Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιβλιοθηκονόμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 30 Ιουλίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. πρωτ.356
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 – 41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες : Αντώνιος Δέλκος
Τηλέφωνο :2410532037
FAX : 2410532042
E-mail: dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.2 του Ν 3863/2010 στο οποίο προστέθηκε εδάφιο Α με το Ν 3899/2010 αρθρο 17 παρ. 5α , λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της :
Βιβλιοθηκονόμο για την κάλυψη των αναγκών της βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ο οποίος θα καλύπτει και ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης αυτού.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
3. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπηρεσιών διαδικτύου (MS Office, Internet κτλ).
4. Προηγούμενη συναφή εργασιακή εμπειρία προς τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης.

Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π.).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τα παραπάνω τυπικά προσόντα και ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά των παραπάνω δικαιολογητικών αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας και της ανάρτησης στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (www.dslar.gr) και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 13:00 και θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 13:00, στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ( Λάρισα, οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία, 1ος όροφος, Τηλ. 2410 532044) η ταχυδρομικά ΤΘ 1004 ΤΚ 41100 και στη περίπτωση αυτή η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου η το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, όπως επίσης και μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου(www.dslar.gr).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                         ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ