Νέο αίτημα Προέδρου Ολομελείας για παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών 2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                                               Αθήνα,  28.3.2017
 Αρ. Πρωτ. 1457
Προς
Τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΚΑ
Κύριο Αθανάσιο Μπακαλέξη
Κοινοποίηση :
  • Υφυπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο
  • Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρία Στέλλα Βρακά
  • Πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΦΚΑ, κύριο Κωνσταντίνο Μακέδο

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Με το παρόν επανερχόμαστε στο αίτημα μας για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016 για τους δικηγόρους χωρίς δυσμενείς γι’ αυτούς έννομες συνέπειες.

Η ως άνω παράταση καθίσταται επιβεβλημένη, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι μας αδυνατούν να καταβάλουν σωρευτικά τις ασφαλιστικές εισφορές του περασμένου έτους και τις τρέχουσες του έτους 2017 με βάση τον ν. 4387/2016.

Η ανησυχία μας καθίσταται εντονότερη δεδομένου ότι  α) μέχρι και σήμερα, κατά τρόπο ανεξήγητο, δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ τα θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης της μεθαυριανής  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, και β) ότι ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής αρχικά έλαβε μονομερώς και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα λοιπά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, απόφαση να μη συγκαλέσει την προγραμματισμένη Συνεδρίαση του οργάνου  για την Τετάρτη 29/3/2017, ώστε να ληφθεί απόφαση  επί του θέματος, πράγμα το οποίο έπραξε μόνο μετά από έντονη έγγραφη όχληση του εκπροσώπου μας στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Για τους λόγους αυτούς, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται λήψη απόφασης στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ για παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016 έως την 30.6.2017. 

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ