Σημειώσεις

Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται σε οποιαδήποτε τράπεζα με την έκδοση e-παραβόλου μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 1366)

Το 1ο φύλλο υπολογισμού του Δικαστικού Ενσήμου είναι καλό να προσκομίζεται στο δικαστήριο για αντιπαραβολή με το καταβληθέν ποσό του e-paravolo

To Δικαστικό ένσημο καταβάλλεται στις αιτήσεις διαταγής πληρωμής, καταψηφιστικές αγωγές, κύριες παρεμβάσεις. Δικαστικό ένσημο δεν καταβάλλεται στις αναγνωριστικές αγωγές, αγωγές εξάλειψης υποθήκης, εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης, ή ακυρώσεως πλειστηριασμού, αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αγωγές ή οποιουδήποτε είδους δικόγραφο όπου το αιτούμενο ποσό είναι έως και 200 ευρώ ανακοπές κατά της εκτέλεσης αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο με αιτούμενο ποσό μέχρι και 6.000 ευρώ για απαιτήσεις που ρυθμίζονται από πράξεις κανονιστικού περιεχομένου και α) διεξάγονται από αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένους κατά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ή β) αφορούν κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ακόμα και αν βασίζονται σε παράνομες πράξεις ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις.

Οι καταψηφιστικές αγωγές, οι οποίες ασκήθηκαν μέχρι και 21-12-2016, και οι οποίες μετατρέπονται σε αναγνωριστικές από 22-12-2016 και μετά, δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο. Το δικαστικό ένσημο θεωρείται ότι δεν αναλώνεται αν η αγωγή απορριφθεί για τυπικούς λόγους (πχ. απαράδεκτη λόγω αοριστίας). Στην περίπτωση αυτή, ο ενάγων δύναται να καταθέσει καινούρια αγωγή και να χρησιμοποιήσει το ίδιο δικαστικό ένσημο

Αρχεία

e-paravolo (ΚΩΔΙΚΟΙ)