Απόφαση ΛΕΔΕ για αναπλήρωση καταργούμενων πόρων

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
(Λ.Ε.Δ.Ε)
Σωματείο μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ 210-8822076 Fax 210-8822914

Αθήνα 16 Ιουνίου 2009

                                                                                    Αριθ. πρωτ. 1841

Προς:

Πληροφορίες:     Πίτσιλλου Ελένη                                 Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού
                          Αντωνοπούλου Δήμητρα                    Συλλόγου Λάρισας
                          Μιχόπουλος Ηλίας                               Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
                                   41000 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., για την από 1-1-2010 κατάργηση των πόρων του Λ.Ε.Δ.Ε. 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε. και αναπλήρωσής τους με νέο πόρο

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την υπ’ αριθ. 34/30-5-2009 συνεδρίασή της, αναφορικά με το θέμα της ανακοίνωσης, έλαβε την σχετική απόφαση, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε κατά την υπ’ αριθ.  194/13-6-2009 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. και σύμφωνα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την υπ’ αριθ. 34/30-5-2009 συνεδρίασή της και με την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του σχετικού θέματος, αφού έλαβε υπόψη,

α/ Την εισήγηση-πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., αναφορικά  με την από 1-1-2010 κατάργηση των πόρων του Λ.Ε.Δ.Ε. 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε. και αναπλήρωσής τους με νέο πόρο

β/ Την διατυπωθείσα άποψη, από το σύνολο σχεδόν των συνέδρων για την ανάγκη αποδέσμευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. από το ένσημο του Τ.Υ.Δ.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί η είσπραξη αυτού του πόρου από τον Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης και η διαχρονική αυτοτέλεια του Λ.Ε.Δ.Ε., το οποίο δια των οργάνων του αποκλειστικά και κυριαρχικά θα καθορίζει το ύψος και τον τρόπο είσπραξης και αυτού του πόρου, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τον προσδιορισμό και καταβολή των ενισχύσεων προς τα μέλη του

γ/ Τις διατάξεις των περιπτώσεων (γ) και (στ) της παρ 2 και των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., με τις οποίες ορίζονται οι πόροι 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε., η διαδικασία είσπραξής τους, η δυνατότητα αυξομείωσης των ποσών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. και μετά από πρόταση του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης και η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. να καταργεί ή να τροποποιεί υπάρχοντας πόρους, ή να επιβάλλει νέους, καθορίζοντας και τον τρόπο είσπραξής τους, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

δ/ Το Μητρώο μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι από τα  10.491 ενεργά μέλη- Δικηγόρους του Λ.Ε.Δ.Ε., οι 2.419 Δικηγόροι-μέλη έχουν χρόνο δικηγορίας και ασφάλισης κάτω της 5ετίας,επειδή ορκίσθηκαν από

1-6-2004 μέχρι 29-5-2009 και 8.072 Δικηγόροι-μέλη έχουν χρόνο δικηγορίας και ασφάλισης άνω της 5ετίας, επειδή ορκίσθηκαν πριν την 1-6-2004 και

ε/ Τον προϋπολογισμό του Λ.Ε.Δ.Ε. έτους 2009, όπου ως έσοδα των ποσοστών 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε., προϋπολογίσθηκαν τα ποσά αντίστοιχα των 2.500.000,00 και 1.000.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί για κάθε μέλος-Δικηγόρο το ετήσιο ποσό των 333,62 ευρώ και το μηνιαίο ποσό των 27,80 ευρώ,

ομόφωνα αποφασίζει,

με εξαίρεση τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου κ. Βολιώτη Αναστάσιο, ο οποίος ψήφισε λευκό,
Α/ Την από 1-1-2010 κατάργηση των πόρων του Λ.Ε.Δ.Ε. ποσοστού 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων (γ) και (στ) της παραγράφου 2 και του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και

Β/ Την από 1-1-2010 αναπλήρωση των καταργούμενων πόρων ποσοστού 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., με την θέσπιση χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, με την οποία θα βαρύνονται  μόνο οι Δικηγόροι και οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(Βα)  οι Δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., που συμπλήρωσαν 5ετία από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους στο πρώτο λειτούργημά τους, από 1-1-2010 θα καταβάλλουν ως χρηματική ειδική μηνιαία συνδρομή το μηνιαίο ποσό των τριάντα (30,00 ) ευρώ

(Ββ) οι Δικηγόροι-μέλη που δεν συμπλήρωσαν την ως άνω 5ετία (ακριβώς μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης), από 1-1-2010 θα καταβάλλουν το 50/100  της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, δηλαδή το μηνιαίο ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ

(Βγ) οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., για την αναπλήρωση του καταργούμενου πόρου ποσοστού 25% επί της ονομαστικής αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε., από 1-1-2010 και συνέχεια θα καταβάλλουν ως χρηματική ειδική μηνιαία συνδρομή, το ισόποσο της υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. μηνιαίας τακτικής εισφοράς, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά, όπου για το έτος 2010 έχει προσδιοριστεί στο μηνιαίο ποσό των είκοσι δύο (22,00) ευρώ και για τα έτη 2011 και 2012 στο μηνιαίο ποσό των είκοσι πέντε (25,00) ευρώ

(Βδ) για τους Δικηγόρους, ο νέος αυτός πόρος εισπράττεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε.  και κατά την διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Καταστατικού, για την μηνιαία τακτική εισφορά.

Οι Σύλλογοι δικαιωματικά παρακρατούν από τα μέλη τους τα ανάλογα χρηματικά ποσά από τα Ταμεία Συνεργασίας ή από Διανεμητικούς Λογαριασμούς, Προεισπράξεις Αμοιβών, ή από κάθε είδους εισπράξεις που αποφασίζουν αυτοί για τα μέλη τους και ο πόρος αυτός αποδίδεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους στο Λ.Ε.Δ.Ε., σε τρείς ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις και κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Στην περίπτωση που τα ποσά της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, δεν παρακρατηθούν και αποδοθούν στον Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, υπόλογοι για την καταβολή απ’ ευθείας στον Λ.Ε.Δ.Ε., είναι αποκλειστικά οι υπόχρεοι Δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Για τους Άμισθους Υποθηκοφύλακες, ο πόρος αυτός εισπράττεται και αποδίδεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. από την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων κατά την διαδικασία και τις ημερομηνίες που ορίζεται και για τους Δικηγόρους

(Βε) Κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.,
Αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, η υπαίτια καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχόμενων τετραμηνιαίων δόσεων της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής
Για το πειθαρχικό αυτό παράπτωμα, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., το οποίο μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τις ποινές που ορίζονται με την παρ. 3 του  άρθρου 11 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και κατά την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 12 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

(Βστ) Από το σύνολο των εσόδων της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, που αφορά μόνο τους Δικηγόρους, ποσοστό μεν 5/7 περιέρχεται γενικά στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., ποσοστό δε 2/7 με τις αποδόσεις αυτού, περιλαμβάνεται σε ειδικό λογιστικό λογαριασμό του προϋπολογισμού και Ισολογισμού-Απολογισμού του Λ.Ε.Δ.Ε. και διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των μελών του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και

(Βζ) Ο πόρος αυτός της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε.»

Τέλος σας πληροφορούμε ότι μέχρι και την 31-12-2009, για μεν τους Δικηγόρους θα ισχύσει ο πόρος του Λ.Ε.Δ.Ε 35% (25%+10%) επί της ονομαστικής αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε. και θα αποδίδεται στον Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την διαδικασία που εφαρμόζετε μέχρι σήμερα, για την προμήθεια και διάθεση των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., με την προσαύξηση 35% υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε., για δε τους Άμισθους Υποθηκοφύλακες ο πόρος 25%,που ως αντίστοιχη χρηματική συνδρομή έχει ορισθεί το μηνιαίο ποσό των 22,00 ευρώ.

O Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ