Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά το διάστημα 13.03.2020 – 31.05.2020

201401151849099190

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Αριθμός

76 / 2020

ΠΡΑΞΗ

( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων ( πλην νέας τακτικής διαδικασίας )

των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά το διάστημα 13.03.2020 – 31.05.2020

σε νέες δικασίμους

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του :

α) τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ),

β) τη διευκόλυνση των διαδίκων και την εξοικονόμηση της δαπάνης επαναπροσδιορισμού των ματαιωθεισών υποθέσεων που θα βάρυναν κανονικά τον επιμελέστερο διάδικο,

γ) το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου Φαρσάλων) αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας αυτού ρυθμίζονται με αποφάσεις του οργάνου διοίκησης αυτού ( Ειρηνοδίκη ) και, τέλος,

δ) το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της υπηρεσίας καθώς και τις υπηρεσιακές αυτής δυνατότητες και ανάγκες σε συνδυασμό με την υπέρμετρη επιβάρυνση κατά τον παρόντα χρόνο του αντίστοιχου Ειρηνοδικείου της έδρας του Πρωτοδικείου ( Ειρηνοδικείου Λάρισας ), στις συνθέσεις του οποίου μετέχει και ο ( μοναδικός άλλωστε υπηρετών ) Ειρηνοδίκης του παρόντος Δικαστηρίου ( λόγω ισομερούς κατανομής των υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών ),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ( οίκοθεν ) επαναφορά ( επαναπροσδιορισμό ) των ανωτέρω υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, προκειμένου αυτές να συζητηθούν ( ανά ματαιωθείσα δικάσιμο με το σύνολο των υποθέσεων πλην αυτών της νέας τακτικής διαδικασίας που έχουν ήδη επαναπροσδιοριστεί για εκδίκαση με προηγούμενες πράξεις ) κατά τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ( νέες ) δικασίμους :

I. Ορίζονται συνολικά τέσσερις ( 4 ) νέες δικάσιμοι :

1) Νέα ημερομηνία δικασίμου : 16.09.2020 ( 16η Σεπτεμβρίου 2020 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ).Στην ανωτέρω δικάσιμο επαναφέρονται για συζήτηση α) όλες οι υποθέσεις ( πλην νέας τακτικής διαδικασίας που έχουν ήδη επαναπροσδιορισθεί ) που είχαν προσδιορισθεί να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 18.03.2020 και β) μία ( 1 ) υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων που είχε προσδιορισθεί να εκδικαστεί κατά τη δικάσιμο της 08.04.2020, ως εξής :

 

α/α

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Διαδικασία

      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Αποστόλου ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου 1.ΣΙΑΚΑΒΕΛΗ Ευαγγελία του Κων/νου

2.ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ Δημήτριος του Φωτίου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΑΥΡΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

2.   ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

3   .ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

4. ΚΑΤΜΕΡΟΣ Κων/νος

5. ΚΟΥΝΗΣ Βασίλειος

6. ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ Κω/νος

7. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

8. ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ Παρασκευή

9.   ΡΑΓΓΟΣ Νικόλαος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

( η υπόθεση αυτή είχε προσδιοριστεί αρχικά για εκδίκαση κατά τη δικάσιμο της 08.04.2020 )

      ΕΙΔΙΚΗΣ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΜΠΑΝΑΚΑΣ Κων/νος του Ηλία

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ Δημήτριος του Θωμά 1. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Άννα του Αναστασίου

2. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία του Χρήστου

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΚΑΤΜΕΡΟΣ Δημήτριος του Βησσαρίωνος ΜΠΑΝΙΑΣ Θεόδωρος του Γεωργίου ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

      ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.-ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Αθανασιος του Ευαγγέλου ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Γεώργιος του Φωτίου ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
Κ & Ι ΛΙΟΥΠΗΣ Ο.Ε. ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ Φώτιος του Γεωργίου ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του Βασιλείου ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Σωτήριος του Αθανασίου ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

 

2) Νέα ημερομηνία δικασίμου : 14.10.2020 ( 14η Οκτωβρίου 2020 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ).Στην ανωτέρω δικάσιμο επαναφέρονται για συζήτηση όλες οι υποθέσεις ( πλην νέας τακτικής διαδικασίας που έχουν ήδη επαναπροσδιορισθεί και μίας υπόθεσης ασφαλιστικών μέτρων ) που είχαν προσδιορισθεί να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 08.04.2020, ως εξής :

 

α/α

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Διαδικασία

      ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

( ν. 3869/2010 )

ΤΣΙΡΜΑΚΟΥ Μαριάνθη του Πέτρου 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κοινοποιούμενη:

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ Μαρία του Αθανασίου 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΣΠΑΝΟΣ Γεώργιος του Αχιλλέα 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2. ALPHABANKA.E.

Κοινοποιούμενη:

1. ΣΠΑΝΟΥ Βασιλική του Γεωργίου

2. ΣΠΑΝΟΣ Αντώνιος του Γεωργίου

3. ΣΠΑΝΟΥ Αχιλλία του Γεωργίου

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

1. ΠΑΣΙΑΛΗΣ Βασίλειος του Γεωργίου

2. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ Δήμητρα του Ιωάννη

 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

5. Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε. )

6. Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Γ.Α. )

7. ΓΚΕΒΡΟΥ Ευαγγελία

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΜΑΚΡΗ Αικατερίνη του Ευαγγέλλου 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

2. EUROBANKERGASIASA.E.

3. ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

4. Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε. )

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

6. 1. ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Αθανάσιος του Βασιλείου

2. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Αγάπη του Βασιλείου

 

1. EUROBANKERGASIASA.E.

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

5. Ο.Α.Ε.Δ. ( Ο.Ε.Κ. )

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

      ΕΙΔΙΚΗΣ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

7. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ Γεώργιος του Αθανασίου 1.   ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη

2.   ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΑΛΙΒΑΤΖΟΓΛΟΥ   Λάζαρος του Παναγιώτη 1. ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

2. GENERALI HELLASA.E.

3. ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργία

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΤΣΟΤΙΝΑΣ Απόστολος του Αποστόλου 1.   ΚΛΗΜΕΝΩΦ Κωνσταντίνος

2. « Κ.ΚΛΗΜΕΝΩΦ και ΣΙΑ ΙΚΕ»

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

      ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΓΚΑΡΕΛΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου ΓΚΑΡΕΛΗ Χρυσούλα ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων του Παναγιώτη 1. ΚΟΣΜΑΣ Ευάγγελος

2. ΚΟΣΜΑΣ Αλέξανδρος

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κοσμάς του Νεοφύτου ΠΑΝΤΙΩΡΑ Μαρία ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

 

3) Νέα ημερομηνία δικασίμου : 11.11.2020 ( 11η Νοεμβρίου 2020 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ).Στην ανωτέρω δικάσιμο επαναφέρονται για συζήτηση όλες οι υποθέσεις ( πλην νέας τακτικής διαδικασίας ) που είχαν προσδιορισθεί να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 06.05.2020, ως εξής :

 

α/α

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Διαδικασία

      ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

( ν. 3869/2010 )

1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Ευαγγελία χα Σωτηρίου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

1. ΖΙΩΖΙΑΣ Χρήστος του Γεωργίου

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Πανδώρα του Χριστόδουλου

 

1.   ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

4. EUROBANK ERGASIAS

5. VOLKSWAGEN BANK GMBH

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΒΕΛΑΓΚΟΣ Θεόδωρος του Άγγελου 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

2. ALPHABANKA.E.

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΤΕΚΟΣ Λάμπρος του Δημοσθένη 1.   EUROBANK ERGASIAS A.E.

2. E.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.)

3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Νικόλαου 1.   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. ALPHABANKA.E.

3.   ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Σεραφείμ του Νικολάου

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Αικατερίνη χα Κων/νου Ζαμπούνη 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε. )

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

ΖΙΩΖΙΑ Κωνσταντίνα του Γεωργίου 1. EUROBANKERGASIASA.E.

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

3. ALPHABANKA.E.

4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

5. Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

6. Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε. )

Κοινοποίηση προς:

ΓΕΡΑΚΑΣ Κων/νος του Αποστόλου

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν. 3869/2010 )

      ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

( ν. 4055/2012 )

1. ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Βάϊου

2. ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βάϊου

 

 

ΕΚΟΥΣΙΑ

( ν.4055/2012 )

 

4) Νέα ημερομηνία δικασίμου : 09.12.2020 ( 09η Δεκεμβρίου 2020 ) ( ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ. ).Στην ανωτέρω δικάσιμο επαναφέρονται για συζήτηση όλες οι υποθέσεις ( πλην νέας τακτικής διαδικασίας που έχουν ήδη επαναπροσδιορισθεί ) που είχαν προσδιορισθεί να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 20.05.2020, ως εξής :

 

α/α

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Διαδικασία

      ΕΙΔΙΚΗΣ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Φώτιος Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

1. ΤΣΙΛΙΚΑ Γιαννούλα του Γεωργίου

2. ΤΣΙΛΙΚΑ Αικατερίνη χα Γεωργίου

1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Βασιλική του Ηλία

2. ΤΣΙΛΙΚΑΣ Στέργιος του Ιωάννη

 

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 1. ΛΙΟΥΠΗΣ Χρήστος του Γρηγορίου

2. ΛΙΟΥΠΗ Κωνσταντία του Ηλία

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Στεργιανώ του Αθανασίου 1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αγαμέμνονας του Αποστόλου

2. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία του Ευαγγέλου

3. ΝΡ Ασφαλιστική   – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΖΗΤΟΥΔΗΣ Παναγιώτης του Ιωάννη ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΖΗΤΟΥΔΗΣ   Γεώργιος του Ιωάννη ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΓΚΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος του Χρήστου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΤΕΡΖΙΔΗΣ Νικόλαος του Μόσχου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΤΕΡΖΙΔΗΣ Αλέξανδρος του Μόσχου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

 

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

ΑΡΓΥΡΟΣ Αλέξανδρος του Παύλου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

ΕΙΔΙΚΗ

(ΠΙΝΑΚΙΟΥ)

      ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΟΓΙΑ Σοφία του Ιωάννη ΠΑΦΥΛΛΑ Παρασκευή του Σπυρίδωνα

 

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

 

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΓΚΕΒΡΟΣ   Δημήτριος του Θωμά ΛΕΦΑΣ Γρηγόριος του Ηρακλή ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   Αγγελάκης του Κων/νου ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης του Θεοδώρου

 

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

 

II. Ηεπισημείωση του ως άνω ( οίκοθεν ) επαναπροσδιορισμού θα καταχωρηθεί στο εξωτερικό του φακέλου εκάστης των αντίστοιχων δικογραφιών ( με την ένδειξη «…Επαναπροσδιορισμός δυνάμει της υπ’ αριθμό …. / …… πράξης του Ειρηνοδίκη στα πλαίσια εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020…», πλέον δε τούτου, με πρωτοβουλία της Γραμματείας του Δικαστηρίου θα αναρτηθεί αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) και θα λάβει χώρα αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr .

ΙΙI. Όσον αφορά ειδικότερα τις υποθέσεις του ν. 3869/2020 που επαναπροσδιορίζονται με την παρούσα πράξη, θα καταχωρηθεί η νέα ημερομηνία συζήτησης αυτών στο ειδικό βιβλίο ( αλφαβητικό αρχείο ) που τηρείται κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3869/2010 στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για εκάστη των ανωτέρω υποθέσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της και η αντίστοιχη καταχώρηση στην υπάρχουσα ηλεκτρονική εφαρμογή.

ΙV. Η εγγραφή όλων των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα ( νέα δικάσιμος ), το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία της Γραμματείας του Δικαστηρίου και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων ( βλ. άρθρο 74 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 4690/2020 / ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ). Προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέες δικάσιμοι γνωστοποιούνται από τη Γραμματεία στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( βλ. άρθρο 74 παρ. 2 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 / ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ).

V. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ στο σημείο αυτό ιδιαίτερα ( με σκοπό την αποφυγή δικονομικών απαραδέκτων κατά τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων κατά τη νέα δικάσιμο ) ότι αυτονόητη προϋπόθεση για την ακώλυτη εφαρμογή της ( οίκοθεν ) επαναφοράς των ανωτέρω υποθέσεων για συζήτηση ( με βάση τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 του ν. 4690/2020 ) αποτελεί η προηγούμενη έγκαιρη επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης στον καθ’ ου αυτό στρέφεται ( για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο ). Εφόσον δε αυτή (επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο) δεν έχει συντελεσθεί για οποιονδήποτε λόγο ( π.χ. λόγω αποχής των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της αναστολής, κ.λ.π. ), ο επισπεύδων διάδικος οφείλει να επισπεύσει την επίδοσή του μετά την άρση της αναστολής ( ήτοι από την 01.06.2020 και εντεύθεν ), μέσω των μεθόδων επίδοσης που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 122επ. του ΚΠολΔ, τηρώντας όμως παράλληλα και τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο 228 του ΚΠολΔ ( 30 μέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση ). Στην τελευταία περίπτωση η Γραμματεία του Δικαστηρίου, κατόπιν σχετικής αίτησης του επισπεύδοντα διαδίκου, θα χορηγεί πιστοποιητικό για τη νέα δικάσιμο, ώστε ο επιμελέστερος διάδικος να μπορεί να ολοκληρώσει την κλήτευση και μέσω Δικαστικού Επιμελητή.

VI. Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, εκτός των ως άνω καταχωρήσεων, 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) με συνημμένο το περιεχόμενο αυτής σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής, 2α) στο Ειρηνοδικείο Λάρισας ( της έδρας του Πρωτοδικείου ) προκειμένου να αναρτηθεί τον πίνακα ανακοινώσεων της ανωτέρω υπηρεσίας καθώς και 2β) στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών ( και μέλη του ανωτέρω Δικηγορικού Συλλόγου ) με αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτού και να προβούν στις σχετικές ενέργειες αλλά και, τέλος, 2γ) στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( βλ. άρθρο 74 παρ. 2 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 / ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ).Από τους δύο τελευταίους αποδέκτες ( Δ.Σ. Λάρισας και Κεντρική Υπηρεσία Ν.Σ.Κ. ) θα πρέπει να αντληθούν σχετικές ( έγγραφες ή σε ηλεκτρονική μορφή ) βεβαιώσεις παραλαβής ( ή/και περαιτέρω ανάρτησης σε ιστοσελίδες αυτών ) της παρούσας πράξης, προκειμένου να «…πιστοποιείται…» η αποστολή της παρούσας πράξης επαναπροσδιορισμού στους τελευταίους και να συμπεριληφθούν ( οι βεβαιώσεις ) στο φάκελο των ανωτέρω υποθέσεων και στο πρωτότυπο της παρούσας πράξης.

Φάρσαλα, 01.06.2020

Ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων

Αθανάσιος Μπλάντας