Προκήρυξη ΔΣΛ για έργο καθαρισμού Μεγάρου Δικηγόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 9 Οκτωβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 – 41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες : Αντώνιος Δέλκος
Τηλέφωνο :2410532037
FAX : 2410532042
E-mail: dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προσκαλεί όλες τις πιστοποιημένες ή αποδεδειγμένα έμπειρες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την ανάθεση του έργου του καθημερινού καθαρισμού του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία) για έξι (6) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρωτοκολληθεί. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία της επιχείρησης και η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την καθαριότητα του μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας ».
Στην προσφορά πρέπει επίσης να μνημονεύονται :
– Στοιχεία αναφορικά με την επιχείρηση γενικά (πχ. σχετική εμπειρία ή πιστοποίηση, τα οποία και θα εκτιμηθούν αναλόγως),
– Ο αριθμός του προσωπικού που θα διατίθεται καθημερινά για το έργο,
– Ο προβλεπόμενος χρόνος που θα απαιτείται καθημερινά για το έργο.

Η προθεσμία υποβολής των οικονομικών προσφορών αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας και της ανάρτησης στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (www.dslar.gr) της παρούσας πρόσκλησης και λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, (Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία, 1ος όροφος, Τηλ. 2410 532044) ή ταχυδρομικά (ΤΘ 1004 ΤΚ 41100). Στην τελευταία περίπτωση, η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Για επιτόπια επίσκεψη στο χώρο με σκοπό τον προσδιορισμό της προσφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΔΣΛ (2410-532044).
Για περισσότερες διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία, μπορείτε να απευθύνεστε στον ταμία του Δ.Σ.Λ. κ. Αντ. Γραβάνη (τηλ. 2412-001220).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ           ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ