Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας των (αρχικών) δικασίμων της 17.03.2020, 07.04.2020, 05.05.2020 και 19.05.2020 για την δικάσιμο της 07.07.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

164  /2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020, 21159/27.03.2020, 24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020) την  με αριθμό 103 /2020 συναφή πράξη μας και την με αριθμό 78/2020  πράξη μας.

3) Ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, ματαιώθηκαν οι υποθέσεις της διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το ανωτέρω διάστημα.

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων ως εξής:

Α) Από τη δικάσιμο της 17ης Μαρτίου 2020 των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

1)  805/19

2)  1105/19

3)  856/19

4) 538/19

5) 959/19

6) 421/19

7) 1047/19

8) 111/20

9) 131/20

 

Β) Από τη δικάσιμο της 7ης Απριλίου 2020 των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

1)  183/20

2)  186/20

3)  191/20

 

 Γ) Από τη δικάσιμο της 5ης Μαΐου  2020 της κάτωθι υπόθεσης  με αριθμό κατάθεσης:

1) 245/20

 

Δ) Από τη δικάσιμο της 19ης Μαΐου 2020 των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

1) 274/20

2) 275/20

3) 276/20

4) 277/20

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ: Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

Ώρα συζήτησης  12:00 μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 12.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη