Δεκτή η αίτηση Δ.Σ.Λ. για χορήγηση προσωρινής διαταγής κατά Συλλόγου Πολιτών-Δανειοληπτών

Ακολουθεί το κείμενο της προσωρινής διαταγής:

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ: Ο Ειρηνοδίκης Ι. Θεοδωράκης λαβόντες υπόψη το περιεχόμενο της αιτήσεως και όσα αναπτύχθηκαν απο τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων και παρεμβαινόντων και λόγω του επείγοντος υποχρεώνει προσωρινά τους καθων, όπως αφαιρέσουν εκ της προσόψεως του αναφερομένου στην αίτηση καταστήματος τα αναγραφόμενα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ δι’ ων φαίνεται να εμφανίζονται και διαφημίζουν ότι αποδέχονται την επιμέλεια σχετικών υποθέσεων ανηκουσών στην αποκλειστική αρμοδιότητα δικηγόρων, κατά περιγραφή της διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 2 του ΝΔ 3026/1954, άλλως σε περίπτωση αρνήσεως και μη συμμορφώσεως αυτού επιτρέπει την ως άνω αφαίρεση στον αιτούντα με δαπάνη των καθων. Γινεται μνεία οτι η διαταγή αυτή ειναι προσωρινή και θα ισχύσει μέχρι συζήτηση της αιτήσεως και υπό τον όρο ότι θα συζητηθεί αυτή στη δικάσιμο που έχει προσδιοριστεί (21.7.11).»

Κείμενο Αρθρου 40 Ν.Δ. 3026/1954 όπως ισχύει:

1. Πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, παρέχει

τις υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρ. 39 και 42 ή προβαίνει στην

έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων κατά παράβαση του άρθρ. 41,

διώκεται και τιμωρείται κατά τη διάταξη του αρθρ.175 του Ποινικού

Κωδικα και σε περίπτωση υποτροπής με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι

μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δραχμών. Ως υποτροπή

θεωρείται η εξακολούθηση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών μετά από

κάθε καταδίκη. Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται

στο άρθρ. 42, η παραπάνω ποινική κύρωση επιβάλλεται και αν δεν είναι

υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου.

2. Καθε ιδιώτης που αναλαμβάνει, χωρίς δικηγόρο ή με δικηγόρο της

εκλογής τους, ή εμφανίζεται ή διαφημίζει ότι αποδέχεται την επιμέλεια

υποθέσεων ή άσκηση έργων, για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιος ο

δικηγόρος, σύμφωνα με τις διτάξεις των άρθρ.39, 41 και 42, και αν στην

περίπτωση του άρθρ.42 δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου,

τιμωρείται ύστερα από έγκληση δικηγόρου ή δικηγορικού συλλόγου με τις

ποινές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Αν πρόκειται για

νομικό πρόσωπο, την ίδια ποινική ευθύνη έχει ο εκπρόσωπός του.

3. Ο ειδικός Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που

υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή καταστήματος, όπου ασκούνται οι

παράνομες ενεργειες, που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους.

4. Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 2 αυτού του άρθρου ο οικείος

Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται πάντα να παρίσταται ενώπιον του

ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικός ενάγων για την υποστήριξη της

κατηγορίας».