Εγκύκλιος ΤαΝ για αναστολή εισπρακτικών µέτρων και διώξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 15/4/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΕΑ∆
www.tnomik.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
( ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4321/15, αρθρ.28 παρ.2 & Β/7 οικ.11798/596/24-3-2015 εγκύκλιος – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΩΣ 30/4/2015 )

Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελµατική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελµα, σε περίπτωση αποδεδειγµένου µηδενικού εισοδήµατος κατά το έτος χρήσης 2014, µη συµπεριλαµβανοµένων επιδοµάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται
µετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών µέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 µηνών.
Μετά την πάροδο του 12µηνου αναστολής αναγκαστικών µέτρων και οπωσδήποτε µέχρι 31/3/2016, δύνανται, µε αίτησή τους προς το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.
——————
Για την άσκηση του δικαιώµατος ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση έως 30/4/2015 µε την οποία ζητείται η αναστολή εισπρακτικών µέτρων και διώξεων για
περίοδο 12 µηνών. Η αίτηση συνοδεύεται µε αντίγραφο της Φορολογικής ∆ήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2015, ή ελλείψει αυτών Υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86. Οφειλέτες που θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση υποχρεούνται να προσκοµίσουν αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος µετά
την ολοκλήρωση της φορολογικής δήλωσης στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά την πάροδο των 12 µηνών ο οφειλέτης υπάγεται στη ρύθµιση του Ν.4321/15, µετά από νεότερη αίτηση που υποβάλλεται µέχρι 31/3/2016 µε αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος 2015. Αν ο οφειλέτης επιθυµεί νωρίτερα την ένταξή του στη ρύθµιση µπορεί να υποβάλλει τη σχετική αίτηση όποτε επιθυµεί. Εφόσον από το εκκαθαριστικό σηµείωµα προκύπτει ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις εισοδηµατικές προϋποθέσεις (έχει εισόδηµα) δε µπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ / ΤΑΝ