Ανακοίνωση-Γνωστοποίηση προέδρου ΛΕΑΔΠΛ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟ-ΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.). ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.ΛΑΡΙΣΗΣ – Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ – Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
————————————————————————————————-

Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για το εξής θέμα που ανέκυψε :


Την 26-3-2012, το υποκατάστημα Λαρίσης, της Τ.τ.Ε, με το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 244 έγγραφό του, απαντώντας σε αίτηση του σωματείου μας (ΛΕΑΔΠΛαρίσης), μας γνωστοποίησε ότι, αφ ενός μεν το συνολικά κατατεθειμένο και διαθέσιμο σ” αυτήν αποταμιευτικό κεφάλαιο, με Κ.Α. 250008, είχε ενταχθεί στο κοινό κεφάλαιο και είχε επενδυθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.2469/1997 (άρθρο 15 παργ. 11α, αφ ετέρου δε, ότι η αξία του, μετά την ημερομηνία της 12-3-2012 και μετά την ολοκλήρωση της αναδιαρθρώσεως του ελληνικού χρέους, έχει υποστεί σημαντικότατη μείωση.
Μάλιστα, ομού μετά της ως άνω απαντήσεως, το υποκ/μα Λαρίσης της Τ.τ.Ε, μας ενεχείρισε και το, με ημερομηνία, 23 Μαρτίου 2012, ενημερωτικό σημείωμα, με θέμα : ‘’επενδύσεις διαθεσίμων Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών Οργανισμών από την τράπεζα της Ελλάδος ‘’ , με το οποίο δικαιολογείται για το ‘’κούρεμα’’ στο οποίο προέβη, επικαλούμενη το άρθρο 15 του Ν.2469/1997.
Όμως η Τ.τ.Ε., εντελώς παράνομα και αυθαίρετα συμπεριέλαβε τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΛΕΑΔΠΛαρίσης, καθώς και όλων των άλλων ΛΕΑΔ, στο κοινό κεφάλαιο που συνέστησε, διότι ο Ν. 2469/1997, το οποίον επικαλείται για να δικαιολογήσει το ‘’κούρεμα’’ των διαθεσίμων μας, αναφέρει ρητά και περιοριστικά, ότι μόνο τα διαθέσιμα κεφάλαια των Ν.Π.Δ.Δ και των Ασφαλιστικών φορέων δύνανται να ενταχθούν και να αποτελέσουν το κοινό κεφάλαιο και μόνον τα διαθέσιμα αυτών μπορεί η Τ.τ.Ε., να διαχειριστεί και να επενδύσει σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή σε άλλες κινητές αξίες ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ όπως ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΑΔ.
Ως εκ τούτου η Διοίκηση της Τ.τ.Ε. χωρίς νόμιμο δικαίωμα, όλως αδικαιολογήτως, καταχρηστικά και παρά τον νόμο α) επένδυσε ιδιωτικά κεφάλαια σε ομόλογα και β) υπέβαλλε ιδιωτικά κεφάλαια σε μείωση του ύψους τους (κούρεμα) κατά τους όρους του ν. 4046/2012.
Μετά ταύτα, θα συγκληθεί την 5-4-2012 στα γραφεία του Δ.Σ Αθηνών, έκτακτο δ.σ. της Ενώσεως των ΛΕΑΔ Ελλάδος, του οποίου είμαι μέλος , με σκοπό να συζητηθούν οι τρόποι αντιδράσεως και αναζητήσεως μέσων προκειμένου να απαιτήσουμε την άμεση επιστροφή των κεφαλαίων που χάσαμε, ήτοι άσκηση σχετικής αγωγής , υποβολή μηνύσεως κ.α. Υπάρχουν 11 ΛΕΑΔ, που ευρίσκονται στην ίδια θέση με μας.
Μετά την συνεδρίαση του δ.σ της Ενώσεως ΛΕΑΔ, θα μεταβούμε στην Τ.τ.Ε., στον αρμόδιο Διευθυντή διαχείρισης κεφαλαίου και στον Δ/ντή νομικών υπηρεσιών απαιτώντας την επιστροφή των χρημάτων που απώλεσε κάθε ΛΕΑΔ ένεκα της αναδιαρθρώσεως, καταθέτοντας και σχετική αίτηση αποδόσεως αυτών.
Προς πλήρη ενημέρωση των μελών του ΛΕΑΔΠΛαρίσης, για το προκύψαν θέμα, καθώς και για όσα θα συζητηθούν στο διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως ΛΕ-ΑΔ και στην Τ.τ.Ε., την 5-4-2012, θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου μας.
Λάρισα 1-4-2012
Ο Πρόεδρος του ΛΕΑΔΠΛαρίσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ