Αύξηση ποσού του άρθρου 1047 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Αριθμ.1208         (6)

Αύξηση ποσού του άρθρου 1047 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α’ 88) «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων» και
β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την αύξηση του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1047 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις δίκες, τα εισαγωγικά δικόγραφα των οποίων θα κατατίθενται από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.