Επιστολή Δ.Σ.Λ. προς Γραμματείες Δικαστηρίων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΠΡΟΣ :
κ.κ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατ’εφαρμογήν του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 3919/2011, σας εφιστούμε την προσοχή όπως στο τέλος κάθε μηνός αποστέλλετε στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας « … ονομαστικές καταστάσεις των Δικηγόρων που παρέστησαν χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας. » 

Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γενικός  Γραμματέας
Δημήτριος Κατσαρός                                    Τρύφων Τσάτσαρος