Ενημερωτικό σημείωμα ΛΕΔΕ για αποφάσεις Γ.Σ. από 05.07.2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. Νο 47/5-7-2014

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ 47/5-7-2014 συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα, αφού

έλαβε υπόψη,

1/ την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Λ.Ε.Δ.Ε., που συντάχθηκε με στοιχεία της 31-12-2014

2/ τις κοστολογημένες προτάσεις που υπέβαλε προς την ΓΣ το ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε. και που περιλάμβαναν τα ακόλουθα:

• Σενάριο Νο (1)

Εισφορά εγγραφής 20,00 ευρώ

Εισφορά επανεγγραφής , μηδέν ευρώ

Ετήσια τακτική συνδρομή 594,00 ευρώ (για τους άνω 5ετίας) και

423,00 ευρώ (για τους κάτω 5ετίας)

Κατάργηση από 1-4-2014 της Μηνιαίας Χρηματικής Ενίσχυσης

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση για συν/ση,θάνατο και ΜΟΑ, 14.400 ευρώ

Ημερήσια χρηματική ενίσχυση , στο ποσό των 40,00 ευρώ (μόνο για τις εργάσιμες

ημέρες)

• Σενάριο Νο (3)

Εισφορά εγγραφής 20,00 ευρώ

Εισφορά επανεγγραφής , μηδέν ευρώ

Ετήσια τακτική συνδρομή 408,00 ευρώ ενιαία για όλα τα μέλη

Κατάργηση από 1-4-2014 της Μηνιαίας Χρηματικής Ενίσχυσης

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση για συν/ση,θάνατο και ΜΟΑ, 10.000,00 ευρώ

Ημερήσια χρηματική ενίσχυση , στο ποσό των 40,00 ευρώ (μόνο για τις εργάσιμες

ημέρες)

3/ Την πρόταση της κ. Αναστασίας Γιογλή, προέδρου του ΔΣ Ιωαννίνων με την οποία συμφώνησε και ο κ. Λεωνίδας Υφαντής,πρόεδρος του ΔΣ Αγρινίου,

με ονομασία σενάριο Νο (4) που περιλάμβανε,

Ετήσια τακτική συνδρομή 408, ευρώ ενιαία για όλα τα μέλη

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση για συν/ση,θάνατο και ΜΟΑ, 16.000,00 ευρώ

4/ Την πρόταση του κ.Μπέσκου Γεωργίου, προέδρου του ΔΣ Αιγίου, με ονομασία σενάριο Νο (5) που περιλάμβανε

Κατάργηση της ΗΧΕ για ασθένεια, τοκετό και στράτευση

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση για συν/ση,θάνατο και ΜΟΑ, 15.000,00 ευρώ

Ετήσια τακτική συνδρομή 300,00 ευρώ ενιαία για όλα τα μέλη

Και 5/ τις διατάξεις του από 7-1-2013 ισχύοντος καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στις ακόλουθες ψηφοφορίες,

Σε πρώτη ψηφοφορία τέθηκαν τα τέσσερα (4) παραπάνω σενάρια και έλαβαν

ψήφους:

-Σενάριο Νο(1) του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το επέλεξαν δύο (2) εκπρόσωποι που εκπροσωπούν 283 μέλη

-Σενάριο Νο (3) του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το επέλεξαν 36 εκπρόσωποι που εκπροσωπούν 6435 μέλη

-Σενάριο Νο (4) της κ. Αναστασίας Γιογλή

Το επέλεξαν 12 εκπρόσωποι που εκπροσωπούν 1315 μέλη

-Σενάριο Νο (5) του κ. Μπέσκου Γεωργίου

Το επέλεξε ένας (1) εκπρόσωπος που εκπροσωπεί 52 μέλη

-Δύο (2) εκπρόσωποι καταψήφισαν όλα τα σενάρια που προτάθηκαν και

εκπροσωπούν 355 μέλη

Ακολούθως σε δεύτερη ψηφοφορία τέθηκαν τα δύο σενάρια Νο (3) και Νο (4) που πλειοψήφησαν και έλαβαν ψήφους:

-Σενάριο Νο (3) του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το επέλεξαν 42 εκπρόσωποι που εκπροσωπούν 7139 μέλη

-Σενάριο Νο (4) της κ. Αναστασίας Γιογλή

Το επέλεξαν 10 εκπρόσωποι που εκπροσωπούν 1301 μέλη

Από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπερίσχυσε το σενάριο Νο (3) του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε., που συγκέντρωσε τα ακόλουθα ποσοστά ψήφων:

-42 εκπρόσωποι επί συνόλου 52 παρευρισκομένων (ποσοστό 80,77%) και

-7.139 εκπροσωπούμενα μέλη, επί συνόλου 8.440 παρόντων

εκπροσωπούμενων μελών (ποσοστό 84,59%).

Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε.               Ο Γεν.Γραμματέας του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ          ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ