Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για την λειτουργία του Δικαστηρίου βάσει της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 Κ.Υ.Α.

Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας βάσει της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 Κ.Υ.Α.

 

Α. Με βάση την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.:

α.α. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Δικαστηρίου υπό τους ειδικότερους όρους και με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και υπό Α/Α 4.

β.β. Αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 2 α) αα) της Κ.Υ.Α.].

γ.γ. Κατ’ εξαίρεση της προαναφερόμενης προσωρινής αναστολής [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 3 της Κ.Υ.Α.]:

α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στην παρ.2 του άρθρου 71 του ν.4722/2020 (Α΄ 177), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριοκατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και στην παρ.2 του άρθρου 71 του ν.4722/2020 (Α΄ 177), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, δ) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, ε) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσειςκατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), στ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

ζ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

η) δημοσιεύονται αποφάσεις

Β. Ενόψει των προαναφερομένων, αναφέρονται:

1. Οι Δικάσιμοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας,κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, είναι οι εξής:

12Νοεμβρίου 2020 – Β΄ Τμήμα Ουσίας (Τριμελούς Σχηματισμού ώρα 10.00 και Μονομελούς Συνθέσεως ώρα 12.00)

12Νοεμβρίου 2020 – Β΄ Τμήμα Ακυρωτικό (ώρα 10.00)

19Νοεμβρίου 2020 – Γ΄ Τμήμα Ουσίας (Τριμελούς Σχηματισμού ώρα 10.00 και Μονομελούς Συνθέσεως ώρα 12.00)

19Νοεμβρίου 2020 – Γ΄ Τμήμα Ακυρωτικό (ώρα 10.00)

Αρμόδιος Γραμματέας για το Β΄ Τμήμα η κα. Αθηνά Βούλγαρη (τηλ.: 2410-536855, e-mail: avoulgari@adjustice.gr) και για το Γ΄ Τμήμα η κα Χρυσάνθη Κατσιούλα (τηλ.: 2410-536855, e-mail: ckatsioula@adjustice.gr)

2. Κατά τις προαναφερόμενες δικασίμους, θα συζητούνται οι υποθέσεις (Ακυρωτικές και Ουσίας) για τις οποίες θα έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. Η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων ή ιδιωτών διαδίκων. Οι υποθέσεις στις οποίες ελλείπει η δήλωση ενός τουλάχιστον διαδίκου, θα αναβάλλονται οίκοθεν,σε δικάσιμο εντός του τρέχοντος δικαστικού έτους, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα.

3. Οι διάδικοι μπορούν να ενημερώνονται για την αναβολή και τη νέα δικάσιμο είτε τηλεφωνικώς (τηλ. 2410-536855) είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου με χρήση του κωδικού web. Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν γίνονται δεκτά.

4. Προς αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι που προτίθενται να καταθέσουν δηλώσεις παράστασης ή να λάβουν γνώση των δικογραφιών – όπου απαιτείται – καθώς και για την κατάθεση σχετικών και υπομνημάτων, να επικοινωνούν τηλεφωνικά, κατά τις ώρες 08.00΄ – 13.30΄ με τους Γραμματείς των εδρών (2410-536855). Ακόμα, συστήνεται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός των χώρων του Δικαστηρίου και συνεπώς, ταυτόχρονα με την κατάθεση της δήλωσης παράστασης, εφόσον είναι εφικτό, να κατατίθενται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, τυχόν υπόμνημα, σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, τυχόν απαιτούμενο παράβολο και τέλος δικαστικού ενσήμου.

Γ.Προβλέπεται προσωρινή αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, καθώς επίσης της παραγραφήςτων συναφών αξιώσεων και των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσηςκαι διενέργειας πλειστηριασμών [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 2 α) αβ), αγ) της Κ.Υ.Α.].

Πέραν τούτων, παρακαλείσθε να προκρίνεταιτην ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης των δικογράφων ή την κατάθεση αυτών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Ενδίκων Μέσων (τηλ. 2410-251749). Ενόψει τούτου, παρακαλούνταιοι κ.κ. συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι, λόγω της συνέχισης της αναστολής των προθεσμιών, να αποφεύγουν κάθε άλλη διαδικαστική πράξη ή εργασία εντός του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, πλην όσων απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης παράστασης.

Λάρισα 9 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος που διευθύνει το

ΔιοικητικόΠρωτοδικείο Λάρισας

Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.