Ανακοίνωση για Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010 – Υποδείγματα αιτήσεων και εγγράφων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι/ες Δικηγόροι επιθυμούν να διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι ή να εξαιρεθούν πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο αίτησης από την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9/2010 μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30/9/2010 στο Δ.Σ.Λ. (Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας) από τις 8:00 έως 14:30. Υποδείγματα των αιτήσεων μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δ.Σ.Λ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1. Μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί.
2. Δεν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητος (καταγωγής και τόπου άσκησης δικηγορίας).
3. Τους διορισμούς θα κάνει το Πρωτοδικείο Λάρισας και οι Δικηγόροι Λάρισας θα διορισθούν στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λάρισας.
4. Αιτήσεις για Περιφέρειες άλλων Πρωτοδικείων θα ληφθούν υπ” όψιν ΜΟΝΟ εφ” όσον ζητηθεί κάλυψη κενών σε εκλογικά τμήματα από τους κατά τόπους Εφόρους Δικαστικών Αντιπροσώπων.
5. Δεν θα ληφθούν υπ” όψιν αιτήσεις για συνυπηρέτηση και για διορισμό αναπληρωματικών.

Στους προς διορισμό Δικηγόρους δεν περιλαμβάνονται:
1. Όσοι συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 17 Ν. 3852/10).
2. Όσοι τελούν σε αναστολή και σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
3. Όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση.
4. Όσοι εκτίουν πειθαρχική ποινή παύσης κατά την υποβολή του καταλόγου των διοριστέων στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
5. Οι Δικηγόροι από χώρες της Ε.Ε (Π.Δ. 152/2000).
6. Οι Βουλευτές και όσοι ανακηρύσσονται υποψήφιοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκούμενοι υποβάλλουν μόνο αίτηση προτίμησης

(ακολουθούν υποδείγματα αιτήσεως προτίμησης – εξαίρεσης)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Στοιχεία Αιτούντος
AΣΚΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθμός Μητρώου :

Επώνυμο : …………………………………..

Όνομα:………………………………………..

Όνομα Πατέρα : ……………………………

Όνομα Μητέρας: …………………………..

Διεύθυνση : …………………………………

Ταχ. Κώδικας ………………………………

Τηλέφωνο σταθερό ………………………..

Τηλέφωνο κινητό : ………………………..

Ημερομηνία Υποβολής : __/__/2010

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Για τη συμπλήρωση της αίτησης να ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις στην πίσω σελίδα

Προς τον Διευθύνοντα
Το Πρωτοδικείο Λάρισας
(Ως Έφορος των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής)

Παρακαλώ να διορισθώ ως αντιπρόσωπος Δικαστικής Αρχής των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 σε Δήμους του Νομού Λάρισας

Δήμος : ………………………………

Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω τοποθέτησή μου τότε :

Επιθυμώ να διορισθώ σε οποιοδήποτε ΔΗΜΟ του Νομού Λάρισας.

ΝΑΙ ΟΧΙ

O/H …ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Δεν υπάρχουν πλέον ενορίες. Αντί αυτών υπάρχουν Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες.
2. Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται μόνο από δικηγόρους, συμβολαιογράφους και ασκούμενους δικηγόρους.
3. Η σημείωση των επιλογών γίνεται μέσα στα τετραγωνίδια με ένα Χ.
4. Επιτρέπονται χωριστές αιτήσεις (που συνυποβάλλονται) για συνυπηρέτηση μόνο των συζύγων.
5. Να συμπληρώνεται ο αριθμός τηλεφώνου του αιτούντος για διευκόλυνση της επικοινωνίας.

Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης, υποβάλλονται ΜΟΝΟ για τους ΔΗΜΟΥΣ της περιφέρειας του Νομού Λάρισας.
2. Η αίτηση προτίμησης ενέχει και αποδοχή διορισμού σε οποιοδήποτε από τους Δήμους του Νομού Λάρισας.
3. Αιτήσεις εξαιρέσεως θα γίνουν δεκτές από τον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων, εφόσον είναι αιτιολογημένες, συνοδεύονται από δικαιολογητικά, κριθούν ως βάσιμοι οι λόγοι εξαιρέσεως και αφού το επιτρέπουν οι ανάγκες ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.
4. Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις προτιμήσεως ή εξαιρέσεως που θα περιέλθουν στο Πρωτοδικείο μετά τις 6 Οκτωβρίου 2010.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το Πρωτοδικείο Λάρισας δεν θα διορίσει Δικαστικούς Αντιπροσώπους σε άλλο Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας εκτός του Νομού Λάρισας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Στοιχεία Αιτούντος
Ιδιότητα : ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Αριθμός Μητρώου :

Επώνυμο : …………………………………………….

Όνομα:………………………………………..

Όνομα Πατέρα : ……………………………

Όνομα Μητέρας: …………………………..

Διεύθυνση : …………………………………

Ταχ. Κώδικας ………………………………

Τηλέφωνο σταθερό ………………………..

Τηλέφωνο κινητό : ………………………..

Ημερομηνία Υποβολής : __/__/2010

ΠΡΟΣ:
Τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παρακαλώ να εξαιρεθώ από τον διορισμό αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010.

O/H…ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ