Εφαρμογές Πληροφορικής – Εργαλεία Υπολογισμού για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης του ν. 3869/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
101 81 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2103842930
FAX: 2103821241
EMAIL: grammatia-katanaloti@gge.gr                         Αθήνα 27.6.2011

Προς
1.    ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
2.    ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
3.    ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
4.    ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ  :  «Εφαρμογές Πληροφορικής – Εργαλεία Υπολογισμού  για τον υπολογισμό των μηνιαίων καταβολών για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων»
Σας γνωστοποιούμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) έχουν αναρτηθεί εφαρμογές πληροφορικής (εργαλεία υπολογισμού) που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) στην αξιοποίηση του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν να γίνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο ακριβής προσδιορισμός των υποχρεώσεων του οφειλέτη προς όλους τους πιστωτές του.
Ειδικότερα:

Α. Με την πρώτη εφαρμογή διευκολύνεται ο οφειλέτης να προσδιορίσει τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία καταβολή του προς τους πιστωτές του.  Ο οφειλέτης συμπληρώνει  το ποσόν που μπορεί να καταβάλει κάθε μήνα, τη χρονική διάρκεια και τις υποχρεώσεις προς τους πιστωτές που ικανοποιούνται συμμέτρως. Η εφαρμογή κατανέμει αυτομάτως τη μηνιαία καταβολή σε όλους τους πιστωτές, ενώ δίνει χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την έκταση εξυπηρέτησης του χρέους. Η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για πρόταση εξωδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού είτε για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010.

Β. Με τη δεύτερη εφαρμογή καθορίζεται η μηνιαία δόση που  πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης προκειμένου να διατηρήσει  την κύρια ή μοναδική κατοικία του και πως αυτή κατανέμεται στους πιστωτές. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης συμπληρώνει την εμπορική αξία της κατοικίας, το ποσοστό αποπληρωμής (85%), το επιτόκιο, τη διάρκεια εξυπηρέτησης. Με αυτά τα στοιχεία η εφαρμογή προσδιορίζει αυτομάτως τη μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο οφειλέτης για την προστασία της κατοικίας του.  Στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση των στοιχείων για τους πιστωτές και τις εξασφαλισμένες ή μη απαιτήσεις, η εφαρμογή προβαίνει στην κατανομή της μηνιαίας δόσης στους πιστωτές.

Οι εφαρμογές συνοδεύονται από  σχετικές οδηγίες χρήσης και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκτυπώνει τα στοιχεία και τα αποτελέσματα που τον αφορούν.

Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο  της ΓΓΚ έχουν αναρτηθεί υποδείγματα α) περιουσιακής κατάστασης και β) σχεδίων διευθέτησης των οφειλών, καθώς επίσης και κατάσταση δικηγορικών συλλόγων και ενώσεων καταναλωτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν νομικής συνδρομής στο στάδιο επιδίωξης εξώδικου συμβιβασμού.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα χρήσης των παραπάνω εφαρμογών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ