Επιστολή προέδρου Δ.Σ.Λ. προς Δ/ντή ΤΥΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Λάρισα  29 Δεκεμβρίου  2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                Aριθμ. πρωτ. 632.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 –   41 000 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες :         Αντώνιος  Δέλκος
Τηλέφωνο      :              2410532037
FAX  :                          2410532042
E-mail            :          dslar@dslar.gr

Προς Δ/ντή ΤΥΔΕ
κ.Βασίλειο Αναγνωστόπουλο

Σε σχέση με τον τρόπο καταβολής της πρόσθετης εισφοράς από μέρους των ασφαλισμένων στο ΤΥΔΕ η υποχρέωση της οποίας απορρέει από το πρόσφατα θεσπισθέν νομοθετικό πλαίσιο ισχύουν τα παρακάτω:
1. Ν. 3986/2011 , άρθρο 44 παρ. 14. α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πέραν της προβλεπόμενης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλισμένου, καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α` 54), 126/1993 (Α` 54) και 125/1993 (Α` 54), όπως ισχύει.
β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, (4%) «0,4» και 0,65% αντίστοιχα στους Τομείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α` 54),126/1993 (Α` 54) και 125/1993 (Α` 54),όπως ισχύει.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άρθρο 61 παρ.9 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011:
«Στην περίπτωση β` της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 το οριζόμενο ποσοστό 4% γίνεται 0,4 % με ισχύ από 1.1.2012 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011».
γ) ……

δ)……..
15.α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από  1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τομέων κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή προβλέπεται από το π.δ. 124/1993 (Α` 54) και την υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α` 272), το π.δ. 126/1993 (Α` 54) και το π.δ. 125/1993 (Α` 54), και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.
«β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α` που συμπληρώνουν μέχρι 30.6.2011 τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), ως ημερομηνία μετάταξης στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 1.7.2011. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α.»
*** Η περίπτωση β΄ της παρ.15 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.5α΄     άρθρου 20 Ν.4019/2011,ΦΕΚ Α 216/30.9.2011.
………………..
17. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραγράφων 14 και 15 ορίζεται η 1.7.2011.»
*** Η παράγραφος 17  αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.5β΄
άρθρου 20 Ν.4019/2011,ΦΕΚ Α 216/30.9.2011.

2. Από τις αναγραφόμενες στο ασφαλιστικό βιβλιάριο ΕΤΑΑ του ΤΥΔΕ οδηγίες προκύπτει με βάση αποφάσεις των οργάνων του ΤΥΔΕ ως κανόνας η επικόλληση ενσήμων και μόνο στη περίπτωση μη συμπλήρωσης η καταβολή του υπολοίπου ποσού σε μετρητά η με ολόκληρα ένσημα, ενώ τα ίδια αναφέρονται και στις οδηγίες του ασφαλιστικού βιβλιαρίου 2011 του ΕΤΑΑ –ΤΑΝ. Αυτό εξάλλου συνάγεται με σαφήνεια  και από την ανακοίνωση του ΕΤΑΑ [Τομέας Ασφάλισης Νομικών ΤΑΝ ] και [Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων ΤΕΑΔ] βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 και www.tnomik.gr, δηλαδή μετά την επιβολή της πρόσθετης εισφοράς.

3. Επομένως και προς απάντηση σχετικού ερωτήματός σας που μου υποβάλατε  δεν προκύπτει καμμιά ΝΟΜΙΜΗ υποχρέωση του ασφαλισμένου δικηγόρου του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών να καταβάλει σε μετρητά την θεσπισθείσα με τα παραπάνω νομοθετήματα  πρόσθετη εισφορά και όχι με τα αποκόμματα των ενσήμων. Εν κατακλείδι, δηλαδή ουδείς ΝΟΜΙΜΟΣ λόγος συντρέχει ώστε να αξιώσετε από τους ασφαλισμένους δικηγόρους του ΤΥΔΕ την καταβολή της πρόσθετης εισφοράς σε μετρητά σε περίπτωση που αυτοί δύνανται να το πράξουν με επικόλληση των αποκομμάτων των ενσήμων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα παραπάνω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ