.Ε. Ο φορέας μας λειτουργεί και ως χώρος προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων, μεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας, για τα μείζονα προβλήματα του κλάδου μας και της Δικαιοσύνης. Είναι γνωστό εξάλλου, ότι πολλές αρνητικές εξελίξεις για τους δικηγόρους της περιφέρειας απετράπησαν την τελευταία πενταετία, χάρις στην ενότητα που αναπτύχθηκε με επίκεντρο το Λ.Ε.Δ.Ε..

Τα μέλη του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος                Ο Αντιπρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Κατσαρός                    Κων/νος Ζέρβας                           Άρης Ροζάκης

 

Τα Μέλη

Δημήτριος Στεφανίδης, Συμ. Ταμίας

Ευρώπη Αρτόγλου, Μέλος

Αθανάσιος Μακρυγιάννης, Μέλος

Νίκος Παπάκος, Μέλος