Υποχρέωση προσκομιδής γραμματίου προείσπραξης και στις διοικητικές επιτροπές

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 26.09.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη δημοσίευση του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013), για το παραδεκτό κάθε διαδικαστικής πράξης, θεσπίζεται η υποχρέωση προσκομιδής γραμματίου προκαταβολής εισφορών από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό της διάταξης του άρθρ.61 παρ.1 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων, η υποχρέωση αυτή εκτείνεται και στις διοικητικές επιτροπές, στις οποίες ο παριστάμενος δικηγόρος οφείλει να προσκομίζει το σχετικό γραμμάτιο. Η αξία του είναι ισόποση με αυτή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου όταν παριστάμεθα στις Διοικητικές Επιτροπές Οργανισμών/Υπουργείων και στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και ισόποση με αυτή του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Υπαλλήλων) όταν παριστάμεθα στις Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Επιτροπές Οργανισμών/Υπουργείων ή στα Δευτεροβάθμια-Τριτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια.
Κατόπιν τούτων εφιστούμε την προσοχή για την ορθή τήρηση της σχετικής υποχρέωσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ