Εγκύκλιος περί υποχρεώσεων μελών Δ.Σ.Λ. για την άσκηση του λειτουργήματος το 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1/2010

Λάρισα 4 Ιανουαρίου 2010

Προς

Όλες και όλους τους κ.κ. Συναδέλφους Μέλη του Δ.Σ.Λ.

Στην έδρα του Γραφείου τους

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Δικηγόρων – μελών του Δ.Σ.Λ. προς τον Σύλλογο, προκειμένου ν’ ασκήσουν το λειτούργημά τους κατά το έτος 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, των Νόμων και Διαταγμάτων «περί Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΤΥΔΕ & ΛΕΔΕ κλπ).

Παρακαλούνται όλα τα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 15 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις τους, που είναι περιληπτικά οι εξής :

1) Υποβολή της ετήσιας ΔΗΛΩΣΗΣ συμπληρωμένης υπεύθυνα από τον ίδιο τον Δικηγόρο. Όλες οι δηλώσεις ελέγχονται για την ειλικρίνειά τους από την αρμόδια «Επιτροπή Μητρώου», του Συλλόγου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτές, κριθούν ανειλικρινή, προβλέπονται πειθαρχικές συνέπειες τόσο για τον δηλούντα Δικηγόρο όσο και για τούς βεβαιούντες την ακρίβεια των δηλουμένων Δικηγόρους.

2) Παραλαβή της απόδειξης καταβολής της τακτικής ετήσιας εισφοράς του 2010, η οποία έχει ήδη παρακρατηθεί από τον διανεμητικό λογαριασμό Β εξαμήνου έτους 2009. Καταβολή της ως άνω εισφοράς από τους Δικηγόρους, που δεν συμμετείχαν στον διανεμητικό λογαριασμό Β εξαμήνου έτους 2009.

3) Παραλαβή των νέων Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ –ΤΕΑΔ & ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ) του έτους 2010.

4) Παράδοση των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ του έτους 2009 ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ και Τ.Υ.Δ.Ε.

5) Προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας Δικηγόρου, με μία φωτογραφία, για αντικατάσταση αυτού με άλλο, που θα ισχύει για το έτος 2010.

./.

-2-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ–ΤΕΑΔ :

Όσες και όσοι από τις και τους κ.κ. συναδέλφους έχουν διορισθεί μετά την 1.1.2004, θεωρούνται κάτω της 5ετίας και θα επικολλούν στα βιβλιάρια του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ και του ΤΕΑΔ ένσημα αξίας κάτω της πενταετίας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Ε. :

Όσες και όσοι από τους κ.κ. συναδέλφους συμπληρώνουν πενταετή χρόνο δικηγορίας εντός του έτους 2009 (1.1.2009-31.12.2009), θα επικολλούν στο βιβλιάριο του ΤΥΔΕ τα ένσημα ως εξής :

α) Μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν πενταετή χρόνο δικηγορίας, θα επικολλούν ένσημα κάτω της πενταετίας.

β) Μετά την συμπλήρωση πενταετούς χρόνου δικηγορίας, θα επικολλούν ένσημα άνω της πενταετίας.

Ως ημερομηνία συμπληρώσεως πενταετούς χρόνου δικηγορίας θεωρείται η μετά την πενταετία αντίστοιχη ημερομηνία ορκοδοσίας.

Πλαίσιο κειμένου: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : Δικηγόρος ο οποίος ορκίσθηκε την 9.6.2004 θα επικολλήσει : Για το Τ.Ν. 466,90 € 69,34 € Χ 6 μήνες = 416,04 € 9.6.2009/20.6.2009 = 50,86 € Για το Τ.Ε.Α.Δ. 140,05 € 20,80 € Χ 6 μήνες = 124,80 € 9.6.2009/20.6.2009 = 15,25 € Για το Τ.Υ.Δ.Ε. 468,39 € Από 1.1.2009 έως 31.5.2009 (5 μήνες Χ 25 € = 125,00 €) Από 1.6.2009 έως 8.6.2009 (8 ημέρες Χ 0,83 = 6,65 €) Από 9.6.2009 έως 30.6.2009 (22 ημέρες Χ 1,67 = 36,74 €) Από 1.7.2009 έως 31.12.2009 (6 μήνες Χ 50 € = 300 €)

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ : Η δήλωση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται με ευθύνη του Δικηγόρου που είναι υπόχρεος για την υποβολή της. Η ακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης θα βεβαιώνεται από δύο Δικηγόρους, παρ’ Αρείω Πάγω ή Παρ’ Εφέταις, οι οποίοι θα υπογράφουν αυτή στην οικεία θέση. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Δικηγόρων που βεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλώσεων, οι οποίοι παρακαλούνται να έχουν ιδίαν αντίληψη του περιεχομένου αυτών, καθόσον προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρμόδια Επιτροπή Μητρώου, διαπιστώσει ότι στις δηλώσεις περιέχονται ανακρίβειες.

./.

-3-

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ : Οι Δικηγόροι, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και ελέγξουν σχολαστικά τα βιβλιάρια που θα παραδώσουν. Υπενθυμίζονται τα εξής :

Α) Όσον αφορά τα βιβλιάρια του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ–ΤΕΑΔ Επικολλώνται αποκόμματα των ενσήμων ή ολόκληρα ένσημα (σώμα ενσήμου μαζί με το απόκομμά του). Στην περίπτωση που επικολλώνται αποκόμματα ενσήμων, αυτά πρέπει να είναι χρώματος ερυθρού, φαιού ή κυανού, αντίστοιχα για τους Δικηγόρους «Παρά Πρωτοδίκαις», «παρ’ Εφέταις» ή «Παρ’ Αρείω Πάγω». Αποκόμματα ενσήμων διαφορετικού χρώματος δεν γίνονται δεκτά. Στην περίπτωση που επικολλώνται ολόκληρα ένσημα, αυτά μπορούν να είναι οποιουδήποτε χρώματος. Για τον ορθό υπολογισμό των εισφορών, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μισό της αξίας κάθε αποκόμματος ή ενσήμου υπολογίζεται υπέρ του Ταμείου Νομικών και το άλλο μισό υπέρ του ΚΕΑΔ. Συνιστάται το υπόλοιπο της εισφοράς (δηλ. αυτό που υπολείπεται μετά την επικόλληση των αποκομμάτων ή των ενσήμων), να καταβληθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με το σύστημα TR 4300, σύμφωνα με τις οδηγίες, που είναι αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου στη σελίδα 58 του ετήσιου Ημερολογίου 2009 του Δ.Σ.Λ. Η απόδειξη της Τράπεζας θα επισυνάπτεται στο ασφαλιστικό βιβλιάριο. Εξυπακούεται ότι ολόκληρη η αξία της εισφοράς μπορεί να καταβληθεί στην Εθνική Τράπεζα με το σύστημα TR 4300, εφόσον δεν υπάρχουν αποκόμματα ή ένσημα.

Β) Όσον αφορά τα βιβλιάρια ΤΥΔΕ. Επικολλώνται αποκόμματα των ενσήμων, ή ολόκληρα ένσημα. Το υπόλοιπο της εισφοράς (δηλαδή αυτό που υπολείπεται μετά την επικόλληση των αποκομμάτων ή των ενσήμων), θα καταβάλλεται από μόνο μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΥΔΕ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο 040-545907-91. (Καταργείται η κατάθεση με ταχυδρομική επιταγή).

Η συμπλήρωση, ο έλεγχος και η παράδοση των βιβλιαρίων επιβάλλεται να γίνουν σωστά και εμπρόθεσμα, διότι οι εισφορές καταβάλλονται στο τριπλάσιο, αν αυτά δεν συμπληρωθούν σωστά και δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα. Ο Σύλλογος ουδεμία ευθύνη έχει για ελλείψεις, παραλείψεις και για την εκπρόθεσμη παράδοση των βιβλιαρίων.

Ειδικότερα η αξία των ασφαλιστικών εισφορών έχει κατά περίπτωση ως εξής :

· Υπέρ Τ.N. –K.E.A.Δ. μηνιαίες τακτικές εισφορές για το έτος 2009 (Σύμφωνα με επισυναπτόμενη εγκύκλιοΝο 000/2009 του ΤΝ-ΤΕΑΔ)

· Υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε. μηνιαίες τακτικές εισφορές για το έτος 2009

50 ευρώ μηνιαίως, γι’ αυτούς που συμπλήρωσαν 5 χρόνια από την ορκωμοσία τους στο λειτούργημα.

25 ευρώ μηνιαίως, γι’ αυτούς που δεν συμπλήρωσαν 5 χρόνια από την ορκωμοσία τους στο λειτούργημα.

(Στις παραπάνω χρονικές διακρίσεις λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετίας).

· ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ κλπ.

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης με τις διάφορες νόμιμες κρατήσεις και για τη θεώρηση της ταυτότητας, είναι απαραίτητο να έχουν τακτοποιηθεί προηγουμένως όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις των Δικηγόρων.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι όλες οι παραπάνω εκκρεμότητες θα πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι και τις 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, διότι η προθεσμία αυτή είναι δεσμευτική για όλους μας, και δεν υπάρχουν περιθώρια παράτασης. Άλλη υπόμνηση δεν θα επακολουθήσει και τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των βιβλιαρίων (προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ.) θα έχουν οι Δικηγόροι και μόνον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ :

1) Σας γνωρίζουμε ότι από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας μπορούν να συνδεθούν με τις Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και με την «ΙΝΤRACOM-ΝΟΜΟΣ» με τις οποίες έχει υπογράψει Σύμβαση ο Σύλλογός μας για λογαριασμό όλων των Μελών σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. (Οι Κωδικοί πρόσβασης για τις ως άνω Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών διατίθενται στα Γραφεία του Συλλόγου).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ. αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 55/26.11.2009 απόφασή του την αλλαγή του τρόπου εγγραφής όσων μελών του Δ.Σ.Λ. δεν έχουν ήδη εγγραφεί μέσω της σχετικής φόρμας εγγραφής του ιστότοπου dslar.gr. Για το σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί φάκελοι που περιέχουν ατομικά στοιχεία και οδηγίες σύνδεσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για παραλαβή στην Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (3ος όροφος).

3) Από 1.1.2010 καταργείται η επιβάρυνση 35% υπέρ ΛΕΔΕ στην αγορά των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε. διότι ο ΛΕΔΕ θα εισπράττει από 1.1.2010 χρηματική ειδική μηνιαία συνδρομή 30€ για όσα μέλη συμπλήρωσαν 5ετία και 15€ για όσα μέλη δεν συμπλήρωσαν 5ετία. Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιο του ΛΕΔΕ με αριθμό 1841/16.6.2009.

4) Από 1.1.2010 όσα μέλη επιθυμούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους στον Τ.Α.Ν. δεδομένου ότι οι ΔΟΥ δέχονται μόνο το ασφαλιστικού φορέα για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ με υπόδειγμα αίτησης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Σύμφωνα με διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου μας δεν επιτρέπεται σε συναδέλφους η άμεση ή έμμεση διαφήμιση μέσω του τύπου και η εμφάνιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς χωρίς την έγκριση του Προέδρου του Δ.Σ.Λ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΑΣ