Υπηρεσιακή εισήγηση σχετικά με προβλήματα ΤΥΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας:

Αθήνα, 26/5/2011
Αριθμ. Πρωτ. 84456/6888/214
Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ » Ε.Τ.Α.Α. »
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορίες : Αναγνωστόπουλος Βασίλης
Ταχ. Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 Τ.Κ. 10439
ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 εσωτ. 1 FAX.: 210.88.14.398 e-mail:tpdel a@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Προβλήματα των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Νόμο 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008) (συνημμένο) συνιστάται Δ/νση Ασφάλισης Παροχών των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών & Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα ως εξής:
α) Τμήμα Εσόδων & Παροχών Υγείας (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών)
β) Λογιστήριο
γ) Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος (Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών)
δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
στα οποία υπηρετούν:
>    ένας (1) υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ως Προϊστάμενος
Δ/νσης και των δύο Τομέων,
α)  Στο Τμήμα Εσόδων & Παροχών Υγείας (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών) υπηρετούν
>    μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων ως Προϊσταμένη με ανάθεση καθηκόντων η οποία απουσιάζει με άδεια ανατροφής παιδιού και
>    δύο (2) υπάλληλοι Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων.

β) Στο Λογιστήριο (και των δύο Τομέων) υπηρετούν
>    μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων και για τους δύο Τομείς η οποία θα απουσιάζει για λόγους υγείας για ένα (1) μήνα και δεν είναι γνωστό πότε θα επιστρέψει και δεν υπάρχει Προϊστάμενος Τμήματος,
γ) Στο Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος (Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών) υπηρετούν
>    μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ως Προϊσταμένη με ανάθεση καθηκόντων και σύντομα δεν θα υπάρχει Προϊστάμενος διότι η υπάλληλος θα απουσιάσει από μέσα Ιουνίου με κανονική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής παιδιού και τέλος
δ) Στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (και των δύο Τομέων) υπηρετούν
>    δύο (2) υπάλληλοι Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ο ένας εκ των οποίων είναι και Προϊστάμενος Τμήματος και απουσιάζει με αναρρωτική άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα
>    μία (1) υπάλληλος Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό και
    μία (1) υπάλληλος Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας.
Στον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
Υπάρχουν μετά την ενοποίηση των Ταμείων πέντε (5) οργανικές θέσεις:
1 Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού,
3 Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων και
1 Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού.
Η μία (1) θέση Δ.Ε. είναι κενή λόγω μετάταξης μία υπάλληλος στις 16/12/2009.
Σήμερα υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί:
Μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. στο Τμήμα Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος και
Τρεις (3) υπάλληλοι στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ήτοι:
ένας (1) Π.Ε. ως Προϊστάμενος Δ/νσης και των δύο Τομέων
Από τα μέσα Ιουνίου 2011 στον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών θα υπηρετούν ο Προϊστάμενος Δ/νσης των Τομέων και μία υπάλληλος Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό.
ένας (1) Δ.Ε. ο οποίος απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλημάτων υγείας και μία (1) Υ.Ε.

Στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
Υπάρχουν μετά την ενοποίηση των Ταμείων δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις:
1 Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού,
1 Τ.Ε. Πληροφορικής,
7 Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων
2 Δ.Ε. προσωπικού Η/Υ
1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό
1 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας
Τέσσερις (4) θέσεις είναι κενές 1 Π.Ε., 2 Δ.Ε. και 1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό, λόγω μετατάξεων ή συνταξιοδοτήσεων.
Σήμερα υπηρετούν εννέα (9) υπάλληλοι.
Οι δύο (2) υπάλληλοι Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ και η μία (1) Τ.Ε. Πληροφορικής
βρίσκονται στον Τομέα αλλά ανήκουν στη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α..
Η Υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε. Πληροφορικής βρίσκεται σε άδεια λοχείας και ανατροφής παιδιού.
Δηλαδή ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών λειτουργεί με πέντε (5) υπαλλήλους
η μία εκ των οποίων είναι η καθαρίστρια και πρέπει να εξυπηρετούν:
19.247 Ασφαλισμένους
1.   Άμεσα μέλη
•    Εν ενεργεία 14.329
•    Συνταξιούχοι 1667
2.   Έμμεσα μέλη   3.251.
και οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα Τμήματα ως εξής:
Μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. στο Λογιστήριο και των δύο Τομέων η οποία θα απουσιάζει για λόγους υγείας για ένα (1) μήνα και δεν είναι γνωστό πότε θα επιστρέψει με αποτέλεσμα:
•   να μην μπορούν να δοθούν τα μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια οικονομικά στοιχεία των Τομέων στο Ε.Τ.Α.Α. ώστε να δοθούν στο Υπουργείο, στη Τρ. Ελλάδος κλπ. στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ.
•    να μην γίνουν οι αποδόσεις των κρατήσεων υπέρ τρίτων,
•    να μη γίνεται έκδοση ενταλμάτων πληρωμών
•    να μη γίνονται οι πληρωμές προμηθευτών
•    Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος και Προμηθευτών
•    Η έκδοση Βεβαιώσεων Προμηθευτών
•    να μη γίνεται η απόδοση ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. κλπ.
και οι Τομείς να κινδυνεύουν με χρηματικά πρόστιμα.
Τρεις (3) υπάλληλοι Δ.Ε. στο Εσόδων & Παροχών Υγείας η μία εκ των οποίων απουσιάζει με άδει ανατροφής παιδιού
Μία (1) Δ.Ε. και μία (1) Υ.Ε.στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό όλες οι εργασίες των Τομέα καθυστερούν και δίκαια οι
Ασφαλισμένοι διαμαρτύρονται για την μη άμεση εξυπηρέτηση τους.
Επίσης καθημερινώς πρέπει και να διεκπεραιωθούν και εξωτερικές εργασίες οι οποίες
απασχολούν ένα ή και δύο υπαλλήλους για αρκετή ώρα.
Σοβαρό Πρόβλημα αποτελεί η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων όπου τα 2/3
του ωραρίου, οι Υπάλληλοι απαντάνε στα αιτήματα και παράπονα των Ασφαλισμένων και με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν τις εργασίες τους όπως εκκαθαρίσεις νοσηλίων
κλπ.
Πέραν της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης υπάρχει και η απευθείας ενημέρωση των Ασφαλισμένων σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν και που επίσης συμβάλουν ώστε να μένουν πίσω οι υπόλοιπες εργασίες.
Επιπροσθέτως   σύμφωνα   με   την   παρ.   2   του   άρθρου   24   Ν.    3965/2011
(ΦΕΚ113/Α/18.5.2011) «     ο Ο.Π.Α.Δ. και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού…» (συνημμένο) και λόγω του ότι ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών καθυστερεί τις πληρωμές στα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακεία, Φαρμακευτικοί Σύλλογοι κλπ. από τον Τομέα παρουσιάζονται προβλήματα όπως αυτό της Διαταγής Πληρωμής του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, η οποία μας κοινοποιήθηκε από την Νομική Υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. στις 6.5.2011, σύμφωνα με την οποία απαιτείτε η καταβολή του ποσού 26.802,61€ (17.682,61€ για τόκους υπερημερίας και 9.120,00€ για δικαστικά έξοδα κλπ.) με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι Ασφαλισμένοι και να διαμαρτύρονται δικαιολογημένα στο προσωπικό του Τομέα.
Η εκκαθάριση δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει ως παρακάτω:
•    Φαρμακεία πληρώθηκαν συνταγές φαρμακείων που υποβλήθηκαν τον 8° , 9° και 10° του έτους 2010.
•    Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εξοφλήθηκαν συνταγές φαρμακευτικών συλλόγων που υποβλήθηκαν τον 1Ο  και 2° του έτους 2011 με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (χωρίς οριστικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 121/2008 (ΦΕΚ.183/Α)). Προς το παρόν έχει σταματήσει η εκκαθάριση γιατί χρειάζεται να γίνει και οριστικός έλεγχος έπειτα και από την Επιστροφή αθεώρητου του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής με την υπ’ αρίθμ. 21 Πράξη Επιστροφής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου (συνημμένη) στην οποία αναφέρεται ότι η οριστική

εκκαθάριση των λογαριασμών των φαρμακοποιών πρέπει να γίνεται τον επόμενο μήνα του Πρόχειρου Λογιστικού Ελέγχου.
•    Ασφαλισμένοι εκκαθαρίζονται τα νοσήλια του 7ου του 2009 (έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος),
•    Κλινικές εκκρεμεί όλο το 2009, 2010 και 2011
•    Νοσοκομεία εκκρεμεί όλο το 2009, 2010 και 2011
•    Ιατροί εκκαθαρίζονται λογαριασμοί 7ου και 8ου του 2009 και τέλος
•    Διαγνωστικά Κέντρα εκκρεμεί όλο το 2009, 2010 και 2011
•    Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλει από 4° /2009
Οι οφειλές του Τομέα είναι 20.000.000€ περίπου και το Ταμειακό Υπόλοιπο την 26/5/2011 είναι 8.319.538,16€
Όλοι οι υπάλληλοι δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία, ζήλο και ενδιαφέρον για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουν όλες τις εργασίες τους.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ότι ο Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών δεν θα λειτουργεί εφόσον δεν θα υπάρχει υπάλληλος και δε θα χορηγούνται Εφάπαξ Βοηθήματα και λοιπές παροχές και στο Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών το πρόβλημα δυσλειτουργίας θα μεγιστοποιηθεί και ειδικότερα στο Λογιστήριο των δύο Τομέων

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών να λάβει σοβαρά υπόψη όλα τα ανωτέρω προβλήματα δυσλειτουργίας των δύο Τομέων και να γίνουν όλες οι δυνατές ενέργειες να διατεθεί προσωπικό για την ομαλή λειτουργία των Τομέων και ειδικότερα να διατεθεί μόνιμα ελεγκτής Φαρμακοποιός ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία και των δύο Τομέων.
Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής να διαβιβαστεί στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.