Επιστολή της Πρόεδρου του Δ.Σ.Λάρισας για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων κατά την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του Covid-19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιστολή προς την Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ. Χαλιαμούρδα, Πρόεδρο Εφετών, τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας κ. Ρασιδάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και τον Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας κ. Θεοδωράκη, Ειρηνοδίκη, απέστειλε σήμερα η Πρόεδρος του Δ.Σ.Λάρισας κ. Νικολέττα Μπασδέκη.

Στην επιστολή αυτή περιλαμβάνονται οι προτάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων που έχουν προκύψει και θα προκύψουν κατά την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του Covid-19.  Όμοια επιστολή, με έμφαση όμως στον τρόπο λήψης αντιγράφων ποινικών δικογραφιών, θα αποσταλεί και στους Διευθύνοντες την Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Λάρισας.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Λάρισα,  4 Μαΐου 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                        Αριθμ. πρωτ. 239

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                        Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση         :       ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41 000 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες      :             Αντώνιος Δέλκος

Τηλέφωνο          :                  2410532037

FAX                   :                  2410532042

E-mail               :               dslar@dslar.gr

 

Προς

  1.  Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ. Χαλιαμούρδα Πρόεδρο Εφετών 
  1. Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας κ. Ρασιδάκη Πρόεδρο Πρωτοδικών 
  1. Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας κ. Θεοδωράκη Ειρηνοδίκη

 

κ. κ . Προιστάμενοι

 

Εδώ και δύο μήνες, η χώρα μας, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει εξαιτίας του COVID 19 πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά μας, τόσο ως πολιτών, όσο και ως επαγγελματιών. Με την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν την εξ αποστάσεως πρόσβαση των δικηγόρων στις δικαστικές υπηρεσίες και έγγραφα και την – όσο το δυνατό – αποφυγή συνωστισμών στους χώρους των δικαστηρίων και προσωπικής επαφής με τους δικαστικούς υπαλλήλους, με σκοπό την προάσπιση της υγείας αλλά και την διευκόλυνση όλων μας, όσων εμπλεκόμεθα στη δικαστηριακή πρακτική.

 

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε ως Δικηγορικός Σύλλογος τα παρακάτω μέτρα:

1. Να δημιουργηθούν, εφόσον δεν υπάρχουν ήδη, σε κάθε τμήμα του Εφετείου, της Εισαγγελίας Εφετών, του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και των Ειρηνοδικείων Λάρισας, Φαρσάλων και Ελασσόνας, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (λογαριασμοί email), ξεχωριστές για κάθε τμήμα, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν μέσω του www.dslar.gr και θα αναρτηθούν και στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.

 

Να είναι δυνατή μέσω αυτών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αλληλογραφίας η υποβολή παντός είδους αιτήσεως ακόμη και από δικηγόρους που δεν είναι κάτοχοι ψηφιακής υπογραφής.

 

Η ταυτοποίηση του αποστολέα της αίτησης να γίνεται με αντιπαραβολή του σχετικού καταλόγου των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αλληλογραφίας των μελών του Δ.Σ.Λ. η οποία και θα αποσταλεί σε όλα τα ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικά ταυτοποίηση του αποστολέα της αίτησης να μπορεί να γίνει και μέσω της φόρμας του gov.gr για την υπεύθυνη δήλωση, κατά τα πρότυπα της παρ. 2 του άρθ. 33 της από 01.05 2020  Π.Ν.Π. για την κατάθεση δήλωσης παράστασης στα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

Εφόσον για την αίτηση ή για το πιστοποιητικό που ζητείται να εκδοθεί απαιτείται η επικόλληση μεγαρόσημου, αυτό να εκδίδεται μέσω της εφαρμογής του e-παράβολου του Υπουργείου Οικονομικών και να αποστέλλεται με το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Να είναι δυνατή ακόμη και η τηλεφωνική υποβολή αίτησης κατά τα πρότυπα των ισχυόντων για τα Κ.Ε.Π. Η ταυτοποίηση του αιτούντος στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους.

 

Τα εκδοθέντα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις να αποστέλλονται σκαναρισμένα σε ψηφιακή μορφή.

 

Εφόσον ο αιτών χρειάζεται να λάβει το πιστοποιητικό σε φυσική μορφή θα πρέπει να επισημαίνει τούτο στην αίτηση του αναφέροντας ταυτόχρονα και την προτεινόμενη ώρα κατά την οποία δύναται να παραλάβει το έγγραφο που ζητά. Η παράδοση του εγγράφου θα γίνεται μετά από ραντεβού που θα ορίζει σε απαντητικό του e-mail ο γραμματέας του τμήματος.

2. Να γίνει συντονισμένη προσπάθεια απόκτησης ψηφιακών υπογράφων από τους δικαστές και τους γραμματείς, τουλάχιστον τους προϊσταμένους κάθε τμήματος, όλων των δικαστικών αρχών. Όταν αυτό συμβεί θα είναι δυνατή η έκδοση όλων των δικαστικών εγγράφων ακόμη και των αποφάσεων των δικαστηρίων σε μορφή ηλεκτρονικά προστατευόμενου αρχείου το οποίο θα μπορεί να διακινηθεί περαιτέρω με ασφάλεια για το περιεχόμενο και την πιστότητα του.

 

Καθώς όμως τούτο δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα, θα πρέπει τα αρμόδια για την έκδοση των πολιτικών αποφάσεων τμήματα να προμηθευτούν scanner και να μετατρέψουν σε ηλεκτρονικά αρχεία όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις 15.03.2020 και μετά. Μέχρι βέβαια να συμβεί τούτο σε κάθε γραφείο να υπάρχει λίστα στην οποία θα συμπληρώνεται με κάθε δυνατό τρόπο επικοινωνίας (τηλεφωνικά, e-mail κλπ) η απόφαση, αντίγραφο της οποίας θα ζητεί ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος. Στο τέλος της ημέρας και πριν τη λήξη του ωραρίου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα συγκεντρώνουν τις αποφάσεις και θα τις φωτοτυπούν στο γραφείο του ΔΣΛ στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου με χρέωση του κόστους στον ενδιαφερόμενο.

Σε κάθε πάντως περίπτωση και για λόγους ενημέρωσης των πληρεξούσιων δικηγόρων θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης και χορήγησης αποσπάσματος των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων (του διατακτικού αυτών – στα πρότυπα των αποσπασμάτων των ποινικών αποφάσεων).

 

3. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε ανωτέρω (δημιουργία λίστας και μαζική φωτοτύπηση) θα γίνεται η λήψη αντιγράφων των ποινικών δικογραφιών.

 

4. Να γίνει δεκτή η κατάθεση δικογράφων αλλά και η υποβολή μηνύσεων (αρ.119 παρ. 3 ΚΠολΔ και αρ. 42 παρ. 4 ΚΠΔ) από όσους δικηγόρους μέλη του ΔΣΛ είναι κάτοχοι ψηφιακής υπογραφής μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η  ταυτοποίηση του υπογράφοντος δικηγόρου να μπορεί να γίνει με την αντιπαραβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με αυτή που ο ΔΣΛ θα αποστείλει στους γραμματείς όλων των τμημάτων όλων των δικαστικών αρχών. Εννοείται πως στην περίπτωση αυτή, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να συνυποβάλλεται γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής καθώς και κάθε άλλο προβλεπόμενο για το συγκεκριμένο δικόγραφο η ένδικο μέσο παράβολο.

 

5. Τέλος και μέχρι την οργάνωση των τμημάτων για τις ως άνω ενέργειες καθημερινά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα οι σύμβουλοι καθημερινότητας ή υπάλληλος του Συλλόγου, θα συγκεντρώνουν τα αιτήματα των δικηγόρων (για έκδοση αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων) τα οποία θα κατατίθενται στις γραμματείες των δικαστηρίων, θα λαμβάνουν τα πρωτότυπα των αποφάσεων οι οποίες θα φωτοτυπούνται για λογαριασμό των πληρεξουσίων δικηγόρων και θα παραδίδονται τα αντίγραφα στους ενδιαφερομένους την επομένη και από ώρες 13.00 έως 14.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

Νικολέττα Μπασδέκη

22449929_1305788849530059_5834621150538454195_n