Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΔΣΛ και Γενικής Γραμματείας Ισότητας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (LEGAL AID)
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΤOY ΔΙΚΗΓΟΡΙΚOY ΣΥΛΛΟΓOY ΛΑΡΙΣΑΣ

Στην Λάρισα, σήμερα, την 5η Απριλίου 2013 ανάμεσα στα κάτωθι  συμβαλλόμενα μέρη:
1. Την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δραγατσανίου, αρ. 8  νομίμως εκπροσωπούμενη από την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων  κ. Ζέττα Μ. Μακρή και
2. Τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, που εδρεύει στην Λάρισα, επί της οδού Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Δημήτριο Γ.Κατσαρό έγιναν  αμοιβαίως  αποδεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:


Ι΄
Η βία κατά των γυναικών συνιστά την πιο ειδεχθή συστηματική και διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Αποτελεί απειλή για όλες τις γυναίκες και εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη, ειρήνη και ισότητα των φύλων σε όλες τις κοινωνίες. Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών έχει πολλές διαστάσεις: Νομική, Ψυχοκοινωνική, Οικονομική, Υγείας, Ανάπτυξης, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υλοποιεί για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες της τις μορφές (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, παράνομη διακίνηση προσώπων) με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013». Το ανωτέρω πρόγραμμα,  περιλαμβάνει ένα δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, τα συμβουλευτικά κέντρα, τους ξενώνες φιλοξενίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής βοήθειας σε γυναίκες που είναι θύματα βίας.
ΙΙ’
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας , αναγνωρίζοντας από κοινού: α) την αναγκαιότητα ουσιαστικής συμβολής της πολιτείας στην ενίσχυση των γυναικών θυμάτων της έμφυλης βίας, ως προαπαιτούμενο της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας, β) τη σημασία της συνεργασίας των κρατικών φορέων με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς στην προσπάθεια καταπολέμησης και εξάλειψης όλων των μορφών της έμφυλης βίας, γ) την αναγκαιότητα της λειτουργίας συμβουλευτικών κέντρων της ΓΓΙΦ ως υπηρεσιών πρώτης γραμμής, άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, καθώς επίσης και την σημασία υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τη έμφυλη βία, όλων των μορφών, συμφωνούν στο κάτωθι  παρακάτω πλαίσιο συνεργασίας:
ΙΙΙ΄
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία  πρόθεσή τους να συνεργασθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά για την ενίσχυση και επιτυχία του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών προσέρχονται στην υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας,  με το οποίο συμφωνούν ως ακολούθως:
Α) Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων:
εντάσσει στο Έργο με τίτλο: «Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» (ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση») τη συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας  εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για:
• την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή νομικής βοήθειας στις γυναίκες θύματα βίας οι οποίες προσφεύγουν στο συμβουλευτικά κέντρο γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Λάρισα.
• τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, σεμιναρίων, για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες θύματα βίας.
Β) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας :
• συνεργάζεται με το συμβουλευτικό κέντρο της ΓΓΙΦ το οποίο  βρίσκεται στην Λάρισα και εξασφαλίζει συνήγορο υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίων ή λοιπών αρχών για κάθε γυναίκα συμβουλευόμενη που χρειάζεται νομική βοήθεια.
• εξασφαλίζει συνηγόρους υπεράσπισης και παρέχει νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας συμφώνως με όσα περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα του παρόντος.
Τα παραπάνω από κοινού συμφώνησαν και συνυπογράφουν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος  από ένα:
Ζέττα Μ. Μακρή Δημήτριο Γ.Κατσαρό

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
Υπουργείο Εσωτερικών Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Λάρισας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LEGAL AID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τον Δικηγορικό Σύλλογο που συνυπογράφει το πρωτόκολλο συνεργασίας (αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί το παρόν) είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον δικαστηρίων για τις υποθέσεις που κατωτέρω αναφέρονται.
Ο σκοπός της συνεργασίας είναι διττός: αφενός, στοχεύει στην καταπολέμηση και εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας που υφίστανται οι γυναίκες ενισχύοντας στην πράξη τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη δικαιοσύνη, αφετέρου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου στην ανάληψη τέτοιων υποθέσεων.
Β. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Για το σκοπό αυτό, παραπέμπονται από το συμβουλευτικό κέντρο της ΓΓΙΦ γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας π.χ. ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης/ νομικής συνδρομής/ βοήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και την 31η .12.2015.
Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή νομικών υπηρεσιών στις γυναίκες της ομάδας στόχου και συγκεκριμένα:
1. Έξοδα παράστασης δικηγόρου στο δικαστήριο, τα οποία θα αποδεικνύονται από το διπλότυπο είσπραξης του δικηγορικού συλλόγου σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα νομίμων ελαχίστων αμοιβών ή όπως αυτός τροποποιηθεί στο μέλλον, καθώς και από θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων.
2. Έξοδα παράστασης δικηγόρων για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα νόμιμων ελαχίστων αμοιβών του δικηγορικού συλλόγου σε συνεργασία με το συμβουλευτικό κέντρο της ΓΓΙΦ και θα αποδεικνύονται από θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων. Η ωριαία αμοιβή ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις νόμιμες ελάχιστες αμοιβές. Δεν δικαιολογείται απασχόληση του δικηγόρου άνω των τριών ωρών.
3. Έξοδα για υποθέσεις που αφορούν:
α) στην εκπροσώπηση στα αστικά δικαστήρια για τα παρακάτω ζητήματα:
• την μετοίκηση του συζύγου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή και με τακτική αγωγή.
• τις διαφορές που αφορούν στην επιμέλεια των τέκνων και στην παροχή διατροφής στις δικαιούχους και στα τέκνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή και με τακτική αγωγή.
• τις γαμικές διαφορές.
β) στην εκπροσώπηση στα ποινικά δικαστήρια για θέματα βίας.
4. Ο Φ.Π.Α. ο οποίος επιβαρύνει την εκάστοτε αμοιβή.
Η καταβολή της αμοιβής και των εξόδων των δικηγόρων θα γίνεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), τελικό συν-δικαιούχο του σχετικού υποέργου για την παροχή νομικής βοήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την διαχείριση και τον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, όπως αυτά αποδεικνύονται από παραστατικά που θα κατατίθενται από τον/την δικηγόρο.
Σε κάθε φάση της διαδικασίας ο/η δικηγόρος που συνεργάζεται με το συμβουλευτικό κέντρο της ΓΓΙΦ, θα  καταθέτει συνοπτική έκθεση για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε (legal aid).
Ε. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος που συνυπογράφει το πρωτόκολλο συνεργασίας δεσμεύεται:
1. να προβεί σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ενημέρωση και προώθηση της δράσης στα μέλη τους.
2. να καταρτίσει ονοματικό κατάλογο δικηγόρων υπηρεσίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Στον εν λόγω κατάλογο θα συμπεριλαμβάνονται μέλη του δικηγορικού συλλόγου, που έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια επιμόρφωσης που θα υλοποιήσει η ΓΓΙΦ. Οι δικηγόροι θα ορίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά από τον αντίστοιχο κατάλογο του δικηγορικού συλλόγου. Ο κατάλογος θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται στην ΓΓΙΦ σε εξαμηνιαία βάση.
3. να καταθέσει στο τέλος του έργου συνολική έκθεση απολογισμού η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των νομικών υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί.
4. να συνεργασθεί με τους Δικηγορικούς Συλλόγους των πόλεων στις οποίες η Γενική Γραμματεία Ισότητας δεν έχει συμβουλευτικό κέντρο (και ως εκ τούτου δεν έχει συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον δικηγορικό σύλλογο της πόλης αυτής), ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα κάλυψης δαπανών της νομικής βοήθειας, γυναίκες θύματα βίας που κατοικούν σε άλλες πόλεις.