Οδηγίες για τον τρόπο πληρωμής στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λ.π.

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον τρόπο πληρωμής στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λ.π. εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικά για την πληρωμή των δικαστικών αντιπροσώπων αναφέρεται ότι :

1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΔΙΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥΣ)

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ (35305/8.5.2019 (ΦΕΚ Β΄1562) απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αίτησης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση ο τακτικός Δικαστικός Αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής που θα εκτελέσει χρέη τακτικού θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στο ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ των Γραμματέων των Εφορευτικών Επιτροπών και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στην ορθή καταχώρηση των στοιχείων των γραμματέων και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί (ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ ) διότι σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων (ονοματεπώνυμο ή/και Α.Φ.Μ ) δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ο ΑΦΜ και το Επώνυμο πρέπει να ταυτίζονται με στοιχεία οποιουδήποτε φορολογικού εντύπου – εγγράφου του γραμματέα ή διερμηνέα.

(ΔΙΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥΣ)

Επισημαίνουμε ότι οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στους οποίους προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση, ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία για τους γραμματείς της εφορευτικής επιτροπής του τμήματος αρμοδιότητάς τους καθώς και για τον διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί. Σε περίπτωση που ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης καταχωρήσει λανθασμένα το ονοματεπώνυμο ή το Α.Φ.Μ. του/των γραμματέα/ων δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής (διορισμένοι εντός και εκτός Νομού) καλούνται να ολοκληρώσουν – οριστικοποιήσουν την εν λόγω ηλεκτρονική αίτηση το αργότερο μέχρι τις 14/6/2019.

Δείτε την εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
37858_signed
37858_signed (337 kB)