Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013

Δείτε την απόφαση του Υφυπουργού οικονομικών και του Διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την αναστολή και παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013 στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΡΘ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΡΘ (126 kB)