Ανακοίνωση του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τις εργασίες του Ειρηνοδικείου απο 01.06.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Λάρισα 29.5.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                 Αριθμ.πρωτ.

 

Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο πρώτο και τέταρτο της υπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28.5.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνηςκλπ, αναφορικά με τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας, ειδικά δε για την προστασία των προσώπων στο χώρο του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, ορίζουμε τα κάτωθι:

1. Οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή από 13.3.2020 μέχρι 31.5.2020, θα επαναπροσδιοριστούν οίκοθεν σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά χρονική προτεραιότητα, η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων, η σχετική δε εγγραφή και η προς ενημέρωση γνωστοποίηση της νέας δικασίμου θα γίνει με επιμέλεια της γραμματείας, κατά τον τρόπο που προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

2. Τα πινάκια και εκθέματα των δικασίμων όλων των διαδικασιών, πλην της νέα τακτικής, θα μπορούν να κατανέμονται χρονικά εντός της αυτής ημέρας από τον αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων των εγγεγραμμένων σε κάθε πινάκιο ή έκθεμα Ειρηνοδίκη και ο καταμερισμός αυτός με επιμέλεια του γραμματέα θα γνωστοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθετική ρύθμιση.Θα προτάσσονται οι υποθέσεις για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στη γραμματεία του δικαστηρίου ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων τους μάρτυρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Θα προτάσσονται επίσης οι υποθέσεις για τις οποίες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους με κοινή ανέκκλητη δήλωση έχουν διατυπώσει αίτημα αναβολής χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, το οποίο (αίτημα) έχουν υποβάλει στην γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.Σε κάθε περίπτωση για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη διευθέτηση του πινακίου και την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, κρίνεται σκόπιμο όπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ενημερώνουν το Γραμματέα της έδρας την προηγουμένη ημέρα της δικασίμου, για τυχόν αιτήματα αναβολών, περιπτώσεις παραίτησης, ματαίωσης, ώστε να προτάσσεται η εξέτασή τους.

3. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίουθα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 20 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου.

4. Για τους μεταβαίνοντες στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, στα γραφεία, ακροατήριο και εν γένει χώρους αυτού, συνιστάται μετ΄επιτάσεως η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου για όλους, Ειρηνοδίκες, Γραμματείς, Δικηγόρους, διαδίκους ή τρίτους.

5. Οι εισερχόμενοι στους χώρους αυτούς να χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί.

6. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου να γίνεται ανά άτομο μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

7. Να τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

8. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

9.Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίουκαι των γραφείων του.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης