Υπολογισμός Τέλους Απογράφου

Το τέλος απογράφου υπολογίζεται ανάλογα με το είδος της διαφοράς σε ποσό 2-3% επί των τόκων ή και επί του κεφαλαίου.

Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται σε οποιαδήποτε τράπεζα με την έκδοση e-παραβόλου μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 8348).

Το φύλλο υπολογισμού των τόκων αλλά και του Τέλους Απογράφου είναι καλό να προσκομίζεται στο δικαστήριο για αντιπαραβολή με το καταβληθέν ποσό.

Σημειώσεις

Το τέλος απογράφου αποτελεί αναλογικό τέλος χαρτοσήμου. Η καταβολή, από τον διάδικο ή τον αιτούντα, του τέλους απογράφου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του πρώτου απογράφου. Για έκδοση δεύτερου απογράφου, και κάθε επόμενου από τον ίδιο τίτλο, δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή, παρά μόνο για τους τυχόν ενδιάμεσους τόκους.

Όταν νομιμοποιούνται περισσότερα πρόσωπα, καθένας τους δικαιούται να ζητήσει την έκδοση απογράφου και περισσότεροι μπορούν να προβούν σε εκτέλεση βάσει του ίδιου απογράφου. Τέλος απογράφου κατατίθεται και επί των προσωρινά εκτελεστών αποφάσεων, προκειμένου να εκδοθεί απόγραφο που αφορά το προσωρινά εκτελεστό μέρος της απαίτησης. Τέλος απογράφου δεν κατατίθεται για εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, ακόμη και αν εκτελείται κονδύλιο περί δικαστικής δαπάνης.

Αρχεία

Τέλος Απογράφου