Ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στην Ελληνική Νομοθεσία

Το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του έργου: «Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποίησης της δια¬χείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό» προσφέρει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση (ανάγνωση και εκτύπωση) της ελληνικής νομοθεσίας μέσα από το νέο διαδικτυακό τόπο www.e-themis.gov.gr.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού αυτού τόπου θα βρει το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας από τη σύσταση του ελληνικού Κράτους (1834), κατηγοριοποιημένη σε 40 θεματικές ενότητες, όπως:

Αστική Νομοθεσία Ποινική Νομοθεσία Ποινική Δικονομία Εργατική Νομοθεσία Κοινωνικές Ασφαλίσεις Φορολογική Νομοθεσία Γεωργική Νομοθεσία Τουρισμός Δημόσια Έργα Κοινωνική Πρόνοια.

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους αντί-στοιχους νόμους, δια-τάγματα και κανονιστικές αποφάσεις, όπως δημο-σιεύονται στην Εφημερί¬δα της Κυβερνήσεως.

Οι θεματικές ενότητες αναλύονται σε 6 θεματικούς τόμος και σε 2 τόμους Γενικών Ευρετηρίων.

Η κατηγοριοποίηση

Η θεματική κατηγοριοποίηση της νομοθετικής ύλης, που μόνο η ηλεκτρονική βάση πληροφοριών e-themis διαθέτει, διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο προσφέροντας του γρή¬γορη, φιλική στη χρήση, καθώς και ολοκληρωμένη πρόσβαση στη νομική πληροφορία που αναζητά.
Πα την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών, η αρμόδια υπηρεσία -Υπηρεσία Διαχείρισης Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας- του Υπουργείου Εσωτερικών, χρησιμοποιεί μία σύγχρονη εφαρμογή λογισμικού και ένα νέο πληροφοριακό σύστημα για τη διαρκή επικαι-ροποίηση της ηλεκτρονικής Βάσης e-themis.

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.e-themis.gov.gr έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

• θεματικές Ενότητες
• Αναζήτηση
• Γενικές Οδηγίες

Αναλυτικά, οι επιλογές παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου:

• θεματικές Ενότητες: Παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων για την ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης των τόμων των θεματικών ενοτήτων της υπηρεσίας.
• Γενικές Οδηγίες: Παρέχονται γενικές οδηγίες χρήσης της λειτουργικότητας του διαδικτυακού τόπου.
» 4

Οι χρήστες του e-themis θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω ειδικού τηλεφωνικού
κέντρου που λειτουργεί για τη διευκόλυνση τους στην ηλεκτρονική πλοήγηση

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Παρέχεται η δυνατότητα Αναζήτησης πληροφοριών σε διάφορες κατηγορίες πληροφοριών ως κατωτέρω:

Η αναζήτηση της πληροφορίας γίνεται μέσω μηχανής αναζήτησης με χρήση κριτηρίων (απλή και σύν¬θετη αναζήτηση). Η λειτουργικότητα της αναζήτησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:
• Γενικά Ευρετήρια: Απλή αναζήτηση με λέξη κλειδί, όπου εμφανίζονται πληροφορίες του τόμου που περιέχει τα Γενικά Ευρετήρια. Η αναζήτηση οδηγεί σε νέο παράθυρο, στο οποίο παρουσιάζο¬νται όλα τα κείμενα μέσα στον τόμο στα οποία εμφανίζεται η λέξη κλειδί που χρησιμοποιήθηκε.
• Πίνακες Περιεχομένων των Τόμων: Απλή αναζήτηση με λέξη κλειδί, όπου εμφανίζονται πληρο¬φορίες του Τόμου Περιεχομένου που περιέχει τους Πίνακες Περιεχομένων όλων των τόμων.
• θεματικές Ενότητες: Σύνθετη αναζήτηση, όπου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει σε ποιες θεματικές ενότητες επιθυμεί να αναζητήσει τη λέξη κλειδί που θα εισάγει. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων οδηγεί σε μία λίστα με όλες αυτές τις θεματικές ενότητες. Επιλέγοντας
»  τη θεματική ενότητα ο χρήστης οδηγείται σε νέο παράθυρο, στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα κείμενα μέσα στον τόμο στα οποία εμφανίζεται η λέξη κλειδί που χρησιμοποιήθηκε.

Καταχωρημένα νομοθετήματα (μετά το 2000): Σύνθετη αναζή¬τηση, όπου δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει σε ποια νομοθετήματα θέλει να αναζητήσει τη λέξη κλειδί που θα εισάγει. Εμφανίζεται μία φόρμα όπου μπορεί ο χρήστης να εισάγει διάφορα κριτήρια σχετικά με τα νομοθετήματα που επιθυμεί να εμφανιστούν (ημερομηνία και τεύχος ΦΕΚ, εύρος ημερομηνιών υπογραφής, αριθμό και είδος νομοθετήματος• κ.λπ.). Η αναζήτηση εμφανίζει, στην ίδια σελίδα, μία λίστα με όλα τα νομοθετήματα που περι¬έχουν τη λέξη κλειδί που δόθηκε, με διάφορες πληροφορίες που αφορούν το κάθε νομοθέτημα (αριθμός, ημερομηνία, περίληψη και κείμενο).
Περιεχόμενα των ιστοσελίδων (πλην νομοθετημάτων): Απλή αναζήτηση σε όλες τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου μίας λέξης ή φράσης κλειδιού και εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων με συν¬δέσεις (Links) στις αντίστοιχες σελίδες του διαδικτυακού τόπου (εκτός των σελίδων που αφορούν στα νομοθετήματα).
Ιστορικότητα: Σύνθετη αναζή¬τηση με λέξη ή φράση κλειδί (π.χ. αριθμός τεύχους, τόμος, κεφάλαιο, θέμα, διάστημα κά¬λυψης, σελίδα, τεύχος αντικα¬τάστασης, προηγούμενη σελίδα κ.λπ.), όπου μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει την ιστορική εξέλιξη της νομοθεσίας.

Αναζήτηση:
• Γενικά Ευρετήρια
• Πίνακες Περιεχομένων των Τόμων
• θεματικές Ενότητες
• Καταχωρημένα νομοθετήματα (μετά το 2000)
• Περιεχόμενα των ιστοσελίδων (πλην νομοθετημάτων) Ιστορικότητα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση κατά 80% και 20% από Εθνικούς Πόρους