ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την επωνυμία
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

(ισχύει από 7-1-2013)
(Σχ. απόφαση Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. 564/2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1 – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)» και με έδρα την Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ. 29.

Άρθρο 2 – Σκοπός

Σκοπός του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σ’ αυτά:

α/ Ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης, με την επιφύλαξη των διακρίσεων του άρθρου 17 του παρόντος, στην περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα), ως επίσης στην περίπτωση στράτευσης ή τοκετού.

β/ Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους και με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 18 του παρόντος.

γ/ Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για την άσκηση του επαγγέλματός τους, παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους και με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος.

δ/ Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης στους κληρονόμους, σε περίπτωση θανάτου του εν ενεργεία μέλους και με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος.

ε/ Μηνιαίας ενίσχυσης όταν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή ανικανότητάς τους, σύμφωνα με τις παρ. β και γ του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3 – Σφραγίδα – Σήμα

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ως σήμα ένα ζυγό και σφραγίδα στρογγυλή που περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο απεικονίζεται ο ζυγός και κάτω από αυτόν αναγράφεται το έτος ίδρυσης (1991). Σε όλα τα έγγραφα του Λ.Ε.Δ.Ε. τίθεται η σφραγίδα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4 – Μέλη

1. Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι όσοι εκάστοτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του.

2. Δικαιούνται επίσης να γίνουν μέλη και:

α/ Οι εν ενεργεία δικηγόροι που είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, (πλην Αθηνών, Πειραιά και Θεσ/νίκης)

β/ Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είναι μέλη της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας και

γ/ Οι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας που έχουν ενταχθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. (πλην Αθηνών, Πειραιά, Θεσ/κης).

Υπάλληλοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., που έχουν καταστεί μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. με οποιαδήποτε ιδιότητα, μέχρι την ισχύ αυτής της τροποποίησης, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι και την παραίτησή τους.

3. Διαγραφέντες από το Λ.Ε.Δ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούνται να καταστούν εκ νέου μέλη του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις:

(α) των μελών εκείνων που διαγράφονται λόγω της παραίτησής τους από το δικηγορικό λειτούργημα για οποιοδήποτε λόγο, τα οποία δικαιούνται να καταστούν εκ νέου μέλη του και με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό θα το ασκήσουν εφόσον επανακτήσουν την ιδιότητα του δικηγόρου και σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημέρα διαγραφής τους από τον Λ.Ε.Δ.Ε.

Στην περίπτωση αυτή, τα επανεγγραφόμενα μέλη, θα δικαιούνται την ημερήσια χρηματική ενίσχυση του άρθρου 17 του παρόντος, με την παρέλευση, από την ημέρα επανεγγραφής, ίσου χρόνου με τον χρόνο που διέρρευσε από την ημέρα διαγραφής, μέχρι την ημέρα επανεγγραφής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε. και

(β) των μελών εκείνων που διαγράφονται από το Λ.Ε.Δ.Ε., λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, τα οποία δικαιούνται να καταστούν εκ νέου μέλη του για μία μόνο φορά, και με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό θα το ασκήσουν σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ημέρα αποχώρησης-διαγραφής τους από τον Λ.Ε.Δ.Ε.

Στην περίπτωση αυτή, τα επανεγγραφόμενα μέλη, θα δικαιούνται την ημερήσια χρηματική ενίσχυση του άρθρου 17 του παρόντος, με την παρέλευση ενός (1) έτους, από την ημέρα επανεγγραφής τους.

Στις (α) και (β) περιπτώσεις της παρ. 3 αυτού του άρθρου, κατά την επανεγγραφή των μελών, στον συνολικό χρόνο συμμετοχής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε., συνυπολογίζεται και ο χρόνος που είχαν την ιδιότητα του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., πριν την διαγραφή τους.

Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν επανεγγραφεί στα Μητρώα του για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την ισχύ αυτής της τροποποίησης, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την παραίτησή τους.

Δικηγόροι που τελούν σε αναστολή του λειτουργήματός τους (άρθρο 62.3 Κωδ. Δικ.), με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης (π.χ. άρθρο 11 παρ.3 Ν.1320/1983, άρθρο 28 του Ν.1366/1983 κλπ), δικαιούνται να εξακολουθούν να είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εμπρόθεσμα εξοφλούν ατομικά όλες τις χρηματικές υποχρεώσεις προς το Λ.Ε.Δ.Ε..

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των χρηματικών υποχρεώσεων, αυτές προσαυξάνονται με τον νόμιμο εξωτραπεζικό δικαιοπρακτικό τόκο υπερημερίας, όπως αυτός ισχύει κατά τον χρόνο της καταβολής.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Λ.Ε.Δ.Ε., δικαιούται στην διαγραφή των μελών εκείνων που είναι οφειλέτες συνδρομών (άρθρο 11.1γ του παρόντος).

4. Συνταξιούχοι άλλων κλάδων, οι οποίοι διορίζονται δικηγόροι μετά την συνταξιοδότησή τους, από 12-6-2002 και συνέχεια, δεν δύνανται να καταστούν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

5. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Λ.Ε.Δ.Ε. για την πραγματοποίηση των σκοπών του, ή εκούσιες εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 14.3 του καταστατικού.

6. Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται, επιδέχεται όμως αντιπροσώπευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.

Άρθρο 5 – Διαδικασία εγγραφής μελών

1. Δικηγόροι που είναι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων που ανήκουν και συμμετέχουν ήδη στο Λ.Ε.Δ.Ε., για να καταστούν μέλη υποβάλλουν ατομική αίτηση περί εγγραφής δια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους.

2. Δικηγόροι που είναι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, που δεν συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε., καθίστανται μέλη εφόσον υποβάλλουν σχετική ατομική αίτηση περί εγγραφής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., δια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους.

3. Υποθηκοφύλακες που ανήκουν στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, εφόσον επιθυμούν να καταστούν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., υποβάλλουν ατομική αίτηση περί εγγραφής τους δια της Ενώσεως Υποθηκοφυλάκων.

4. Οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον επιθυμούν την εγγραφή τους σ’ αυτό, υποβάλλουν ατομική αίτηση εγγραφής τους δια του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

5. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή της εγγραφής μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται να αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης το αργότερο μέχρι την δεύτερη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση.

6. Ως ημέρα κτήσης της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα της καταχώρησης της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε., ανεξάρτητα από τον χρόνο αποδοχής της αίτησης.

7. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής του μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε., συνεπάγεται την πλήρη, οριστική και ανεπιφύλακτη γνώση και αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και των Κανονισμών του Σωματείου εκ μέρους του υποψήφιου μέλους.

8. Κανονισμός ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης εγγραφής στο Λ.Ε.Δ.Ε. και τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτήν.

Άρθρο 6 – Απόρριψη αίτησης εγγραφής

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει την αίτηση εφόσον συντρέχει απαγορευτικός λόγος του καταστατικού ή άλλος σπουδαίος λόγος για την μη αποδοχή της αίτησης.

2. Κατά της απορριπτικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την νόμιμη επίδοση της απόφασης.

Η προσφυγή κατατίθεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται δε ότι ασκήθηκε την ημερομηνία καταχώρησής της στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Λ.Ε.Δ.Ε. ή την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την προσφυγή για συζήτηση και λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη, μετά την άσκηση της προσφυγής συνεδρίασή της, κοινοποιεί δε στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση για να παραστεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να εκθέσει τις απόψεις του γραφτά ή προφορικά. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

4. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 7 – Δικαιώματα των μελών

Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν ίσα δικαιώματα, απολαμβάνουν δε γενικά εξίσου όλες τις ωφέλειες που τους παρέχει η ιδιότητα του μέλους, με βάση πάντα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σε ό,τι αφορά την ημερήσια χρηματική ενίσχυση, ισχύουν όσα αναγράφονται στο άρθρο 17 του παρόντος.

Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις των μελών

1.Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό, τον Κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.Ειδικότερα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. υποχρεούνται:

α/ Να μην ενεργούν, με οποιοδήποτε τρόπο, αντίθετα προς τους σκοπούς του Λ.Ε.Δ.Ε.

β/ Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Κανονισμού λειτουργίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. και τους νόμους γενικά, που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του Λ.Ε.Δ.Ε.

γ/ Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λ.Ε.Δ.Ε.

δ/ Να παρέχουν κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Κανονισμού λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε.

ε/ Να υποβάλλουν ειλικρινείς αιτήσεις και δηλώσεις, με φειδώ και αντικειμενικότητα, για τη διάρκεια της ανικανότητάς τους προς εργασία και για τη λήψη των δικαιούμενων από το Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύσεων.

στ/ Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική μεταβολή, που συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. και της παροχής των χορηγούμενων ενισχύσεων.

3. Με τις ίδιες υποχρεώσεις βαρύνονται και όσα μέλη απωλέσουν την ιδιότητά τους λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους συνεπεία γήρατος ή ανικανότητας, καθ’ όλη την διάρκεια που χορηγείται σ’ αυτά η μηνιαία χρηματική ενίσχυση του άρθρου 20 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΠΟΒΟΛΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 9 – Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Λ.Ε.Δ.Ε. με ρητή έγγραφη και χωρίς αίρεση δήλωσή του που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε..

Απόφαση περί αποδοχής της αποχώρησης δεν απαιτείται.

Άρθρο 10 – Απώλεια της ιδιότητος του μέλους

Οποιοδήποτε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. απωλέσει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Λ.Ε.Δ.Ε., παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του από το χρόνο της απώλειας των προϋποθέσεων αυτών. Έτσι παύουν να είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. ιδίως οι συνταξιοδοτούμενοι για οποιοδήποτε λόγο, όσοι μεταβάλλουν επάγγελμα ή εργασία, όσοι αποβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά τους κλπ. Η απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκδίδεται στη συνέχεια έχει απλά διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 11 – Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές

1. Πειθαρχικά παραπτώματα που συνεπάγονται την πειθαρχική δίωξη του μέλους και την επιβολή ποινής είναι:

α/ Η υπαίτια παράβαση του καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε., και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης.

β/ Η καθ’ υποτροπή υποβολή ανειλικρινούς αιτήσεως και δηλώσεως προς την διοίκηση του Λ.Ε.Δ.Ε., που συνεπάγεται υπέρ αυτού μη δικαιούμενες οικονομικές ενισχύσεις.

γ/ Η υπαίτια καθυστέρηση τριών (3) συνεχόμενων τετραμηνιαίων δόσεων των τακτικών εισφορών και

δ/ Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Σπουδαίο λόγο συνιστούν τα περιστατικά που με αντικειμενική κρίση και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καθιστούν ασυμβίβαστη την ιδιότητα του μέλους με την συμπεριφορά που επέδειξε.

2. Για όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα με τις ενδείξεις α, β και γ αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο, ενώ για το πειθαρχικό παράπτωμα του σπουδαίου λόγου που συνιστά αιτία διαγραφής του μέλους, κατόπιν εμπεριστατωμένης εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με την διαδικασία των επόμενων διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6, αποφασίζει η γενική συνέλευση.

Ειδική μνεία γίνεται ότι για την επιβολή ποινής, λόγω υπάρξεως σπουδαίου λόγου, που δεν συνιστά αιτία διαγραφής του μέλους, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβληθούν στα μέλη είναι: η επίπληξη, το χρηματικό πρόστιμο από 100,00 μέχρι 1.000,00 ευρώ, η διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων μέχρι δύο έτη, η προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) έτος ή η οριστική αποβολή.

4. Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί την πειθαρχική δίωξη για την περίπτωση αποβολής μέλους για σπουδαίο λόγο και παραπέμπει την υπόθεση στην Γενική Συνέλευση με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπό αποβολή μέλους.

Για τούτο επιδίδει νομίμως σ’ αυτό πρόσκληση σε απολογία για το παράπτωμα που το βαρύνει.

Η επίδοση της πρόσκλησης πρέπει να γίνεται πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Το μέλος απολογείται γραπτά ή προφορικά, αν όμως δεν απολογηθεί καίτοι κλήθηκε προς τούτο, η απόφαση εκδίδεται ερήμην του.

5. Ακολούθως το διοικητικό συμβούλιο εισάγει την απόφασή του για συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποβολής στην πρώτη Γενική Συνέλευση και νομίμως επιδίδει στο διωκόμενο μέλος, αφενός την απόφασή του και αφετέρου πρόσκληση παράστασης στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του γραπτά ή προφορικά.

Η απόφαση νομίμως επιδίδεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

6. Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων τόσο του διοικητικού συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης, το ενδιαφερόμενο μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 12 – Πειθαρχική διαδικασία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. κινεί την πειθαρχική διαδικασία και διεξάγει τις ανακρίσεις για την εξακρίβωση του παραπτώματος είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση άλλου μέλους.

2. Επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την πειθαρχική εξουσία ασκεί η γενική συνέλευση. Ενώπιόν της θα φέρει το θέμα το διοικητικό συμβούλιο, εάν και εφόσον διαπιστώσει την ύπαρξη πειθαρχικού αδικήματος.

Αν ο πειθαρχικός έλεγχος, αφορά ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή την πλειοψηφία αυτού, τότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση (άρθρο 69 Α.Κ.), η οποία θα συγκαλέσει την γενική συνέλευση για να αποφασίσει αν θα ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος επί των τακτικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν η γενική συνέλευση αποφασίσει να κινηθεί πειθαρχικός έλεγχος κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ίδια συνεδρίαση διορίζεται πενταμελής επιτροπή για την διεξαγωγή των σχετικών ανακρίσεων, οπότε μετά την περάτωσή τους συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με την όλη διένεξη και την επιβολή, ενδεχομένως, πειθαρχικής ποινής.

3. Η ανάκριση σε κάθε περίπτωση περατώνεται μετά την εξέταση ενδεχομένως μαρτύρων και με την απολογία του εγκαλούμενου. Προς τούτο κοινοποιείται προς τον εγκαλούμενο έγγραφη πρόσκληση να απολογηθεί ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου ή της πενταμελούς επιτροπής, είτε έγγραφα είτε προφορικά ή με αμφότερους τους τρόπους, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Μέσα στην προθεσμία αυτή ο εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει γνώση όλου του φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.

4. Μετά την απολογία του εγκαλούμενου το Διοικητικό Συμβούλιο ή η γενική συνέλευση (ανάλογα με την δικαιοδοσία κατά περίπτωση) απαλλάσσει αυτόν ή επιβάλλει την κατά την κρίση του πειθαρχική ποινή.

5. Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαλούμενο και από την κοινοποίηση άρχονται οι συνέπειές της.

6. Νόμος ορίζει τα δικαιώματα του μέλους που τιμωρήθηκε με την ποινή της αποβολής (άρθρο 88 παρ. 2 Α.Κ.)

Άρθρο 13 – Αποτελέσματα αποχώρησης και αποβολής

1. Τα μέλη που αποχωρούν από το Λ.Ε.Δ.Ε. ή απόλλυνται την ιδιότητά τους ή αποβάλλονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. και διαγράφονται από αυτόν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Λ.Ε.Δ.Ε., ούτε και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των συνδρομών ή των άλλων πόρων που κατέβαλαν στο Λ.Ε.Δ.Ε., για την καταβολή δε της συνδρομής τους και για τις λοιπές υποχρεώσεις τους ευθύνονται μέχρι την ημέρα της διαγραφής τους.

2. Όλα τα μέλη δηλώνουν ότι με την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. παραιτούνται οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματός τους για επιστροφή των συνδρομών που έχουν καταβάλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την αποχώρησή τους ή αποβολής ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., έστω και αν αυτό στηρίζεται στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 14 – Τακτικοί και έκτακτοι πόροι

1. Οι πόροι του Λ.Ε.Δ.Ε. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2. Τακτικοί πόροι είναι:

α/ Η εφάπαξ συνδρομή εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε.,

β/ Η μηνιαία τακτική συνδρομή κάθε μέλους.

Ειδικά για τους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., η μηνιαία τακτική συνδρομή μειώνεται κάθε φορά, με το ποσοστό συμμετοχής της δαπάνης για ασθένεια, στο σύνολο των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε. που ίσχυε κατά το προηγούμενο έτος, επειδή στους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., δεν χορηγείται η ημερήσια χρηματική ενίσχυση για ασθένεια.

Το ακριβές ποσό της μείωσης της συνδρομής, ορίζεται ανά έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε.

γ/ Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Λ.Ε.Δ.Ε.

δ/ Κάθε άλλος πόρος που θεσπίζει η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε.

3. Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν εκούσιες εισφορές των μελών ή τρίτων, ως επίσης και κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, ως και κάθε υπέρ των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε., εκ μέρους του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών ή ιδιωτών, επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

4. Οι πόροι των περιπτώσεων (α)και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εισπράττονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:

α/ για τους δικηγόρους-μέλη, από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. Οι Σύλλογοι δικαιωματικά παρακρατούν από τα μέλη τους ανάλογα χρηματικά ποσά από τα Ταμεία Συνεργασίας ή από διανεμητικούς λογαριασμούς, προεισπράξεις αμοιβών ή από κάθε είδους εισπράξεις που αποφασίζουν αυτοί για τα μέλη τους,

β/ για τους Υποθηκοφύλακες, από την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων,

γ/ για τους υπαλλήλους των Δικηγορικών Συλλόγων από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους,

5. Οι πόροι των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποδίδονται σε τρεις (3) ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

6. Στην περίπτωση που οι συνδρομές των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δεν παρακρατηθούν και δεν αποδοθούν στον Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, υπόλογα για την εμπρόθεσμη απ’ ευθείας καταβολή στον Λ.Ε.Δ.Ε., είναι αποκλειστικά ατομικώς τα υπόχρεα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

7. Οι τακτικοί πόροι των περιπτώσεων (α) , (β) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζονται κάθε φορά και αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της και μετά από πρόταση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να καταργεί ή να τροποποιεί υπάρχοντες πόρους ή να επιβάλλει νέους, καθορίζοντας και τον τρόπο είσπραξής τους.

Άρθρο 15 – Διασφάλιση περιουσίας

1. Τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε καταστήματα ή υποκατάστημα της έδρας του. Για την αντιμετώπιση δαπανών τρεχούσης φύσεως ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε. φυλάσσει χρηματικό ποσό σε μετρητά, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της εκάστοτε εφάπαξ εισφοράς εγγραφής μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε κάθε είδους επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εξασφαλίζεται το κεφάλαιο και σταθερό και ικανοποιητικό επιτόκιο ή κέρδος. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος μέχρι τριάντα επί τοις εκατό (30%) των αποθεματικών του, ως επίσης και σε Μετοχικά ή Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μέχρι επτά και ήμισυ επί τοις εκατό (7,5%) των αποθεματικών του. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε ακίνητα.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για την αυξομείωση των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου, για κάθε μορφής επένδυση ή τοποθέτηση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., ως επίσης και να αναθέτει την ολική ή μερική διαχείρισή τους σε Τρίτους.

4. Οι αναλήψεις των κατατεθειμένων κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται πάντοτε και από κοινού, από τον Σύμβουλο Ταμία και το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 16 – Οικονομική διαχείριση

1. Οι λογαριασμοί του Λ.Ε.Δ.Ε. τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Κατά την λήξη της οικονομικής χρήσεως συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

2. Κατά το κλείσιμο της χρήσης δημιουργείται εγγυητικό αποθεματικό κεφάλαιο σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του πλεονάσματος.

3. Οι πληρωμές του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής που φέρουν τις υπογραφές του Διευθυντή, του Λογιστή και του Ταμία υπαλλήλου του Λ.Ε.Δ.Ε.

5. Με Κανονισμό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 17 – Ημερήσια χρηματική ενίσχυση

1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί:

α/ Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα μόνο του δικηγόρου και του άμισθου υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση, για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, εφόσον από ασθένεια, σωματική ή ψυχική, ή από ατύχημα αδυνατούν πλήρως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

β/ Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου και του Άμισθου Υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους ,σε περίπτωση στράτευσής τους ως εφέδρων.

Δεν χορηγείται η ενίσχυση αυτή στην περίπτωση γενικής επιστρατεύσεως και της κανονικής τους στρατιωτικής θητείας.

γ/ Σε όλες τις γυναίκες μέλη του χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού.

2. Την ημερήσια χρηματική ενίσχυση της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται τα μέλη που αναφέρονται σ’ αυτήν, μόνο για τις εργάσιμες ημέρες και όχι για τις ημέρες του Σαββάτου και Κυριακής, όπως και για τις εξαιρέσιμες αργίες, που κάθε φορά ισχύουν για το Δημόσιο.

Η ημερήσια ενίσχυση χορηγείται στα μέλη, με την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την διαφοροποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 και με εξαίρεση την χορηγούμενη στις γυναίκες-μέλη χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού, η οποία θα χορηγείται με την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και με την προϋπόθεση ότι η αδυναμία για εργασία λόγω ασθενείας ή η στράτευση ή ο τοκετός έλαβαν χώρα μετά το 6μηνο για την ασθένεια και στράτευση και μετά το 12μηνο για τον τοκετό.

3. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση, χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κρίνει κατά περίπτωση, περί του αριθμού των ημερών της αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών από τον δικαιούχο, ανάλογα με την ασθένεια ή το ατύχημα.

4. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται εφόσον η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του διήρκησε περισσότερες από δέκα (10) ημέρες. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που το μέλος έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, θεραπευτήριο ή κλινική ή έχει στρατευθεί, η χρηματική ενίσχυση χορηγείται έστω και αν η παραμονή για νοσηλεία ή η στράτευση διήρκησε λιγότερες από δέκα (10) ημέρες.

5. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του και δεν μπορεί αυτή να υπερβεί τις τριακόσιες (300) ημέρες συνολικά, καθ’ όλο το διάστημα συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε., όπου εντός του ημερολογιακού έτους η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

Η χρηματική ενίσχυση στις γυναίκες λόγω τοκετού, της περιπτώσεως (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισούται με την ημερήσια οικονομική ενίσχυση είκοσι (20) ημερών.

6. Ειδικά η εγκυμοσύνη δεν θεωρείται ασθένεια, εκτός αν και από παθολογικά αίτια επιπλοκής της εγκυμοσύνης, αδυνατεί πλήρως η εγκυμονούσα να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες και με την προϋπόθεση ότι εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εμφανίσεως του προβλήματος, η εγκυμονούσα θα υποβάλλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο θεραπευτήριο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης της.

Άρθρο 18 – Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος

1. Ο ΛΕΔΕ χορηγεί, είτε πλήρη είτε μειωμένη, εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στα εν ενεργεία μέλη του με τις εξής προϋποθέσεις:

α/ για όσα εξ αυτών παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2012-31/12/2015, απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 21 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 10 έτη συμμετοχής για την μειωμένη

β/ για όσα εξ αυτών παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2016-31/12/2020, απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 25 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 15 έτη συμμετοχής για την μειωμένη

γ/ για όσα εξ αυτών παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2021-31/12/2026, απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 30 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 20 έτη συμμετοχής για την μειωμένη

δ/ για όσα παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους από την 1/1/2027 και μετά ,απαιτούνται συμπληρωμένα τουλάχιστον 35 έτη συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. για την πλήρη και συμπληρωμένα τουλάχιστον 20 έτη συμμετοχής για την μειωμένη

Το ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΛΕΔΕ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ΛΕΔΕ και μετά την έγκριση του απολογισμού του προηγουμένου έτους.

Η Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα ακόμη και να μειώσει το ποσό αυτής, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Για τα έτη συμμετοχής του μέλους, τα οποία ξεπερνούν το χρονικό όριο για την λήψη της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, δεν χορηγείται καμία προσαύξηση στο οριζόμενο ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης.

Το ποσό της μειωμένης εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, καθορίζεται στο ποσό που θα προκύπτει κάθε φορά από το γινόμενο του ποσού της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης επί του κλάσματος με αριθμητή τα έτη συμμετοχής του μέλους στο ΛΕΔΕ και παρονομαστή τον αριθμό των ετών τα οποία απαιτούνται σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αυτές αναγράφονται ανωτέρω, για την χορήγηση της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης.

2. Οι διοριζόμενοι δικηγόροι ή υποθηκοφύλακες ή προσλαμβανόμενοι ως υπάλληλοι στους Δικηγορικούς Συλλόγους, μετά την συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση του άρθρου αυτού, εφόσον και μόνο έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε (15) συνολικά έτη συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Επίσης οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν για τα μέλη που είχαν εγγραφεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 11-6-2002 και είχαν διορισθεί στο δεύτερο λειτούργημά τους, μετά την συνταξιοδότησή τους ως συνταξιούχοι άλλων κλάδων.

Οι δικαιούχοι της παρ. 2 δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 19 – Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας ή θανάτου

1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. στα εν ενεργεία μέλη του, που θα παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία ολικής μόνιμης ανικανότητας, που θα συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους και που θα έχουν συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον ένα (1) έτος συμπληρωμένο, χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ανάλογη με τον χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος.

α/ Ειδικότερα ο Λ.Ε.Δ.Ε. για τα μέλη του που αποθνήσκουν κατά την ενεργό υπηρεσία τους και που θα έχουν συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον ένα (1) έτος συμπληρωμένο, χορηγεί στους εκ διαθήκης κληρονόμους τους και εν ανυπαρξία διαθήκης στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους Α και Β τάξης, συγκαλουμένου του επιζώντος συζύγου κατά το προβλεπόμενο ποσοστό του, σύμφωνα με το άρθρο 1820 του Αστικού Κώδικα, εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ανάλογη με τον χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 18 του παρόντος.

Σε περίπτωση ανυπαρξίας κληρονόμων στην Α και Β τάξη και υπάρχοντος μόνο συζύγου, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά σ’ αυτόν.

β/ Κατ’ αναλογία των παραπάνω, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση χορηγείται σε περίπτωση θανάτου του μέλους, στον συνδεδεμένο με αυτό με έγκυρο σύμφωνο συμβίωσης κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 11 του Ν.3719/2008

γ/ Μη υπάρχοντος συζύγου, ή προσώπου συνδεδεμένου σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο με έγκυρο σύμφωνο συμβίωσης, η ενίσχυση αυτή περιέρχεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως έκτακτος πόρος.

2. Το ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης καθορίζεται στο ποσό που θα προκύπτει κάθε φορά από το γινόμενο του ποσού της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης του άρθρου 18 του παρόντος, επί του κλάσματος με αριθμητή τα έτη συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε. και παρονομαστή τον αριθμό των ετών τα οποία απαιτούνται σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αυτές προσδιορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 18,για την χορήγηση της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης.

3. Η παράγραφος 2 του προηγουμένου άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως και για την χρηματική ενίσχυση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 20 – Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. στα εν ενεργεία μέλη του, που παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται από 1-1-1996 και συνέχεια και τα οποία θα έχουν λάβει την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση των άρθρων 18 και 19 του παρόντος, χορηγεί μηνιαία χρηματική ενίσχυση, σύμφωνα με τους επόμενους όρους,

(α) οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής, πρέπει να συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις χρόνου συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε., που ορίζονται με τα άρθρα 18 και 19 του παρόντος

(β) η ενίσχυση αυτή θα καταβάλλεται στους δικαιούχους περιοριστικά μόνο για δέκα (10) έτη

(γ) για τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που παραιτούνται της ενεργού υπηρεσίας και που συνταξιοδοτούνται συνεπεία γήρατος και μόνιμης ολικής ανικανότητας, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ισχύος αυτής της τροποποίησης του Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. που ίσχυαν, με εξαίρεση την εφαρμογή και για τα μέλη αυτά του περιορισμού χορήγησης αυτής της ενίσχυσης μόνο για δέκα (10) έτη.

Ειδικά για τους συνταξιούχους εκείνους που λαμβάνουν την μηνιαία χρηματική ενίσχυση για περισσότερα της δεκαετίας έτη, διακόπτεται από την

ημερομηνία ισχύος αυτής της τροποποίησης του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και για τα μέλη εκείνα που δεν θα έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη ενίσχυσής τους, θα διακοπεί η ενίσχυσή τους από την ημερομηνία συμπλήρωσης δεκαετίας.

2. Η χορηγούμενη μηνιαία χρηματική ενίσχυση είναι προσωποπαγής, διακόπτεται με τον θάνατο του δικαιούχου, δεν κληρονομείται, ούτε και εκχωρείται και χορηγείται στους δικαιούχους ανά τρίμηνο και περιοριστικά για δέκα (10) έτη.

Τα κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους χορηγούμενα ποσά, θα ισχύουν μέχρι το τέλος του κάθε έτους, όπου θα χορηγείται το αυτό ποσό για τους εξερχόμενους από 1/1 μέχρι 31/12 του κάθε έτους.

3. Το ποσό της χορηγούμενης μηνιαίας χρηματικής ενίσχυσης, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Δ.Ε. και μετά την έγκριση του απολογισμού του προηγουμένου έτους.

Άρθρο 21 – Γενικές διατάξεις

1. Για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, το δικαιούχο μέλος και σε περίπτωση θανάτου του οι κληρονόμοι, πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Στην περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει αυτές, η οφειλή συμψηφίζεται με την δικαιούμενη ενίσχυση.

2. Στην περίπτωση θανάτου των δικαιούχων των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, η αξίωση κληρονομείται κατά τις διατάξεις του αστικού κώδικα, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος

3. Οι ενισχύσεις του κεφαλαίου αυτού προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι άσχετες με οποιεσδήποτε τυχόν καταβολές από τα σωματεία αλληλοβοήθειας των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή τις ασφαλιστικές εταιρείες.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται κάθε φορά και αυξομειώνεται το ύψος των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Δ.Ε.

Επίσης η Γενική Συνέλευση , με απόφασή της και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να καταργεί, να τροποποιεί ή να αναστέλλει τις ενισχύσεις αυτού του κεφαλαίου ή να επιβάλει νέες, καθορίζοντας τον τρόπο και το ύψος χορήγησής τους.

Η απόφαση-πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, που αφορά τις παραπάνω περιπτώσεις, τελούσα υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης , ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση –πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του (Κανονισμό) καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, τον τρόπο καταβολής αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, να ρυθμίζει τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των πάσης φύσεως ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού προς τα μέλη του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 22 – Όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί όμως στη κρίση της μετά από απόφαση την πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του οργάνου, οπότε αυτή έχει την ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια:

α/ Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτρο¬πής και της Εφορευτικής Επιτροπής.

β/ Να εγκρίνει και να αναμορφώνει τον προϋπολογισμό.

γ/ Να εγκρίνει τον ισο¬λογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ/ Να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

ε/ Να αναθεωρεί, να ανακαλεί και να επικυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ/ Να αποφασίζει επί των προσφυγών που ασκούνται ενώπιόν της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.

ζ/ Να αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από άλλο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε.

η/ Να παύει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αν παραβαίνουν το παρόν Καταστατικό ή ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς του.

θ/ Να εγκρίνει την αποβολή των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

ι/ Να αποφασίζει για την αγορά ή πώληση ακινήτου.

ια/ Να αποφασίζει για την τρο¬ποποίηση του καταστατικού.

ιβ/ Να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, τη διάλυσή του και τον διορισμό εκκαθαριστών.

ιγ/ Να ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τους δωρητές και τους ευεργέτες του.

Άρθρο 24 – Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται:

α/ Οι δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Προέδρους ή τους νομίμους αναπληρωτές τους των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε.

β/ Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, της οποίας είναι μέλη.

γ/ Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών από τον εκάστοτε πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων.

2. Κάθε εκπρόσωπος έχει τόσες ψήφους όσα τα εγγεγραμμένα στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέλη του Συλλόγου ή της Ένωσης που εκπροσωπεί, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων έχει τόσες ψήφους όσοι και οι υπάλληλοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. Ειδικά όμως όπου η ψηφοφορία είναι μυστική κάθε εκπρόσωπος των μελών διαθέτει, για εξασφάλιση της μυστικότητας των εκλογών, μία μόνο ψήφο.

Άρθρο 25 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά μεν μία φορά τον χρόνο, τον Απρίλιο ή Μάιο, έκτακτα δε, αν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει έγγραφα το 1/3 τουλάχιστον των εκπροσώπων που απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε..

Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τους αιτούντες, να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με το νόμο.

2. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση ημέρα, εκτός αν υπάρχει έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε καλείται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση ημέρα. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγγραφη, πρέπει δε να αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τρόπο σαφή, στην περίπτωση δε της σύγκλησης για έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, πρέπει να αναφέρεται και αυτή.

Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στους εκπροσώπους των μελών ή με ΦΑΞ.

Η ημέρα της αποστολής ή της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό της προθεσμίας σύγκλησης.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση, για να αποφασίσει δε για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση, πρέπει να παρευρίσκονται όλοι οι εκπρόσωποι των μελών και να μην διαφωνεί κανένας για την λήψη απόφασης.

4. Για να γίνει συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει τα μέλη που εκπροσωπούν οι παρόντες εκπρόσωποι να είναι περισσότερα από τα μέλη που εκπροσωπούν οι απόντες εκπρόσωποι.

Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, θεωρείται δε ότι υπάρχει μέχρι τη λήξη της όσα μέλη και αν παραμείνουν σ’ αυτήν, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων κατά την λήψη της απόφασης

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας, εκτός αν η σύγκληση έγινε για λόγους έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί να παρευρίσκεται οποιοσδήποτε αριθμός εκπροσώπων των μελών.

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι εκπρόσωποι καλούνται όπως στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου, εκτός αν στην αρχική πρόσκληση αναγραφόταν πότε θα γίνει η επαναληπτική συνέλευση, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρ¬τίας, οπότε δεν καλούνται ούτε οι παρόντες ούτε οι απόντες εκπρόσωποι των μελών.

5. Θέματα που αναφέρονται στην τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Λ.Ε.Δ.Ε. απαιτούν ειδική απαρτία που υφίσταται όταν παρίσταται ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσώπων και αντιπροσωπεύουν το μισό τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών του Λ.Ε.Δ.Ε..

Για την λήψη έγκυρης απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων εκπροσώπων, εκπροσωπούντων τα 3/4 των μελών που εκπροσωπούν όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι.

6. Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων, ο πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθ/κων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων, εκπροσωπούν μόνο τον φορέα τους.

Αντιπροσώπευση με εξουσιοδότηση και δεύτερου φορέα (π.χ. άλλου Δικηγορικού Συλλόγου) απαγορεύεται.

7. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, κατευθύνει τη συζήτηση, δίνει το λόγο στους επιθυμούντες και τους τον αφαιρεί αν παρεκτρέπονται, φροντίζει γενικά για την ομαλή διεξαγωγή των συζη¬τήσεων και λήψη αποφάσεων και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

8. Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικό βιβλίο, ή σε άλλο μαγνητικό μέσο, μετά δε από αίτηση εκπροσώπου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβώς τη γνώμη του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρόντων και απόντων εκπροσώπων των μελών. Τα πρακτικά υπογρά¬φονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, τα δε αντίγραφα αυτών μόνο από τον Πρόεδρο.

9. Δεν δικαιούται να ψηφίσει εκπρόσωπος των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Λ.Ε.Δ.Ε. και του εκπροσώπου ή της συζύγου του ή συγγενούς αυτού εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.

10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Η ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή, εκτός αν αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλί¬ου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε είναι μυστική.

11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκπροσωπούν όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι.

Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκπροσωπούν όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι.

12. Για κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση και δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, λύνεται με ψηφοφορία των εκπροσώπων των μελών.

Άρθρο 26 – Τακτική Γενική Συνέλευση

Στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του για όσα έγιναν τη προηγούμενη χρονιά, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης και ύστερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της καινούργιας χρονιάς, που έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 27 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. To Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, επιμελείται των υποθέσεών του και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α/ Μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των διατάξεων του καταστατικού αυτού.

β/ Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε.

γ/ Ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική.

δ/ Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, προπαρασκευάζει τα θέματα που θα συζητηθούν και εισηγείται γι’ αυτά.

ε/ Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του έτους.

στ/ Συντάσσει και τηρεί την αλληλογραφία.

ζ/ Κρατά και φυλάσσει τα αρχεία των μελών και τη σφραγίδα του Λ.Ε.Δ.Ε.

η/ Αποφασίζει για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Λ.Ε.Δ.Ε. και τη διαγραφή των μελών, όπως ορίζει αυτό το Καταστατικό.

θ/ Καθορίζει τα καθήκοντα του Διευθυντή και του προσωπικού του Λ.Ε.Δ.Ε., προσλαμβάνει αυτούς.

ι/ Ορίζει ειδικές επιτροπές από μέλη του, για τη μελέ¬τη και εισήγηση διαφόρων θεμάτων που ενδιαφέρουν το Λ.Ε.Δ.Ε.

ια/ Αποφασίζει για τη διενέργεια οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα ή για την παρέμβαση σε εκκρεμή δίκη, για το συμφέρον του Λ.Ε.Δ.Ε. και ορίζει για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιο δικηγόρο.

Άρθρο 28 – Συγκρότηση σε σώμα – Θητεία

1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από τη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. με μυστική ψηφοφορία, που συνέρχεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε τρίτου έτους της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν οι ακόλουθοι:

α/ όλοι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., ή ένας δικηγόρος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του, εφόσον έχει συμπληρώσει οκτώ (8) χρόνια δικηγορία και καταθέσει στο Λ.Ε.Δ.Ε. γραπτή δήλωση του προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, για την παραίτησή του από το δικαίωμα υποβολής της υποψηφιότητάς του για το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε..

β/ ο πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και

γ/ ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων.

3. Τα τακτικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχονται στην πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από την εκλογή του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους.

5. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή ανακληθεί ή με οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ή με οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητάς του ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας ή ο Ταμίας, καλείται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη νέα του σύνθεση, εκλέγει τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Γραμματέα ή Ταμία κατά περίπτωση.

Άρθρο 29 – Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου-Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα ή έκτακτα όταν κριθεί αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν από τον Πρόεδρο έγγραφα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφουν τα προς συζήτηση θέμα¬τα. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της αίτησης, διαφορετικά συγκαλείται από τους αιτούντες για τη συζήτηση μόνον των θεμάτων που αναγράφονται στην αίτησή τους.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στα γραφεία του ή και εκτός αυτών αν αποφασίσει αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του με συστημένη επιστολή ή με fax τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση και στην οποία αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και τα θέματα για συζήτηση. Δεν απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης αν η ημερομηνία και τα θέματα της συνεδρίασης είχαν οριστεί από την προηγούμενη συνεδρίαση, εκτός αν κάποιο μέλος ήταν απόν, οπότε αποστέλλεται μόνο σ’ αυτό η πρόσκληση.

3. Για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστο μελών του, οπωσδήποτε δε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, συμπεριλαμβανομένου στον αριθμό των πέντε. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο, σ’ αυτές δε έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται οποιοδήποτε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επι¬τροπών και κάθε άλλο μέλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλει αυτούς που ενοχλούν.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για θέματα εμπιστοσύνης, προσωπικά θέματα ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του, οπότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφο¬ρία. Οι απο¬φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι συζητήσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρα¬κτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, καλείται στην επόμενη συνεδρίαση να δώσει εξηγήσεις για την απουσία του. Αν δεν προσέλθει ή αν οι λόγοι που θα προβάλει δεν είναι επαρκείς εκπίπτει του αξιώματός του.

6. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον της γενικής συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., η οποία ασκείται σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της νομίμου επιδόσεως της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 30 – Ειδικά καθήκοντα

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Λ.Ε.Δ.Ε. στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές και λοιπές διοικητικές και άλλες αρχές. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διά¬ταξη, κηρύσσει την έναρξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει και διευθύνει αυτές, δίνει το λόγο σ’ αυτούς που το ζητάνε και τον αφαιρεί από αυτούς που εκτρέπονται, κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως επίσης όλα τα έγγραφα. Επιβλέπει και φροντίζει για τη σωστή τήρηση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου

Όταν ο Πρόεδρος απου¬σιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό μετά από ψηφοφορία.

2. Ο Γραμματέας διευθύνει τη γραμματεία του Λ.Ε.Δ.Ε., τηρεί τα βιβλία πρακτι¬κών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, ως και τα λοιπά βιβλία του, φροντίζει για την ενημέρωσή τους και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και όλα τα έγγραφά του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφασή του.

3. Ο Ταμίας επιβλέπει την ακριβή και πιστή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ενεργεί με το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε. τις αναλήψεις από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς του Λ.Ε.Δ.Ε. και τα επενδεδυμένα κεφάλαια αυτού. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφασή του.

Άρθρο 31 – Έξοδα μελών-Ευθύνη-Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφασή του, καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης και διαμονής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, ως επίσης και τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Λ.Ε.Δ.Ε. Τα έξοδα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα μεταξύ τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το Καταστα¬τικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις διατάξεις του Α.Κ. και των νόμων περί σωματείων, δεν έχουν όμως καμιά ευθύνη για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν, εκτός αν εκ των υστέρων τις ενέκριναν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυ¬νατό να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσώπων των μελών στη Γενική Συνέλευση.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 32 – Εξελεγκτική επιτροπή

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, την Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των μελών στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με δύο αναπληρωματικά, από τη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίασή της, που συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα, εκλέγει από τα μέλη της το Πρόεδρό της, που είναι υπεύθυνος για τη σύγκλησή της και γενικά για τη λειτουργία της. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντικαθίσταται από το πρώτο κατά τη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

3. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οι¬κονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.Ε. και για το σκοπό αυτό συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, όπου λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να δίνει στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα βιβλία της διαχείρισης και όλα γενικά τα δικαιολογητικά.

4. Εκτός από τον τακτικό ετήσιο έλεγχο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των εκπροσώπων των μελών στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την διαχείριση της περιουσίας του Λ.Ε.Δ.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και προς όλα τα τακτικά μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 33 – Εκλογές –Εκλογικό σύστημα

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών. Τα μέλη της δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες αποστέλλονται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι και την έναρξη των αρχαιρεσιών.

3. Μετά τη λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα ψηφοδέλτια κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή, παραλαμβάνει τη κάλπη, την οποία σφραγίζει, αφού προηγούμενα την ελέγξει, διαμορφώνει ένα κα¬τάλληλο μέρος που θα αποσύρονται τα μέλη για να ψηφίσουν, με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και παραδίδει σε κάθε εκπρόσωπο των μελών από ένα φάκελο και ένα ψηφοδέλτιο, στο οποίο θέτει μέχρι τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι οι εκλεγόμενοι.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, επιστατεί ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε. και το μητρώο μελών, αποφαίνεται δε προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.

5. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και ανακηρύσσει του εκλεγέντες κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ο ονομαστικός κατάλογος των εκπροσώπων των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 34 – Βιβλία του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. τηρεί ηλεκτρονικά ή έντυπα τα παρακάτω βιβλία:

1. Μητρώο μελών, το Περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος.
6. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, στο οποία καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα του Λ.Ε.Δ.Ε.
7. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
8. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

1. Σε περίπτωση διάλυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. η περιουσία του, μετά την εκκαθάριση που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, περιέρχεται στους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν ενταχθεί σ’ αυτόν και στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων , ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους κατά την ημέρα λήψης της απόφασης για διάλυση.

2. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με βάση τις διατάξεις του Α.Κ. και των νόμων περί σωματείων.

3. Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε κατά την αριθ. 43/14-9-2012 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., αποτελείται δε από τριάντα πέντε (35) άρθρα και τροποποιεί το από 8-10-2008 Καταστατικό,

που εγκρίθηκε με την με αριθμό 4552/2008/ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/8-10-2008 ,

το οποίο επίσης είχε τροποποιήσει το από 22-3-2006 Καταστατικό, που εγκρίθηκε με την αριθ. 1297/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/22-3-2006,

το οποίο επίσης είχε τροποποιήσει το από 12-6-2002 Καταστατικό, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 3566/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/12-6-2002,

το οποίο επίσης είχε τροποποιήσει το από 5-1-1994 Καταστατικό, που εγκρίθηκε με την αριθ. 3644/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/5-1-1994,

το οποίο επίσης είχε τροποποιήσει το αρχικό από 22-1-1992 Καταστατικό, που είχε εγκριθεί με τη με αριθμό 3616/1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθεί στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/22-1-1992, η οποία και είχε αναγνωρίσει το Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Καταστατικό αυτό θα ισχύσει από την δημοσίευσή του στο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ