Τοποθέτηση ΔΣΛ για πραγματοποίηση άσκησης στα δικαστήρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Λάρισα  13 Σεπτεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                   Αριθμ. πρωτ.  444.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες   :             Αντώνιος Δέλκος
Τηλέφωνο       :             2410532037
FAX                :             2410532042
E-mail             :            dslar@dsal.gr

Προς κ.κ. Προϊσταμένους Δικαστηρίων Λάρισας

Θέμα : Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 33 του Ν.3910/2011, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 68 του Ν.3994/2011 (περί ασκουμένων δικηγόρων).
Αξιότιμοι/ες  κ.κ. Προϊστάμενοι των Δικαστηρίων Λάρισας,

Γνωρίζετε ήδη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.3910/2011, όπως τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 68 του Ν.3994/2011, τροποποιήθηκε ο Κώδικας Δικηγόρων στο άρθρο 6, στο οποίο προστέθηκε η παράγραφος 5, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

«5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών μπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία ή στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος. Ο αριθμός των ασκουμένων, η κατανομή αυτών σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας ή του Ειρηνοδικείου, μετά από γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ασκούμενος λαμβάνει αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

./.
-2-

Δια της παρούσας και κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σας παραθέτουμε τα κάτωθι  :

1) Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα δικαστήρια της Λάρισας έχουν ήδη ορισθεί αρμοδίως σε δέκα πέντε (15) ανά εξάμηνο.

2) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, απηύθυνε στους ασκούμενους Δικηγόρους του Πρωτοδικείου Λάρισας πρόσκληση, με την οποία καλούσε όσους εξ’αυτών επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στα Δικαστήρια της Λάρισας, να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011.

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν εννέα (9) ασκούμενοι Δικηγόροι, άπαντες των οποίων υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις.

3) Οσον αφορά την κατανομή αυτών και ιδίως την εξειδίκευση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της εξάμηνης άσκησης τους στα Δικαστήρια, η γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, όπως τούτη διαμορφώθηκε  στο Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του που έλαβε χώρα την 7η Σεπτεμβρίου 2011, είναι η ακόλουθη :

Οσον αφορά την κατανομή :

Οι ασκούμενοι Δικηγόροι πρέπει να κατανεμηθούν στις προβλεπόμενες υπηρεσίες των Δικαστηρίων με βάση δήλωση προτίμησής τους, άλλως δε με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Οσον αφορά την εξειδίκευση των καθηκόντων τους :

Σκοπός της δυνατότητας πραγματοποίησης μέρους της άσκησης στα Δικαστήρια είναι η καλύτερη δυνατή πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση των ασκουμένων δικηγόρων σε ζητήματα που άπτονται της άσκησης του Δικηγορικού έργου και όχι η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Γραμματειών  και μάλιστα με την εκτέλεση “βοηθητικών εργασιών”.

./.
-3-

Τυχόν αντίθετη παραδοχή άγει στο προδήλως άτοπο αποτέλεσμα να μετατραπούν οι ασκούμενοι δικηγόροι σε ασκούμενους υπαλλήλους των Δικαστηρίων, κάτι που αντίκειται τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα του νόμου.

Ως εκ τούτου :

Τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στους ασκούμενους Δικηγόρους πρέπει να έχουν  πρωτίστως πρακτικό εκπαιδευτικό σκοπό και αντίστοιχα να είναι σε κάθε περίπτωση   συναφή  με το Δικηγορικό Λειτούργημα.

Τυχόν ανάθεση στους ασκούμενους Δικηγόρους βοηθητικών εργασιών της Γραμματείας ή κάθε άλλη παρεμφερής γραμματειακή εργασία ή υποστήριξη αντίκειται στον νομοθετικό σκοπό της άσκησης.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι  μπορούν, ενδεχομένως, να ασχολούνται και στα τμήματα κατάθεσης δικογράφων και προσδιορισμού ή σε απολύτως συναφείς προς το Δικηγορικό Λειτούργημα εργασίες, όχι όμως στο αρχείο ή σε άλλη άσχετη με το δικηγορικό έργο υπηρεσία.

Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να “μετατραπούν” οι ασκούμενοι Δικηγόροι σε “ασκούμενους βοηθητικούς υπαλλήλους” των Γραμματειών.

Τέλος σας  διευκρινίζουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας θα σταθεί αρωγός σας σε κάθε δράση και πρωτοβουλία που σκοπό έχουν την καλύτερη δυνατή πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια της Λάρισας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γενικός  Γραμματέας
Δημήτριος Κατσαρός                               Τρύφων Τσάτσαρος