Ενημέρωση για τη διαδικασία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σχετικά με την εκμίσθωση του κυλικείου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας

Slider, Δικαστικό Μέγαρό, Εξωτερικό

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λάρισα, 17.01.2020

Ενημέρωση για τη διαδικασία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σχετικά με την εκμίσθωση του κυλικείου του

Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας

Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, με απόφαση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση για την κατανομή των ευρισκομένων εντός των Δικαστικών Μεγάρων κυλικείων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους, με δημοπρασία ή με καταβολή τέλους σε ΑΜΕΑ/πολύτεκνους σε αναλογία 70 – 30 αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί η υπ’ αριθμ. 85/2018 γνωμοδότησή του ΝΣΚ (Τμήμα Ε), σύμφωνα με την οποία «η προβλεπόμενη από το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 κατανομή των εντός των Δικαστικών Μεγάρων λειτουργούντων κυλικείων, σε ποσοστά 30% και 70%, με δημόσια κλήρωση, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους έναντι καταβολής τέλους, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, ή με δημοπρασία αντίστοιχα, ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., θα πραγματοποιηθεί δε άπαξ, για το συνολικό αριθμό των κυλικείων που λειτουργούν στα Δικαστικά Μέγαρα της χώρας, λόγω της χωρικής αρμοδιότητας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε όλη την επικράτεια, ώστε εφεξής να είναι γνωστή η διαδικασία παραχώρησης κάθε κυλικείου. Για τα κυλικεία στα οποία υφίστανται, κατά το χρόνο της κλήρωσης, ενεργές μισθώσεις ή παραχωρήσεις, η ανωτέρω ρύθμιση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη του μισθωτικού χρόνου ή του χρόνου παραχώρησης της χρήσης του, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής αίτησης από τα ανωτέρω πρόσωπα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραχώρησής του με δημοπρασία. Οι στεγαζόμενες στα Δικαστικά Μέγαρα Δημόσιες Αρχές της Δικαστικής Λειτουργίας, (τα Δικαστήρια) έχουν αρμοδιότητα να διεξάγουν τη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των ανωτέρω κυλικείων, είτε με υποχρέωση καταβολής τέλους είτε με δημοπρασία». Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.

Το δικαίωμα χρήσης του κυλικείου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας κληρώθηκε να παραχωρηθεί με δημοπρασία. Για την εκκίνηση της διαδικασίας διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, του π.δ. 715/1979, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ 2 του άρθρου 1ου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πρέπει να προηγηθεί η απόφαση του φορέα αφού γίνει η εμβαδομέτρηση του χώρου και εκδοθεί έγγραφο της ΔΟΥ για καθορισμό του αντικειμενικού μισθώματος, διαδικασία που, μετά από εντολή της κ. Προϊσταμένης του Εφετείου Λάρισας, έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εν συνεχεία, αφού διαβιβαστούν τα ανωτέρω στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., και κατόπιν εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικού του Ταμείου, θα οριστούν η διάρκεια της μίσθωσης και η τιμή εκκίνησης. Με την οικεία απόφαση του φορέα, θα εξουσιοδοτηθεί η κ.Προϊσταμένη του Εφετείου Λάρισας για τη σύνταξη και την υπογραφή των όρων της διακήρυξης, τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καθώς και για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ