Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την αναστολή λειτουργίας του Δικαστηρίου λόγω των ευρωεκλογών της 09.06.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα 04-06-2024

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ    45 /2024

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

Α) Την  υπ΄αριθμ. πρωτ. 36005 οικ/29-05-2024 οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην  οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας για το διάστημα από 5 Ιουνίου 2024 έως και 12 Ιουνίου 2024.

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 εδ. α΄και γ΄του ν.4938/2022 (“Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών¨ και

Γ) Το ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων κατά τη διάρκεια της ως άνω ορισθείσας  αναστολής, λόγω α) της απουσίας δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων προς τον σκοπό της  άσκησης των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και β) της συγκρότησης εκλογικών συνεργείων σε συνδυασμό με το ότι υφίσταται αριθμός κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, γεγονότα τα οποία συνιστούν ουσιαστικό λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ.2 του ν. 4938/2022.

Δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως επίσης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή μερικώς των εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 έως και Τετάρτη 12 Ιουλίου 2024, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

1) Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, υποθέσεις Τακτικής Διαδικασίας, Μικροδιαφορών, Ειδικής Διαδικασίας,Εκουσίας Δικαιοδοσίας και Ασφαλιστικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων και εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων. Οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν , θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ.4 του ΚΠολΔ). Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, και πάντως μόνο για τον σκοπό αυτόν, οι πράξεις προσδιορισμού θα αποσταλούν από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου

2)Σε σχέση με τις ένορκες βεβαιώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, θα γίνονται μόνον όσες έχουν προσδιορισθεί κατόπιν κλήσεως, που επιδόθηκε έως τις 15-3-2024.

3)Κατά το χρονικό διάστημα από 5 Ιουνίου 2024 έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών και ανεπίδεκτες αναβολής αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται από τους ορισθέντες Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας.

4)Πάσης φύσεως προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και θα αποσυρθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως με την παρούσα πράξη έως τη συζήτηση της υπόθεσης, οπότε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η δημοσίευση πολιτικών αποφάσεων θα λειτουργεί κανονικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Από την Γραμματεία (ήτοι από τα οικεία γραφεία) θα εξυπηρετούνται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα μόνο αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικώς για : α) κατάθεση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (π.χ ανακοπών και αγωγών), η καταληκτική προθεσμία άσκησης των οποίων εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 έως και 12 Ιουνίου 2024, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ασκούντος χρέη Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας,

β) προσθήκη-αντίκρουση ισχυρισμών του άρθρου 237 παρ.5 του ΚΠολΔ,

γ) κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινών διαταγών, δ) κατάθεση δηλώσεων αποποίησης μόνο για όσες αποποιήσεις λήγει η προθεσμία εντός του χρονικού διαστήματος από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024.

Οι οριζόμενες του ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων ή εφόσον έχουν κατατεθεί προτάσεις νωρίτερα, κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης και κλεισίματος φακέλων (Τακτικής Διαδικασίας και Μικροδιαφορών) παρατείνονται έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Επισημαίνεται τέλος ότι το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 συνυπολογίζεται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

Φάρσαλα 04-06-2024

Η Ειρηνοδίκης

  Αικατερίνη ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ