Ρύθμιση οφειλών προς ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

******************

Με τις διατάξεις των άρθρων 53 – 57 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Τ.Α715-7-10) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους που οφείλουν στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα :

Α. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% στα πρόσθετα τέλη.

Β. Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 60% στα πρόσθετα τέλη. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης για κάθε Τομέα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 €.

Προκειμένου οι ασφαλισμένοι να τύχουν της άνω ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 15/10/2010 για εφάπαξ εξόφληση ή για ρύθμιση οφειλών σε δόσεις, εφόσον έχουν καταβάλει την εισφορά του 2009 και στη περίπτωση της τμηματικής εξόφλησης και παράβολο 50 €.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή.

Εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβληθεί μετά την 15/10/2010 τα άνω ποσοστά των εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20% αντίστοιχα για τις άνω περιπτώσεις.