Προκήρυξη ΔΣΛ για προμήθεια απινιδωτών Δικαστικού Μεγάρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                Λάρισα 9 Οκτωβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 – 41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες : Αντώνιος Δέλκος
Τηλέφωνο :2410532037
FAX : 2410532042
E-mail: dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) Διφασικών Φορητών Απινιδωτών, των οποίων η χρήση ενδείκνυται για βασική υποστήριξη ζωής σε χώρους μαζικής συνάθροισης (εν προκειμένω στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας) και οι οποίοι θα πληρούν τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρωτοκολληθεί. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια δύο (2) Διφασικών Φορητών Απινιδωτών».
Στην προσφορά πρέπει να αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος καθώς και η συχνότητα συντήρησής του (του απινιδωτή) και το κόστος αυτής.
Η προθεσμία υποβολής των οικονομικών προσφορών αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας και της ανάρτησης στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (www.dslar.gr) της παρούσας πρόσκλησης και λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, (Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία, 1ος όροφος, Τηλ. 2410 532044) ή ταχυδρομικά (ΤΘ 1004 ΤΚ 41100). Στην τελευταία περίπτωση, η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

(Ακολουθούν οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Η προσφερόμενη συσκευή να είναι καινούρια και αμεταχείριστη, διφασικής τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CΕ.
2. Να είναι μικρού όγκου και βάρους. Να αναφερθούν οι διαστάσεις αναλυτικά και το βάρος.
3. Να παρέχει απινίδωση μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads). Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ασθενείς κάθε ηλικίας.
4. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης (ΑΕD) με φωνητικά, γραφικά και οπτικά μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή, οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
5. Να λειτουργεί σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης ΑΗΑ/ΕRC 2005 ΑΕD/CPR.
6. Να είναι διφασικής τεχνολογίας και να παρέχει ενέργεια μεταβλητή από 150 έως 200 Joules τουλάχιστον. Να προσαρμόζει την κυματομορφή απινίδωσης αυτόματα, ανάλογα με την εκάστοτε διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς
7. Να φορτίζεται πλήρως σε χρόνο κάτω των 15 δευτερολέπτων.
8. Η συσκευή να εκφορτίζει εσωτερικά, αυτόματα σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί η ενέργεια, για λόγους ασφαλείας.
9. Να λειτουργεί αυτόνομα με μπαταρία μιας χρήσης.
10. Να εκτελεί αυτόματο έλεγχο λειτουργίας των κυκλωμάτων, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε φορά με την ενεργοποίηση της. Σε περίπτωση βλάβης να παρέχει ένδειξη.
11. Να διαθέτει ενσωματωμένη ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων.
12. Η συσκευή να είναι κατάλληλη για εύκολη μεταφορά, υψηλής ανθεκτικότητας σε κραδασμούς και πτώση υγρών.
13. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς, ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ            ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ