Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) των (αρχικών) δικασίμων της 07.04.2020 και της 28.04.2020 για την δικάσιμο της 08.09.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   572/ 2020

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 567/2018, 569/2018, 573/2018, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 194/2017, 13/2018, 111/2014, 383/2019, 433/2019 και 44/2020 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 07-04-2020, και τις με αριθμ. εκθ. καταθ.570/2018, 571/2018, 572/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 10/2019 και 11/2019 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 28-04-2020,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 8-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.,  στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου.

Λάρισα   10/6/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ