Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας των (αρχικών) δικασίμων της 17.03.2020 και 28.04.2020 για την δικάσιμο της 16.06.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

163 /2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020, 21159/27.03.2020, 24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020) την με αριθμό 103 /2020 συναφή πράξη μας και την με αριθμό 78/2020 πράξη μας.

3) Το γεγονός ότι οι υποθέσεις της διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας, που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά τις δικασίμους της 17ης Μαρτίου 2020 και της 28ης Απριλίου 2020, ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων ως εξής:

Α) Από τη δικάσιμο της 17ης Μαρτίου 2020 των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

1) 883/18

2) 917/19

3) 151/20

 

Β) Από τη δικάσιμο της 28ης Απριλίου 2020 των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

1) 250/20

2) 251/20

3) 252/20

4) 253/20

5) 254/20

6) 255/20

7) 257/20

8) 258/20

9) 261/20

10) 262/20

11) 263/20

ΟΡΙΖΟΥΜΕ: Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020.

Ώρα συζήτησης 12:00 μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς και στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 12.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη