Εισφορές Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. – ΤΕΑΔ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) &
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ( Τ.Ε.Α.Δ. )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296.140 www.tnomik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α’

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2010 των Δικηγόρων, Δικαστικών Επιμελητών,

Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων

(ΑΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ 90/9/15-9-2010 – ΑΔΣ ΕΤΑΑ 104/37/4-11-2010)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. )

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ( ΠΑ ) – ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992

Α) ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

1.761,84 € ετήσια (146,82 € μηνιαία)

Β) ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

880,92 € ετήσια (73,41 € μηνιαία)

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ( ΝΑ )

- ασφαλισμένοι από 1/1/1993

(1η ασφαλιστική κατηγορία)

Γ) ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

1.664,04 € ετήσια (138,67 € μηνιαία)

Δ) ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

832,08 € ετήσια (69,34 € μηνιαία)

(ασφαλισμένοι στον ΤΑΝ από 1/1/2005)

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ( ΝΑ )

832,08 € ετήσια (69,34 € μηνιαία)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ( Τ . Ε . Α . Δ . )

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ( ΠΑ ) – ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992

Α) ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ
528,48 € ετήσια (44,04 € μηνιαία)
B) ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ
264,24 € ετήσια (22,02 € μηνιαία)
NΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ( ΝΑ )

- ασφαλισμένοι από 1/1/1993

(1η ασφαλιστική κατηγορία)

Γ) ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ
499,20 € ετήσια (41,60 € μηνιαία)

Δ) ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ
249,60 € ετήσια (20,80 € μηνιαία)

(ασφαλισμένοι στον ΤΑΝ από 1/1/2005)

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ( ΝΑ )

249,60 € ετήσια (20,80 € μηνιαία)
Οι ασφαλιστικές κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΣΦ/ΝΩΝ 2η – 14η περιλαμβάνονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2010 πρέπει να παραδοθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2011. Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι, εκτός των συμβολαιογράφων (οι Δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα γραφεία του ΤΑΝ – οι Δικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους – οι Δικαστικοί Επιμελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία).

Το ασφαλιστικό βιβλιάριο περιέχει διατάξεις, πληροφορίες & οδηγίες σχετικά με την τήρησή του καθώς και με την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Στη διαδικτυακή μας θέση βρίσκονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες και οι τρέχουσες εισφορές.

2. Κάτω 5ετίας εισφορές καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι μετά την 1 /1 / 2005 στον ΤΑΝ & ΤΕΑΔ.

Για την 5ετία ΔΕΝ υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης – η 5ετία υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής υπαγωγής στην ασφάλιση του κάθε Τομέα & ΔΕΝ διακόπτεται & συνεχίζεται σε περίπτωση διαγραφής-επανεγγραφής ή αλλαγής ιδιότητας κλπ -Ν.1090/80, Ν.2150/93, άρθρο 19

3. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι – ΠΑ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στο Δημόσιο (ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ πριν ή μετά την 1/1/93) – ασφαλισμένοι από 1/1/93 (νέοι ασφαλισμένοι – ΝΑ) θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/93.

4. Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά που αποδίδονται με ΕΝΣΗΜΑ από τους Δικηγόρους, Υποθηκοφύλακες, Δικαστικούς Επιμελητές και Δικολάβους και τα ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων και το υπόλοιπο της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηματικά στην ΕΤΕ.

Για τους Δικηγόρους η αξία των (ενιαίων) ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο επιμερίζεται ισόποσα (50% στο ΤΑΝ & 50% στον ΤΕΑΔ) και το υπόλοιπο ως τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς στον κάθε Τομέα, καταβάλλεται στην ΕΤΕ στους λογαριασμούς του ΤΑΝ & του ΤΕΑΔ.

Εισφορά που έχει καταβληθεί, πλέον της (ελάχιστης) υποχρεωτικής, δεν επιστρέφεται ή συμψηφίζεται.

Αντιλογισμός μεταξύ των Τομέων δεν γίνεται, δεδομένου ότι κάθε Τομέας είναι αυτόνομος & έχει διαφορετικούς λογαριασμούς.

Τυχόν υπερβάλλουσα (χρηματικά ή με ένσημα) καταβολή στον ΤΕΑΔ δεν καλύπτει οφειλή στον ΤΑΝ.

Μετά την παράδοση του βιβλιαρίου καμιά αλλαγή στην καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς δεν είναι εφικτή.

5. Οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ πρέπει να καταβάλλουν εντός της άνω προθεσμίας τη διαφορά της ασφαλιστικής εισφοράς που υπολείπεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων στα αναλογικά δικαιώματα. Για τον έλεγχο της αποδιδόμενης με τα αναλογικά δικαιώματα εισφοράς, από 1/1/93 και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση οποιουδήποτε αιτήματός τους προς τον ΤΑΝ, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

6. Οι υπάλληλοι του ΤΥΔΕ καταβάλλουν τα άνω ποσά εισφοράς υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.

7. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άνω εισφορές στον ΤΑΝ, προσαυξημένες κατά 40% – άρθρο 63, παρ. 6β του Ν.2676/99 ( εξαιρούνται συνταξιούχοι Δημοσίου, επιζώντες σύζυγοι κ.λ.π. ) – ισχύει από 5/1/2001 – η προσαύξηση δεν ισχύει στον ΤΕΑΔ. Όσοι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τις 15/7/10 καταβάλλουν προσαυξημένες κατά 50% τις ασφαλιστικές εισφορές – Ν. 3863/10, άρθρ. 16.

8. Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση του ΤΑΝ (παραίτηση ή διαγραφή ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ) το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στον ΤΑΝ.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύνταξης προκειμένου να αφαιρεθεί η καταβολή της εισφοράς, αλλιώς θα παρακρατηθεί αυτή κατά την εκκαθάριση της σύνταξης.

9. Η εισφορά στον ΤΑΝ των Δικηγόρων σε πλήρη ή μερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας παρακρατείται από τις αποδοχές του Δικηγόρου και αποδίδεται από τη μισθοδοτούσα Αρχή κάθε μήνα με μέριμνα του Δικηγόρου και υπολογίζεται στο 4% επί του βασικού μισθού – για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισμένους) το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μηνιαία μικρότερο της εισφοράς άμισθου ασφ/νου άνω 5ετίας ( 146,82 € ) ούτε μεγαλύτερο του διπλάσιου αυτής – για τους ασφαλισμένους από 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους) το άνω ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο της εισφοράς άμισθου άνω 5ετίας της Α’ ασφαλιστικής κατηγορίας ( 138,67 € ) & χωρίς ανώτερο περιορισμό.

Σε περίπτωση επιλογής του ΤΑΝ ως προαιρετική ασφάλιση για τους μετά την 1/1/93 ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει), η μηνιαία κατώτερη εισφορά είναι 208,01 € .

Στον ΤΕΑΔ οι Δικηγόροι σε αναστολή καταβάλλουν οι ίδιοι ετήσια & χρηματικά στην ΕΤΕ την ασφαλιστική τους εισφορά όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι (άνω ή κάτω 5ετίας).

10. Η ετήσια ασφαλιστική εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να αποδοθεί κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταμειακά ως την 31/1/2011 και κατά το 1/3 από τον Δικηγόρο ως 28/2/2011 με το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραμμάτιο ΕΤΕ του εντολέα ή επικυρωμένο αντίγραφό του ή βεβαίωση καταβολής προσκομίζεται υποχρεωτικά από το Δικηγόρο με το ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Οι εντολείς των Δικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και με μηνιαία εισφορά επί των αποδοχών του Δικηγόρου – Ν.1512/83,άρθρ.13, Ν.1868/89,άρθρ.24, Ν.2145/93,άρθρ.37 & Ν.3232/04, άρθρ.18 www.tnomik.gr / εισφορών αμίσθων / πάγια αντιμισθία – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

11. Μητέρες ασφαλισμένες άνω 5ετίας στον ΤΑΝ (σε όποια ασφαλιστική κατηγορία και αν ανήκουν 1η-14η ) καταβάλλουν εισφορές μειωμένες κατά 50% στον κλάδο κύριας σύνταξης (ΤΑΝ) κατά το 12μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού (άρθρο 141, παρ.2 του Ν.3655/3-4-08). Ισχύει μόνο για ασφαλισμένες άνω 5ετίας, επειδή δεν επιτρέπεται σώρευση μειώσεων.

Για την καταβολή της μειωμένης εισφοράς πρέπει να κατατεθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφό της) κατά την παράδοση του βιβλιαρίου.

Η μείωση αφορά μόνο την εισφορά που καταβάλλουν οι μητέρες ασφαλισμένες και ΔΕΝ αφορά τους ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ τους οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς τους στο ακέραιο.

Κάθε εισφορά που καταβάλλεται από τον εργοδότη (υποχρεωτική ή με απόφασή του) για μητέρα ασφαλισμένη στον ΤΑΝ πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο.

12. Τα ένσημα που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2010 είναι τα νέα ένσημα που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται από 1/10/08 από τους Δικηγόρους ( αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ – ΥΑ Φ.10041/21224/931/07).

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο και να υπογράψει, όπου χρειάζεται, κυρίως πρέπει να συμπληρώσει αν είναι ΠΑ (παλαιός ασφαλισμένος) ή ΝΑ (νέος ασφαλισμένος).

Στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ βρίσκονται οι ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εισφορών κάθε έτους, διατάξεις & οδηγίες για την καταβολή της εισφοράς (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) και κάθε πληροφορία που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.

Λογαριασμοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς με την ON LINE διαδικασία TR 4300 & αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μηχανογραφική μερίδα του καταβάλλοντος :

οι λογαριασμοί υπάρχουν και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια

Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ / ΤΑΝ : 040 – 546154 – 57

Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ / Τ.Ε.Α.Δ. : 040 – 546155 – 31

Αριθμός πελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ) : 9805690008

Κωδικός αιτιολογίας 1 (για υπόλοιπο τακτικής εισφοράς 2010) στον ΤΑΝ & ΤΕΑΔ

Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στον ΤΑΝ ( Α.Μ. / ΤΑ.Ν. )

Αριθμός Μητρώου εντολέα στον ΤΑΝ (στην πάγια αντιμισθία)

Από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τράπεζας – Ν. 3863/10.

Κάθε καταβολή προς τον ΤΑΝ & τον ΤΕΑΔ ασφαλισμένων και εργοδοτών στην ΕΤΕ γίνεται και με Internet Banking (www.nbg.gr) με αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μηχανογραφική μερίδα ασφαλισμένου ή εργοδότη.

Από τους Τομείς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ

του ΕΤΑΑ

ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣΑ 1,15 € ΤΠΔΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. )

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) &

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ( Τ.Ε.Α.Δ. )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

ΤΗΛ. 210.5296.140 www.tnomik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β ’

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΤΑΝ & ΤΕΑΔ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993 ( ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΝΑ )

2η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 2.046,36 € ετήσια ( 170,53 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 613,92 € ετήσια ( 51,16 € μηνιαία εισφορά )

3η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 2.426,04 € ετήσια ( 202,17 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 727,80 € ετήσια ( 60,65 € μηνιαία εισφορά )

4η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 2.804,64 € ετήσια ( 233,72 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 841,44 € ετήσια ( 70,12 € μηνιαία εισφορά )

5η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 3.167,16 € ετήσια ( 263,93 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 950,16 € ετήσια ( 79,18 € μηνιαία εισφορά )

6η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 3.445,56 € ετήσια ( 287,13 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.033,68 € ετήσια ( 86,14 € μηνιαία εισφορά )

7η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 3.714,72 € ετήσια ( 309,56 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.114,44 € ετήσια ( 92,87 € μηνιαία εισφορά )

8η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 3.984,00 € ετήσια ( 332,00 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.195,20 € ετήσια ( 99,60 € μηνιαία εισφορά )

9η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 4.253,16 € ετήσια ( 354,43 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.275,96 € ετήσια ( 106,33 € μηνιαία εισφορά )

10η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 4.522,44 € ετήσια ( 376,87 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.356,72 € ετήσια ( 113,06 € μηνιαία εισφορά )

11η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 4.791,60 € ετήσια ( 399,30 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.437,48 € ετήσια ( 119,79 € μηνιαία εισφορά )

12η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 5.060,76 € ετήσια ( 421,73 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.518,24 € ετήσια ( 126,52 € μηνιαία εισφορά )

13η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 5.330,04 € ετήσια ( 444,17 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.599,00 € ετήσια ( 133,25 € μηνιαία εισφορά )

14η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ 5.599,20 € ετήσια ( 466,60 € μηνιαία εισφορά )

ΤΕΑΔ 1.679,76 € ετήσια ( 139,98 € μηνιαία εισφορά )

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (εκτός των περιλαμβανομένων στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α’)

· Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατηγορίες 2η – 14η καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς τη μείωση 50% της πρώτης πενταετίας – Ν.2150/93, άρθρο 19, παρ. 4

· Οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για επιλογή ανώτερης της 1ης ασφαλιστική κατηγορία στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών κατά την έναρξη της ασφάλισής τους στον Τομέα, ή στην αρχή κάθε έτους, (η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος) ή και κατά τη διάρκεια του έτους και έως την 31/12 του έτους αυτού (δηλαδή πριν αρχίσει η προθεσμία καταβολής του).

Η δήλωση επιλογής ανώτερης κατηγορίας ισχύει για όλα τα επόμενα της δήλωσης ασφαλιστικά έτη μέχρι ανάκλησής της από τον ασφαλισμένο.

· Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται χωριστά για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και χωριστά για τον ΤΕΑΔ, εφόσον υπάρχει ευχέρεια επιλογής διαφορετικής ασφαλιστικής κατηγορίας για τον κάθε Τομέα, ισχύει από την πρώτη του έτους υποβολής της δήλωσης επιλογής και για ολόκληρο το έτος – Π.Δ. 125/93, άρθρο 2, παρ. 2

· Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από αυτή που είχε στο προηγούμενο έτος επιλέξει – ΑΔΣ 4202/13/2006

· Τα παράβολα ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Δικηγόρου στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο είναι ανάλογα της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκει κατά το έτος προαγωγής.

· Σε περίπτωση ΠΑΓΙΑΣ αντιμισθίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την εισφορά (2/3) ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο Δικηγόρος – Εγκύκλιος ΤΑΝ 408/07

· Σε όποια ασφαλιστική κατηγορία ανήκει ο Δικηγόρος δικαιούται να επικολλήσει ένσημα στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τα οποία αφαιρούνται από την ετήσια ασφαλιστική του εισφορά – Ν.3232/04, άρθρο 18, παρ. 7

· Σε περίπτωση επιλογής ανώτερης της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας από Υποθηκοφύλακες, Δικαστικούς Επιμελητές και Συμβολαιογράφους δεν αφαιρούνται από την ασφαλιστική τους εισφορά ένσημα ή ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων.

Από τους Τομείς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ

του ΕΤΑΑ