Αλληλογραφία Δ.Σ.Λ. – Γραμματείας Πρωτοδικείου Λάρισας για τη λειτουργία του Αρχείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                       Λάρισα 3 Μαϊου 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ           Αριθμ. πρωτ. 235.

(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 –   41 000 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες :    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ

Τηλέφωνο     :   2410532037

FAX              :   2410532042

E-mail          :   dslar@dslar.gr

Προς

Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Λάρισας

Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας

411 10 ΛΑΡΙΣΑ

Κατόπιν της πρόσφατης τροποποίησης της λειτουργίας του Αρχείου του Πρωτοδικείου Λάρισας και προς πληροφόρηση των συναδέλφων, παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως περί του χρόνου που, υπό τις παρούσες συνθήκες, απαιτείται από την υπηρεσίας σας για τη χορήγηση αιτουμένων πιστοποιητικών και  θεωρημένων αντιγράφων της αρμοδιότητάς σας.

Σε περίπτωση που ο χρόνος χορήγησης διαφέρει ανά είδος αιτουμένου πιστοποιητικού ή θεωρημένου αντιγράφου (π.χ. πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης, μη άσκησης ενδίκου μέσου, μη πτώχευσης, ή αντιγράφου δικαστικής απόφασης, προτάσεων, εταιρικού κ.ο.κ.) παρακαλούμε συμπεριλάβετε στην ενημέρωσή σας τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΑΤΣΑΡΟΣ              ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο

Πληροφ. :   Ζωή Ακζιώτου

Τηλέφωνο: 2410 535 136 ΦΑΧ:2410 536 662

Λάρισα 5-5-2011 Αριθμ. Πρωτ. 1176

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 235/3-5-2011 εγγράφου σας, σας γνωστοποιούμε ότι από τις 4 Απριλίου 2011 μέχρι και 4 Μαΐου 2011 παραλάβαμε 1462 αιτήσεις προς έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών.

Ο μέσος χρόνος, που απαιτείται προς έκδοση όλων των πιστοποιητικών πλην αυτών των διαθηκών είναι δυο (2) ημέρες έως πέντε (5) εκτός εάν πρόκειται για κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, που τότε ο χρόνος είναι το αργότερο επτά (7) ημέρες.

Ο χρόνος, που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών είναι το αργότερο είκοσι (20) ημέρες. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξημένη κατάθεση αιτήσεων λόγω των φορολογικών δηλώσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία μας αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα από σήμερα αυξάνει τον αριθμό των υπαλλήλων σε τέσσερις προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, παρ’ ότι ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων έχει μειωθεί και όλα τα τμήματα παρουσιάζουν κενά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΖΩΗ ΑΚΖΙΩΤΟΥ