Ομόφωνη έγκριση από την Ολομέλεια εισήγησης του προέδρου του Δ.Σ.Λ. για το ΤΥΔΕ

Ακολουθεί το κειμενο της εισήγησης:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων λειτουργίας του ΤΥΔΕ και λήψη απόφασης.»

…//…

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1α. Ανυπαρξία διοικητικού ελέγχου από πλευράς των εξήντα δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας αφού στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών του ΕΤΑΑ δεν μετέχει εκπρόσωπός τους. Το γεγονός αυτό πέραν των αυτονόητων δυσμενών παρενεργειών καθιστά δυσχερή ακόμη και αυτή την αποσαφήνιση της πραγματικής εικόνας και των αιτιών που δημιουργούν τα λειτουργικά προβλήματα. Εν προκειμένω, η ανυπαρξία διοικητικού ελέγχου ισοδυναμεί και με ανυπαρξία κοινωνικού ελέγχου  των χιλιάδων μελών των εξήντα δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας σ’ αυτό το μείζον για την υγεία τους ζήτημα.

β. Το οικονομικό πρόβλημα του Τομέα έχει επισημανθεί έγκαιρα από τον άλλοτε Προεδρεύοντα της Διοικούσας κ. Γιάννη Γουσέτη. Συγκεκριμένα με την από 12-11-2009 ενημερωτική εισήγησή του προς την Ολομέλεια, εξέθετε με στοιχεία ότι οι ισολογισμοί τα έτη,2004,2005, 2006,2007, ήταν ελλειμματικοί, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι και αυτός του 2008 ήταν το ελειμματικός και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, αφού το εμφανιζόμενο «περίσσευμα» των 2.616.152,28 ευρώ οφείλονταν στο γεγονός ότι εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με την ενοποίηση των  ταμείων καθυστέρησε η πληρωμή μεγάλου μέρους των υποχρεώσεων του Τομέα προς νοσοκομεία, φαρμακεία και ασφαλισμένους. Δηλ. αν γινόταν αυτές έγκαιρα τότε ο ισολογισμός θα παρουσίαζε σημαντικό έλλειμμα, ενώ επεσήμανε αφενός μεν ότι «..μετά βεβαιότητος προβλέπεται ότι ο ισολογισμός του 2009 θα είναι ελλειμματικός περισσότερο από κάθε προηγούμενο» αφετέρου δε ότι ηταν αναγκαία η σύνταξη αναλογιστικής μελέτης ώστε να γίνει η εκτίμηση της οικονομικής του βιωσιμότητας σε μακροχρόνια βάση και να εξετασθούν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν. Την ίδια θέση περί της ελλειμματικής οικονομικής κατάστασης διατύπωσε ο κ.Γιάννης Γουσέτης και στην πρόσφατη συνάντηση [14-07-2011] της Επιτροπής μας με την Διοικούσα Επιτροπή Νομικών, αντικρούοντας τα υποστηριζόμενα υπο του Δ/ντού του ΤΥΔΕ περί υπαρξης 8.000.000ευρώ τώρα. [βλ.  από 26-07-2001 ενημερωτικό σημείωμα Επιτροπής μας]. Επισημαίνεται ότι και ο ισολογισμός του 2010 την ίδια με την παραπάνω εικόνα θα παρουσιάζει σύμφωνα και με τις θέσεις του Δ/ντή του ΤΥΔΕ…Ακόμη το «διαθέσιμο» υπόλοιπο σήμερα [01-09-2011] είναι ποσού 9.443.091,37ευρώ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας που έλαβα από το ΤΥΔΕ, ενώ οι οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 20.000.000ευρώ περίπου….

γ. Ελλειψη προσωπικού, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη μηχανοργάνωσης και τον όγκο της εργασίας καθιστά άκρως προβληματική τη λειτουργία του Τομέα. Εν προκειμένω η εικόνα από πλευράς του Δ/ντή του ΤΥΔΕ κ.Αναγνωστόπουλου αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο από 26-05-2001 υπαρίθμ. 84456/6888/214 έγγραφο προς τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών, ενώ και ο κ. Γιάννης Γουσέτης επισημαίνει την έλλειψη προσωπικού.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

2α. Πέραν των όσων αναφέρουμε ως Επιτροπή [ Κ.Ζέρβας, Δ.Κατσαρός, Ν.Παπάκος] στο από 26-07-2011 ενημερωτικό σημείωμά μας, από προφορική ενημέρωση που είχα από την υπηρεσία του ΤΥΔΕ ενόψει της συνεδρίασης της Ολομέλειας προκύπτουν τα παρακάτω:

β-Από μηνός περίπου ασκεί τα καθήκοντά στο Τομέα , πέραν του ιατρού και ο φαρμακοποιός ελεγκτής, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία πληρωμής των φαρμάκων. Σε σχέση με τη στάση των φαρμακευτικών συλλόγων να μην εφαρμόζουν τη σύμβαση με το ΕΤΑΑ, από επικοινωνία μου με τον Δ/ντή του Υγειονομικού κ.Φάνη Ρηγάτο, προέκυψε ότι διεμηνύθη ηδη στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο  η ανάγκη της εφαρμογής της σύμβασης, άλλως  από πλευράς ΕΤΑΑ θα επιδιωχθεί η μαζική σύναψη ατομικών συμβάσεων με φαρμακοποιούς κατά τα αναφερόμενα στο παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Φ.Ρηγάτου ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε ολιγοήμερη προθεσμία για συζήτηση στα όργανα του κλάδου.

γ-Στα νοσήλεια εργάζονται δυο υπάλληλοι (τιμολογητές) και αυτή τη στιγμή  κάνουν εκκαθάριση αυτών που έχουν ημερομηνία κατάθεσης αρχές Σεπτεμβρίου 2009, εξαιρέσει σοβαρών περιπτώσεων (π.χ καρκίνου) που διεκπεραιώνονται με προτεραιότητα.

δ-Δεν γίνεται πρωτοκόλληση εγγράφων αυθημερόν. Δηλαδή ένα έγγραφο μπορεί να πρωτοκολληθεί και μετά από δέκα ημέρες !!! λόγω του ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος απασχολείται και στη τηλεφωνική παροχή πληροφοριών..

ε-Το υπάρχον σήμερα προσωπικό ανέρχεται σε 13  (με τον Δ/ντή , γιατρό, φαρμακοποιό) αλλά λόγω αδειών κύησης κ.λ.π οι πραγματικά εργαζόμενοι σήμερα είναι 8.

στ-Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται τώρα σε διάστημα μιας εβδομάδας περίπου. Κατά άποψη της υπηρεσίας το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί με κατάθεση  των βιβλιαρίων και έλεγχο των οφειλών με υπάλληλο του κάθε συλλόγου και στη συνέχεια λήψη φορολογικής ενημερότητας για όλα τα μέλη αφού προσκομισθούν και οι αντίστοιχες αιτήσεις για χορήγηση αυτής.

η. Παρότι υπάρχουν υπολογιστές δεν λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα μηχανοργάνωσης, με αποτέλεσμα οι καρτέλες των ασφαλισμένων να τηρούνται χειρόγραφα…

ΚΡΙΣΙΜΕΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

3α. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 του Ν 3655/2008 η Διοικούσα Επιτροπή Νομικών αποτελείται από: α) δυο (2) εκπροσώπους των Δικηγόρων, που προτείνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με τους αναπληρωτές τους. β) ένα εκπρόσωπο των συμβολαιογράφων κ.λ.π. Αξίζει προσοχής όμως ότι σύμφωνα με την παρ.4 οι εκπρόσωποι – μέλη των Διοικουσών Επιτροπών με τους αναπληρωτές τους επιλέγονται από τον αρμόδιο Υπουργό « από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό εκπροσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που θα ζητηθούν» !!!

β.  Το ΤΥΔΕ   δεν έχει εισπράξει από το Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο θεσμοθετημένο με βάση το άρθρο 35 του Ν 2084/1992 πόρο για τους ασφαλισμένους μετά την 01-01-1993 που αφορά το ποσοστό 3,40% της συμμετοχής του Κράτους στη Κοινωνική Ασφάλιση επι του ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας. Αν και για το σοβαρό αυτό θέμα έχουν μιλήσει με εισηγήσεις τους πολλοί συνάδελφοι που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα του ΤΥΔΕ, εν τούτοις δεν υπάρχει αποσαφηνισμένη εικόνα για το ποιο είναι αυτό, τι έχει καταβληθεί κ.λ.π. Από τα έγγραφα που είχα στη διάθεσή μου και κυρίως από αυτά που είχε τη καλοσύνη να θέσει υπόψη μου ο  συνάδελφος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ.Μανούσος Ξενάκης, προκύπτει μια ασάφεια για το παραπάνω μείζον θέμα. Αφορμή γι’ αυτά αποτέλεσε το από 16-03-2010 έγγραφο του πρώην Δ/ντή του ΤΥΔΕ κ.Βασίλη Τσαντήλα ο οποίος ανέφερε ότι το ποσό που οφείλεται για τη παραπάνω αιτία για τη περίοδο από 2005 ως 2010 ανέρχεται σε 10.000.000ευρώ περίπου…Σ’ αυτό το έγγραφο πήρε θέση ο Δ/ντής του ΤΥΔΕ κ.Βασίλης Αναγνωστόπουλος ο οποίος υποστήριξε ότι το ποσό αυτό ανέρχεται σε αυτό των 500.000-600.000ευρώ μόνο, το οποίο όμως αμφισβητήθηκε με βάση έρευνα που έκανε στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου ο κ.Μ.Ξενάκης, από την οποία προέκυπτε ότι μόνο για το σύλλογό του,  το ποσό υπερέβαινε αυτό των 500.000ευρώ. Περί του προφανούς αυτού λάθους πήρε θέση και η ΕΝΩΣΗ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ με το αρίθμ.3/08-12-2010 έγγραφο προς τους Προέδρους των ΛΕΑΔ οπου αναφέρονται χρήσιμα στοιχεία για το ζήτημα αυτό. Το λάθος αυτό το οποίο κατά τον κ.Β.Αναγνωστόπουλο οφείλεται στο ότι δεν είχε πλήρη εικόνα των ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η καταχώρηση  με βάση τον ΑΜΚΑ, είναι μια περίτρανη απόδειξη της ανυπαρξίας διοικητικού ελέγχου από πλευράς των εξήντα συλλόγων που απαρτίζουν τους συλλόγους της περιφέρειας. Τούτο ενισχύεται από το γεγονός ότι σε σχέση με το παραπάνω ζήτημα της οφειλής του Δημοσίου δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια εικόνα στους αντίστοιχους Τομείς  Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, όπως προκύπτει από το αρίθμ. 3/08-12-2010 έγγραφο του ΛΕΑΔ.

Σε κάθε περίπτωση και ενόψει της παρούσας εισήγησης ζήτησα από τον Δ/ντή του ΤΥΔΕ να πληροφορηθώ εγγράφως ποιο είναι το ακριβές ποσό που οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο και τι έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. Πράγματι μου απέστειλε ηλεκτρονικά την μηχανογραφημένη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν2084/92 [βλ. επισυναπτόμενη] με βάση την οποία προκύπτει ότι το οφειλόμενο ποσό από τα έτη 1993 μέχρι το 2010 ανέρχεται σε αυτό των 13.578.266,50 ευρώ, το εισπραχθέν μέχρι τώρα βάσει ισολογισμών στο ποσό των 1.059.024,26ευρώ και το υπόλοιπο που οφείλεται στο ποσό των 12.519.242,24ευρώ. Σημειωτέον ότι, όπως με πληροφόρησε ο κ.Β.Αναγνωστόπουλος στον προυπολογισμό του 2011 δεν θα περιλαμβάνεται κονδύλιο «οφειλές του Δημοσίου» που σημαίνει και άρνηση από πλευράς του Κράτους να καταβληθούν τα οφειλόμενα. Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι τυχόν είσπραξη του παραπάνω ποσού βελτιώνει άρδην την οικονομική εικόνα του ΤΥΔΕ.

γ. Ενόψει της παρούσας εισήγησης πληροφορήθηκα ότι έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη σε βάθος 35ετίας [αφετηρία 31-12-2010 μέχρι το έτος 2045] της οποίας όμως δεν ήταν δυνατόν να λάβω έγγραφο, δεδομένου ότι έχει προωθηθεί κατά τα προβλεπόμενα στον αρμόδιο Υπουργό μετά την έγκριση του οποίου θα λάβουμε γνώση. Μίλησα όμως τηλεφωνικά με τις αναλογίστριες που τις συνέταξαν (Μαριάνα Ανυφαντή και Σοφία Πετρούλια) στις οποίες έθεσα κάποια ερωτήματα. Σε γενικές γραμμές έλαβα την απάντηση ότι ο ΤΥΔΕ θα παρουσιάζει ελλείμματα αν συνεχίσει έτσι και ότι δεν ελήφθη υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης η παράμετρος της οφειλής του Δημοσίου. Επίσης ότι η μελέτη δεν απαντά στο ερώτημα αν θα πρέπει να γίνει αύξηση των εισφορών αφού δεν ετέθη τέτοιο από τη Διοίκηση αν και θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα ως εναλλακτική σενάριο -πρόταση.

δ. Ενόψει της μνημονιακής απαγόρευσης των προσλήψεων, ως μόνη διέξοδος στο πρόβλημα προσωπικού φαίνεται το αίτημα για μετατάξεις προσωπικού δεδομένων και των συγχωνεύσεων και ανακατατάξεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού διατυπώνει μια εναλλακτική πρόταση υπέρβασης του αδιεξόδου, η οποία μένει να ερευνηθεί κατά πόσο είναι ρεαλιστική, ο πρώην Δ/ντής κ.Β.Τσαντήλας ο οποίος στο από 16-03-2010 έγγραφό του ισχυρίζεται ότι με βάση το νομικό πλαίσιο του ΕΤΑΑ (άρθρα 25 μέχρι και 38 του Ν 3655/2008) μπορεί να υπάρξει μια αποκέντρωση σε περιφερειακές υπηρεσίες του αφού οι Τομείς εχουν μεν πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ο καθένας όχι όμως και διοικητική.

ε.  Το    «πρόβλημα ΤΥΔΕ» ενόψει της σοβαρότητάς του είναι αναγκαίο να τεθεί κατά προτεραιότητα στην συνδικαλιστική ατζέντα της Ολομέλειας και της Συντονιστικής Επιτροπής για την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και ικανοποίηση των αιτημάτων.

Τέλος, η εισήγηση αφού γίνεται σε αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο, θα έπρεπε  να διαλαμβάνει και κεφάλαιο περί  των ευθυνών για λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν το  ΤΥΔΕ στη σημερινή κατάσταση.  Η απόδοσή τους όμως πρέπει να είναι  βάσιμη και να στηρίζεται σε στοιχεία, διαφορετικά είναι άδικη. Η παρούσα εισήγηση δεν ήταν δυνατόν  να έχει τέτοια στοιχεία στη διάθεσή της, αφού ο εισηγητής παρά την συνδικαλιστική του δραστηριότητα και στο παρελθόν είναι νεοεκλεγείς Πρόεδρος. Εξάλλου αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και σ’ αυτό κατατείνουν οι προτάσεις που ακολουθούν και οι οποίες θα τεθούν καταρχήν στη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Γ.Κουτρουμάνη η ημερομηνία πραγματοποίησής της οποίας με την ορισθείσα Επιτροπή εκκρεμεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4α. Να περιληφθεί στο επίσημο δελτίο της Ολομέλειας προς τον τύπο μεταξύ των άλλων και το παρακάτω ψήφισμα:

« Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε στην Πάτρα 2/3 Σεπτεμβρίου 2011 στη Πάτρα, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την κατάσταση ουσιαστικής κατάρρευσης στην οποία έχει περιέλθει ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. Παρά την καταβολή από μέρους των δικηγόρων των ασφαλιστικών εισφορών, ο ΤΥΔΕ δεν ανταποκρίνεται στις δικές του υποχρεώσεις και ουσιαστικά ευρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Αποτέλεσμα τούτου είναι να διακόπτονται συμβάσεις με άλλους φορείς και οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλισμένων να μην εξοφλούνται. Η Ολομέλεια απαιτεί από την Κυβέρνηση άμεση και υπεύθυνη πληροφόρηση για τους λόγους και τις αιτίες που ο ΤΥΔΕ έχει περιέλθει στην κατάσταση αυτή και αξιώνει την άμεση καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993 το οποίο αρνείται διαχρονικά η Πολιτεία να καταβάλει. Τέλος η Ολομέλεια θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας και ζητά την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.»

β. Απόφαση δεσμευτική για τη Συντονιστική Επιτροπή ώστε μετά τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής Νομικών και αφού ζητηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό κατά τις ανωτέρω διατάξεις ο πίνακας των εκπροσώπων των Δικηγόρων για την επιλογή τους, να προτείνει τον αναγκαίο αριθμό ώστε να συμμετέχει στη διοίκηση ενας εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας.

γ. Απόφαση δικαστικής διεκδίκησης των οφειλομένων από το Δημόσιο για την παραπάνω αιτία, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος από τον αρμόδιο Υπουργό.

δ) Αίτημα  για τις αναγκαίες προσλήψεις στο ΤΥΔΕ μέσω των μετατάξεων.

ε) Αίτημα  για επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ως ανω αναλογιστικής μελέτης.

Πάτρα 03 Σεπτεμβρίου 2011

Με Τιμή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας