Καταστροφή του άχρηστου αρχειακού υλικού του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (ετών 2013-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΑ22/03.04.2024

Ανακοινώνεται ότι με την 44548/04.09.2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που υπογράφεται κατ’ εντολή του από τoν Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, αποφασίστηκε η εκποίηση υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και, αν τούτο δεν είναι δυνατό, η καταστροφή του άχρηστου αρχειακού υλικού του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, όπως αυτό περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 18/13-07-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Β.Δ/τος 120/1996 του ως άνω Δικαστηρίου, κατόπιν της αριθ. 90/22-08-2023 άδειας του Τμήματος Γ.Α.Κ. Λάρισας, και, ειδικότερα, των δικογραφιών:
α) επί διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών, που έχουν δημοσιευθεί κατά τα έτη 2013-2016 (τακτικές, αναστολές εκτέλεσης, προεδρικής διαδικασίας, τριμελούς δικαστικού συμβουλίου),
β) επί διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών, που έχουν καταργηθεί στο δικαστήριο κατ’ άρθρα 142 και 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. – ν. 2717/1999, Α΄ 97) και 30 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), ανά έτος κατάργησης (2015-2016) και
γ) επί διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών, που έχουν καταργηθεί στο δικαστήριο κατόπιν υποβολής δήλωσης παραίτησης κατ’ άρθρα 142 και 143 του Κ.Δ.Δ. και άρθρα 30 του π.δ/τος 18/1989 και 4 (παρ. 1) του ν.702/1977, ανά έτος υποβολής δήλωσης παραίτησης (2015-2016),
καθώς και των διαφόρων δικογράφων και εγγράφων, τα οποία περιέχουν οι ως άνω δικογραφίες.
Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από τις παραπάνω δικογραφίες, κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Λάρισα 3.4.2024
Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Ευαγγελία Καλογιάννη
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.