Ανακοίνωση σχετικά με το καταβληθέν ποσοστό 80% των αμοιβών νομικής βοήθειας και αυτεπαγγέλτων διορισμών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 13 Ιουλίου 2023
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Σε συνέχεια της από 12/07/2023 πίστωσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων των αμοιβών για τα γραμμάτια προείσπραξης νομικής βοήθειας των ετών 2019-2022 για τα μέλη του Δ.Σ.Λ. με τη διαδικασία του άρ. 69 Ν. 5016/2023, υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι δυνάμει της παρ. 5 της ως άνω διάταξης: «Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το οικείο φορολογικό παραστατικό, αυτό εκδίδεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού της αμοιβής των ως άνω ειδικών γραμματίων, αμέσως μετά από την είσπραξη της αποζημίωσης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, και διαβιβάζεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρονικά μέσα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όταν αυτό εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε διαφορετική περίπτωση, προσκομίζεται το πρωτότυπο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το οποίο προβαίνει στην απόδοση του συνόλου των εισφορών και των κρατήσεων, καθώς και του φόρου που αντιστοιχεί στην αποζημίωση που καταβλήθηκε. Αν δεν διαβιβαστεί στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. το οικείο φορολογικό παραστατικό: α) δεν αποδίδονται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. οι εισφορές και κρατήσεις, καθώς και ο φόρος που αναλογεί στο ποσό που καταβλήθηκε, β) ο λήπτης της αποζημίωσης καλείται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και αν παραλείψει να το πράξει, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βεβαιώνεται σε βάρος του στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν. 4978/2022, (Α’ 190)]. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην Α.Α.Δ.Ε.».
Επιπλέον υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι δυνάμει της από 24/05/2023 ανακοίνωσης του ΤΑΧΔΙΚ αναφορικά με την αποστολή τιμολογίων προς διευκόλυνση του Ταμείου και για λόγους οικονομίας χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων, όταν αυτά εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (mail), σ’ένα ενιαίο συνημμένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: askourletos@taxdik.gr.
Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (Πληροφορίες : κ. Νικόλαος Μπαντραλέξης, 2410.532044).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ