ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 3842 (ΦΕΚ Α58/23.04.2010),

η ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών άλλαξε και μετατέθηκε για τις

25.06.2010