Έγγραφο Συντονιστικής προς Υπ. Δικαιοσύνης για νομοπαρασκευαστική επιτροπή νέου ΚΠολΔ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 25.5.2015
Αρ. Πρωτ. 100
Προς
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Νίκο Παρασκευόπουλο 
Λεωφ. Μεσογείων 96
11527 Αθήνα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, διαπιστώνοντας την καθυστέρηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης για τη συγκρότηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του νέου σχεδίου του ΚΠολΔ προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομότυπη σύστασή της, ζητούμε όπως επισπευσθούν οι νόμιμες προς τούτο ενέργειες.

Επισημαίνεται περαιτέρω,  ότι, παρά το γεγονός, ότι η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει εδώ και δύο περίπου μήνες, δεν έχουν χορηγηθεί στα μέλη αυτής, μέχρι σήμερα, τα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων. Κατόπιν αυτού θεωρούμε επιβεβλημένο να χορηγηθούν άμεσα τα τηρηθέντα πρακτικά στα μέλη της Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής.

Θα μας επιτρέψετε να σας υπενθυμίσουμε ότι η σύνταξη νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απαιτεί την τήρηση όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων στη συγκρότηση και λειτουργία της σχετικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ