Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΛΕΔΕ 05.07.2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
(Λ.Ε.Δ.Ε.)
Σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29 –10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-8822076-FAX:210-8822914

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 1282

Προς
Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
41000 Λάρισα

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
Ηλ. Μιχόπουλος

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. Νο 47/5-7-2014

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 47/5-7-2014 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την από 09/01/2014 αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμότητα του Λ.Ε.Δ.Ε. και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., την πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωαννίνων και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Αιγίου, οι οποίες στηρίχθηκαν,
α/ στα κατά την 31/12/2013 και 30/06/2014 οικονομικά στοιχεία του Λ.Ε.Δ.Ε., από τα οποία προκύπτει θετικό ισοζύγιο πληρωμών, αλλά ταυτόχρονα και οφειλές συνδρομών από τα μέλη, λόγω αδυναμίας τους προς πληρωμή
β/ στον μειωμένο ρυθμό εγγραφής νέων μελών
γ/ στην προσπάθεια διατήρησης αυτού του Σωματείου, που επί 23 έτη είναι το βήμα και η φωνή των Δικηγόρων της Επαρχίας,
αποφάσισε τα ακόλουθα, που αποτελούσαν και πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.:

Α/ Μείωση της εισφοράς εγγραφής νέων μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε., από το ποσό των 300,00 ευρώ στο ποσό των 20,00 ευρώ και ταυτόχρονα τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε..

Β/ Μείωση της εισφοράς επανεγγραφής των μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε., από το ποσό των 300,00 ευρώ σε μηδενικό ποσό.

Γ/ Μείωση της ετήσιας συνδρομής στο Λ.Ε.Δ.Ε., από το ποσό των 660,00 ευρώ στο ποσό των 408,00 ευρώ (δηλ. 34,00 ευρώ μηνιαίως) για όλα τα μέλη.
Το ποσό των 408,00 ευρώ δύναται να καταβάλλεται σε τρείς τετραμηνιαίες δόσεις (30/4,31/8,31/12) των 136,00 ευρώ εκάστη.

Σημείωση: Ειδικότερα για τους υπαλλήλους των δικηγορικών συλλόγων επαρχίας και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., η μηνιαία συνδρομή από 05/04/2014 μέχρι 31/12/2014, θα ανέλθει στο μηνιαίο ποσό των 31,30 ευρώ.

Δ/ Δυνατότητα καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ.Ε. περιόδου 1991-2013, άτοκα, σε μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή, το ποσό των 55,00 ευρώ και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των συνδρομών του έτους 2014.,

Σημείωση (1): για την ένταξη του μέλους στο πρόγραμμα αυτής της διευκόλυνσης, απαιτείται αίτηση-γνωστοποίηση προς το Λ.Ε.Δ.Ε. στο ΦΑΞ 210-8822914 ή στο mail-info@lede.gr
Σημείωση (2): η καταβολή των ποσών θα γίνεται στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα, με αντίστοιχη γνωστοποίηση στο Λ.Ε.Δ.Ε..
Σημείωση (3):οι ενισχύσεις του Λ.Ε.Δ.Ε., θα χορηγούνται ακώλυτα, στα μέλη που έχουν εξοφλήσει το σύνολο των συνδρομών τους προς το Λ.Ε.Δ.Ε., που αντιστοιχούν τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία αίτησης της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Ε/ Μείωση του ποσού που χορηγείται στα συνταξιούχα-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. για Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση, από το καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ σε μηδενικό ποσό και κατάργηση της παροχής αυτής από 01/04/2014, με ταυτόχρονη τροποποίηση των άρθρων 2,8, και 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε..

Στ/ Μείωση του ποσού που χορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε. για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου και Μ.Ο.Α., από το ποσό των 16.000,00 ευρώ στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, για πλήρη συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. και ταυτόχρονα τροποποίηση των άρθρων 18 και 19 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία προβλέπεται χορήγηση bonus ποσοστού 2% επί του ποσού των 10.000,00 ευρώ για κάθε έτος, πλέον των 23 ετών συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Ζ/ Διατήρηση του ημερήσιου ποσού των 40,00 ευρώ που χορηγείται για Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας, τοκετού και στράτευσης, για κάθε εργάσιμη ημέρα αποχής από την εργασία, λόγω ασθενείας.

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν για όσα μέλη εγγραφούν, επανεγγραφούν, παραιτηθούν από το δικηγορικό λειτούργημα ή ασθενήσουν κατά το διάστημα 5/4/2014-31/12/2016, οπότε και θα επανεξετασθούν ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του Λ.Ε.Δ.Ε. και την συνολική κατάσταση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Πεποίθηση και προσπάθεια της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., είναι ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν άλλα μέτρα και ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. θα συνεχίσει να προσφέρει στα μέλη του, όπως και στο παρελθόν, ό,τι καλύτερο μπορεί.

Η σημαντικότερη παροχή του Λ.Ε.Δ.Ε. στα νέα μέλη είναι η κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου της ασθένειας, του θανάτου και της Μ.Ο.Α., που καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν παρέχει με τόσο χαμηλά ασφάλιστρα και που ο χρόνος απόδοσης της ενίσχυσης από το Λ.Ε.Δ.Ε., συνήθως, δεν ξεπερνά το διάστημα ενός μηνός, από την ημερομηνία της αίτησης του μέλους.

Επίσης για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

(α) κατά την 30/06/2014, τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. ανέρχονται σε 9.110, το σύνολο των αποθεματικών κεφαλαίων ανέρχεται σε 15.577.717,97 ευρώ και το σύνολο των οφειλόμενων συνδρομών από ενεργά και διαγραφέντα μέλη, ανέρχεται σε 2.446.134,73 ευρώ και

(β) κάθε ιδρυτικό μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1991-2013, έχει καταβάλλει συνολικά για συνδρομές στο Λ.Ε.Δ.Ε. το συνολικό ποσό των 7.078,74 ευρώ, από το οποίο ποσοστό 51,51 % έχει καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο της Η.Χ.Ε. για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω θανάτου και Μ.Ο.Α. και τα λειτουργικά έξοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., ενώ ποσοστό 48,49% έχει καλύψει την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης.
(Στο ποσό των 7.078,74 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που αναλογεί μεσοσταθμικά σε κάθε μέλος από την μέχρι 31/12/2009 ισχύουσα προσαύξηση της αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε.)

Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., για όλες τις παραπάνω αλλαγές και σας γνωρίζουμε ότι θα σας ενημερώσουμε για την τροποποίηση των άρθρων 2, 8, 15, 20, 18 και 19 του καταστατικού, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τροποποίησης.

Στη διάθεσή σας για κάθε επί πλέον πληροφορία, στα γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. και στην ιστοσελίδα μας (www.lede.gr).

 Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ