Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2018.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), όπως η ανωτέρω παρ. 22 τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80),
β) του π.δ. 133/2016 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας» (Α΄ 242), ιδίως των άρθρων 2, 4, 5, 6 και 7.

2. Την αριθ. 28761οίκ/19-5-2017 (Β΄ 1779) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

3. Την αριθ. 28767οίκ/19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 51477οίκ/29-6-2017 όμοια απόφαση.

4. Την αριθ. 51742/20-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 441) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 6 του
π.δ. 133/2016.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2018, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας, στο Τμήμα Γραμματείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Στη σχετική αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών.
3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων τα κωλύματα που αναφέρονται παρακάτω στην υποπαράγραφο β).
5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
7. Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος.
8. Βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεως περί άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή, όπου απαιτείται.
9. Διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εκατό (100,00) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία» και στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2018 ή e παράβολο, ύψους εκατό (100,00) ευρώ, με κωδικό τύπου 8409 και ονομασία «Συμμετοχή στις εξετάσεις για το μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας».

Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως.

Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β΄ του μητρώου του άρθρου 8 του π.δ. 133/2016. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α΄ του μητρώου, εκτός από τη συμμετοχή στις
εξετάσεις, απαιτείται η άσκηση ενός εκ των ως άνω επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι:

α) Είναι διοικητικοί υπάλληλοι του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού.

β) Έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της
δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005
και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011.

γ) Έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή

δ) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά το άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 38/2010.Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διεξαγωγής τους θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr). Διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο 213.130.7072.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ