Εκλογική Εγκύκλιος Αρείου Πάγου (07.09.2009)

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α1’ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. 358/7-9-2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τ ο Α1 ‘ Τ μ ή μ α του Αρείου Πάγου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του από την εκλογική νομοθεσία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το διορισμό των εφόρων, και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, θα χρησιμοποιήσει στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 σύστημα μηχανογράφησης για την έγκαιρη, άψογη και αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του. Η επιτυχία του συστήματος αυτού προϋποθέτει ορισμένες ενέργειες που πρέπει να προηγηθούν και να εκτελεσθούν επειγόντως με ιδιαίτερη υπευθυνότητα, τις οποίες και σας επισημαίνουμε :

Ονομαστικοί Κατάλογοι.
Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Εφετείων και των Εισαγγελιών Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Διοικητικών Εφετείων θα αποστείλουν στον Άρειο Πάγο, το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2009 τους ονομαστικούς καταλόγους των δικαστικών λειτουργών της υπηρεσίας τους (κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά), οι οποίοι σύμφωνα μ ε το άρθρο 68 παρ.2 του Προεδρικού Διατάγματος 96/2007 δικαιούνται να διορισθούν ως Έφοροι και στους οποίους θα αναγράφεται υποχρεωτικά η εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται.
Για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των Πολιτικών – Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όλης της Χώρας, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμ βρίου 2009 τους ονομαστικούς καταλόγους των μ ελών τους (κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά) που κατά τον νόμο διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι (άρθρο 68 παρ.3 του Π. Δ. 96/2007). Στους ανωτέρω καταλόγους δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 68 παρ.5 του Π. Δ. 96/2007).
Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του Πρωτοδικείου άσκησης καθηκόντων στους καταλόγους (το οποίο θα πρέπει να συμφωνεί με την έδρα άσκησης καθηκόντων των μελών), λόγω του ότι τα διοριστήρια έγγραφα θα σταλούν στην αντίστοιχη Εισαγγελία. Επίσης στην στήλη των σχολίων θα αναφέρονται οι περιπτώσεις που τα μέλη τελούν σε άδεια τοκετού, ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική άδεια, αναρρωτική άδεια ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις των μ ελών αυτών κατά Εφετειακή περιφέρεια μ ε παράλληλη σημείωση του Πρωτοδικείου, όπου ασκούν καθήκοντα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αποστείλει ονομ αστικούς καταλόγους:
α) των υπαλλήλων της Κεντρικής του Υπηρεσίας,
β) των επιμελητών ανηλίκων,
γ) των άμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας και
δ) των έμμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας, που κατά την εκλογική νομοθεσία έχουν δικαίωμα να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής.
Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών παρακαλούνται να ενημερώσουν τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους για να αποστείλουν τους ονομαστικούς τους καταλόγους ως ορίζεται στην παρούσα. Διευκρινίζεται ότι τα Πρωτοδικεία συλλέγουν και αποστέλλουν και τις καταστάσεις των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της περιφέρειάς τους.
Στους ονομαστικούς καταλόγους των δικαστικών λειτουργών θα αναγράφεται σε τελευταία στήλη η έδρα της περιφέρειας που υπηρετούν. Ειδικότερα για τους Ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες το Ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο στο οποίο υπηρετούν. Για μεταβολές που τυχόν προκύψουν στους παραπάνω καταλόγους μετά την αποστολή τους και πριν τον διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφόρων, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Άρειο Πάγο άμεσα στο FAX 21 06467692 (τηλ. επικοινωνίας 2106419102).
Παράλληλα με την αποστολή των ονομαστικών καταλόγων και λόγω του περιορισμένου χρόνου, οι υπηρεσίες και οι σύλλογοι παρακαλούνται να εντοπίσουν και να αποστείλουν εγγράφως τις μεταβολές (προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές μ ελών) που επήλθαν στους ονομαστικούς καταλόγους που απέστειλαν στον Άρειο Πάγο κατά τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009.
Οι ονομαστικοί κατάλογοι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη μορφή και τα στοιχεία που περιγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα καταλόγου. Εάν η υπηρεσία ή ο σύλλογος διαθέτει μηχανογράφηση και ο κατάλογος που θα αποσταλεί περιέχει παραπάνω από 100 ονόματα, παρακαλούμε να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή (με CD) με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει τη δομή και τα στοιχεία που περιέχονται στο συνημμένο υπόδειγμα καταλόγου.

Αιτήσεις προτίμησης – εξαίρεσης.
Ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής γίνεται με τις αιτήσεις προτίμησης που καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα συνημμένα υποδείγματα αίτησης προτίμησης και αίτησης εξαίρεσης να ανακοινωθούν και να διατεθούν προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής με τον κατά την κρίση σας καταλληλότερο τρόπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παλαιότερα έντυπα δεν θα ισχύσουν στις εκλογές αυτές.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης. Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες και οι σύλλογοι (οι τελευταίοι ως ενδιαφερόμενοι για την ικανοποίηση αιτημάτων των μελών τους), πρέπει να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης, οι οποίες είναι απαραίτητο να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2009. Οι αιτήσεις προτίμησης θα είναι σαφώς διαχωρισμένες από τις αιτήσεις εξαίρεσης (σε ξεχωριστούς φακέλους).
Είναι προτιμότερο οι αιτήσεις να αποσταλούν μαζί μ ε τους ονομαστικούς καταλόγους για ταχύτερη επεξεργασία.
Δεν θα ληφθούν υπόψη, λόγω των περιορισμών του μηχανογραφικού συστήματος, αιτήσεις που δεν θα συνταχθούν σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα-υποδείγματα, που θα αναγράφουν συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμούς, περισσότερους από έναν δήμους, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων στα έντυπα των αιτήσεων. Για την αποφυγή υποβολής διπλών αιτήσεων δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις τηλεγραφικές, ούτε με FAX.
Κάθε υποψήφιος δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλει μ ία και μ όνο αίτηση. Υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων με ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού του από οποιοδήποτε διορισμό.
Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης για το διορισμό τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης για έναν από τους Δήμους της έδρας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τους.
Η αποδοχή των αιτήσεων εξαίρεσης δικαστικών λειτουργών απόκειται στην κρίση του Α1′ Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Αιτήσεις προτίμησης: (α) για μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες (β) για αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και (γ) για συνυπηρέτηση δεν θα γίνουν δεκτές.
Οι διορισμοί των Εφόρων θα γίνουν με κλήρωση από τα ονόματα των καταλόγων. Αιτήσεις προτίμησης για διορισμό εφόρων δεν θα γίνουν δεκτές.
Το υπόδειγμα καταλόγου καθώς και τα υποδείγματα αίτησης προτίμ ησης και αίτησης εξαίρεσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr).

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο Προεδρεύων του Α1 ‘ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Ρήγας Αρεοπαγίτης